Dodatkowe informacje o działaniach korporacyjnych


Udział w działaniach korporacyjnych

Aby wziąć udział w działaniach korporacyjnych lub wykupić prawa do subskrypcji, zaloguj się do Zarządzania kontem i kliknij Help. Następnie wybierz Secure Message CenterCorporate Action Manager.

Tutaj zobaczysz nadchodzące i obecnie trwające działania korporacyjne. W Corporate Actions Manager możesz również umarzać prawa do subskrypcji i przeglądać działania korporacyjne z przeszłości.

Pamiętaj, że wykup praw poboru wymaga posiadania na rachunku wystarczających środków w celu uzyskania pożądanych akcji. W przypadku braku wystarczających środków, zostanie wypłacona wypłata zastępcza lub dywidenda pieniężna.

W przypadku braku wyboru rodzaju dywidendy, zwykle wypłacana jest dywidenda pieniężna. Standardowy wybór może się różnić, a dywidenda pieniężna nie jest gwarantowana. Czytaj uważnie wszystkie instrukcje i zwracaj uwagę na "domyślny" wybór.

Dalsze informacje można uzyskać z oświadczenia, które można utworzyć w  Zarządzaniu kontem.

Informacje dotyczące praw poboru

Poniższy przewodnik zawiera informacje na temat skorzystania z przyznanego prawa poboru:

Co to jest prawo poboru?

Prawo poboru jest prawem do zakupu akcji wydawane przez spółkę. W ten sposób dotychczasowi akcjonariusze otrzymują prawo do nabycia nowych akcji w ramach najbliższej emisji akcji spółki.  Prawa te gwarantują, że akcjonariusze zachowają ten sam udział w strukturze kapitałowej spółki.

Jakie mam możliwości wyboru w związku z prawem poboru?

Akcjonariusze mogą wykupić swoje prawa poboru lub sprzedać je na giełdzie (zazwyczaj). Oprócz wartości nominalnej prawa poboru, cena subskrypcji jest określona poprzez podaż i popyt na giełdzie.

Co należy wiedzieć?

Prawa poboru dają różne możliwości, ale należy pamiętać o następujących zasadach:

Stosunek wymiany określa ilość akcji, do której jesteś uprawniony.

Data subskrypcji określa termin, w którym najpóźniej należy podjąć decyzję co zrobić z przyznanymi prawami poboru.

Cena subskrypcji jest ustalana przez stosunek wymiany oraz przez podaż i popyt.

Efekt Corporate Actions dla różnych klas aktywów

Poniższa tabela pokazuje, jak poszczególne działania korporacyjne wpływają na różne klasy aktywów:

Corporate ActionOpcjeFuturesCertyfikaty i WarrantyCFD
Podział akcji (Stock Split)Kontrakty opcyjne są dostosowywane w odniesieniu do ceny bazowej i wielkości kontraktu tak, że dla posiadacza opcji nic się ostatecznie nie zmienia.Kontrakty futures są automatycznie dostosowane tak, aby działanie korporacyjne ostatecznie nie miało wpływu na pozycję futures.Dla posiadanej pozycji dokonuje się neutralnej wartościowo korekty zgodnie z warunkami emitenta certyfikatu. Następuje korekta proporcjonalna dla pozycji CFD.
Wykup akcjiKontrakty opcyjne są dostosowywane w odniesieniu do ceny bazowej i wielkości kontraktu tak, że dla posiadacza opcji nic się ostatecznie nie zmienia.Kontrakty futures są automatycznie dostosowane tak, aby działanie korporacyjne ostatecznie nie miało wpływu na pozycję futures.Dla posiadanej pozycji dokonuje się neutralnej wartościowo korekty zgodnie z warunkami emitenta certyfikatu. Posiadacze kontraktów CFD nie biorą udziału w działaniu korporacyjnym. Pozycja CFD jest anulowana.
Wypłata dywidendy pienieżnejKorekta pozycji opcyjnej nie jest przeprowadzana.Korekta pozycji na futures nie jest przeprowadzana.Dywidenda nie jest przekazywana posiadaczowi certyfikatu lub warrantu..Ma miejsce rozliczenie pienieżne.
Podwyższenie kapitałuKontrakty opcyjne są dostosowywane w odniesieniu do ceny bazowej i wielkości kontraktu tak, że dla posiadacza opcji nic się ostatecznie nie zmienia.Kontrakty futures są automatycznie dostosowane tak, aby działanie korporacyjne ostatecznie nie miało wpływu na pozycję futures.Dla posiadanej pozycji dokonuje się neutralnej wartościowo korekty zgodnie z warunkami emitenta certyfikatu. Dla posiadaczy CFD ma miejsce rozliczenie pieniężne (cash adjustment), które odzwierciedla cenę otwarcia subskrypcji zaraz po terminie "ex-date".
Zmniejszenie kapitałuKontrakty opcyjne są dostosowywane w odniesieniu do ceny bazowej i wielkości kontraktu tak, że dla posiadacza opcji nic się ostatecznie nie zmienia.Kontrakty futures są automatycznie dostosowane tak, aby działanie korporacyjne ostatecznie nie miało wpływu na pozycję futures.Dla posiadanej pozycji dokonuje się neutralnej wartościowo korekty zgodnie z warunkami emitenta certyfikatu. Dla posiadaczy CFD ma miejsce rozliczenie pieniężne (cash adjustment), które odzwierciedla cenę otwarcia subskrypcji zaraz po terminie "ex-date".
Fuzje i przejęciaWpływ tego rodzaju działania korporacyjnego na posiadany kontrakt opcyjny jest określany indywidualnie zgodnie z warunkami emitenta.Wpływ tego rodzaju działania korporacyjnego na posiadany kontrakt futures jest określany indywidualnie zgodnie z warunkami emitenta.Dla większości przypadków dla posiadanej pozycji automatycznie dokonuje się neutralnej wartościowo korekty zgodnie z warunkami emitenta certyfikatu. W zależności od konstrukcji działania korporacyjnego, posiadacz CFD otrzyma nową pozycję CFD, nową pozycję w papierach wartościowych, rozliczenie gotówkowe lub kombinację wymienionych. Jednak co do zasady pozycja zostanie zlikwidowana.
Dywidenda specjalnaKontrakty opcyjne są dostosowywane w odniesieniu do ceny bazowej i wielkości kontraktu tak, że dla posiadacza opcji nic się ostatecznie nie zmienia.Kontrakty futures są automatycznie dostosowane tak, aby działanie korporacyjne ostatecznie nie miało wpływu na pozycję futures.Wpływ działania korporacyjnego jest określony w warunkach emitenta.Ma miejsce rozliczenie pieniężne.
Spin-OffKontrakty opcyjne są dostosowywane w odniesieniu do ceny bazowej i wielkości kontraktu tak, że dla posiadacza opcji nic się ostatecznie nie zmienia.Kontrakty futures są automatycznie dostosowane tak, aby działanie korporacyjne ostatecznie nie miało wpływu na pozycję futures.Dla większości przypadków dla posiadanej pozycji automatycznie dokonuje się neutralnej wartościowo korekty zgodnie z warunkami emitenta certyfikatu. W zależności od konstrukcji działania korporacyjnego, posiadacz CFD otrzyma nową pozycję CFD, nową pozycję w papierach wartościowych, rozliczenie gotówkowe lub kombinację wymienionych. Jednak co do zasady pozycja zostanie zlikwidowana.
Konsolidacja statutowaWpływ tego rodzaju działania korporacyjnego na posiadany kontrakt opcyjny jest określany indywidualnie zgodnie z warunkami emitenta.Wpływ tego rodzaju działania korporacyjnego na posiadany kontrakt futures jest określany indywidualnie zgodnie z warunkami emitenta.Dla większości przypadków dla posiadanej pozycji automatycznie dokonuje się neutralnej wartościowo korekty zgodnie z warunkami emitenta certyfikatu. W zależności od konstrukcji działania korporacyjnego, posiadacz CFD otrzyma nową pozycję CFD, nową pozycję w papierach wartościowych, rozliczenie gotówkowe lub kombinację wymienionych. Jednak co do zasady pozycja zostanie zlikwidowana.
Dywidenda w postaci akcji (stock dividend)Kontrakty opcyjne są dostosowywane w odniesieniu do ceny bazowej i wielkości kontraktu tak, że dla posiadacza opcji nic się ostatecznie nie zmienia.Kontrakty futures są automatycznie dostosowane tak, aby działanie korporacyjne ostatecznie nie miało wpływu na pozycję futures.Dla większości przypadków dla posiadanej pozycji automatycznie dokonuje się neutralnej wartościowo korekty zgodnie z warunkami emitenta certyfikatu. Następuje korekta proporcjonalna dla pozycji CFD.

Najczęściej zadawane pytania

Zakup praw poboru i nabywanie w ten sposób akcji spółki jest na ogół opcją dobrowolną. Zazwyczaj prawa poboru wygasają, jeśli nie zostaną wykorzystane. Wygaśnięcie praw i możliwe wpływy z tego tytułu są przedstawione w zakładce Corporate Actions raportu z rachunku.

Forma dywidendy jest ustalana przez spółkę. Niektóre firmy zezwalają na wybór formy wypłaty dywidendy przez akcjonariusza. Należy pamiętać, że akcjonariusze mogą zostać wyłączeni z działań korporacyjnych podejmowanych przez spółkę (takich jak np. podnoszenie kapitału) z powodów regulacyjnych lub technicznych.
Stosunek wymiany określa ile praw poboru zostanie umarzonych w celu nabycia nowych akcji. Np. stosunek wymiany 10:1 oznacza, że 10 praw poboru pozwala na zakup 1 nowej akcji. Na raporcie z rachunku w sekcji Corporate Actions widnieje zarówno ilość otrzymanych praw poboru jak i stosunek ich wymiany na akcje.
Informację o dywidendzie możesz znaleźć na wszystkich platformach handlowych oraz w Zarządzaniu Kontem w sekcji Corporate Actions Manager lub na stronie relacji inwestorskich spółki. Wszystkie działania korporacyjne, które zostały przeprowadzone na Twoim rachunku inwestycyjnym są widoczne w zakładce Corporate Actions raportu z rachunku.
[/vc_column]