Dywidenda

Dowiedz się więcej o wypłacie dywidend i działaniach korporacyjnych przeprowadzanych przez spółki, aby lepiej ocenić ich wpływ na Twoje inwestycje.

Kompletne, rzetelne i najnowsze informacje dotyczące działań korporacyjnych znajdują się na stronie Relacji Inwestorskich spółki.

Dywidenda to podział zysków przedsiębiorstwa. O wysokości i terminie wypłaty dywidendy decyduje wypłacająca ją firma. Zazwyczaj dywiedenda wypłacana jest tylko z części całkowitego zysku spółki.

Wysokość dywidendy i terminy jej wypłaty są ustalane na zgromadzeniu akcjonariuszy danej spółki. Spółki europejskie zazwyczaj wypłacają dywidendę co roku, podczas gdy spółki anglo-amerykańskie zazwyczaj wypłacają ją co kwartał.

Rodzaje dywidendy

Poniższej prezentujemy najcześciej występujące rodzaje dywidendy:

Dywidenda pieniężna

Dywidenda pieniężna to dystrybucja środków pieniężnych z części zysków spółki pomiędzy akcjonariuszami spółki. Dywidendy podlegają podatkowi, który jest potrącany u źródła. Następnie kwota dywidendy “netto” jest księgowana na rachunku akcjonariusza. Wysokość i podział dywidendy jest zwykle ustalany na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Wypłacana w akcjach

Alternatywnie do wypłaty w formie gotówki, dywidenda może zostać wypłacona w postaci akcji lub praw do nowo wyemitowanych akcji spółki (tzw. subscription rights).

Dywidena specjalna

Dywidenda specjalna to nieregularna wypłata gotówki lub akcji, zwykle w wyniku jednorazowego zdarzenia. Spółki dystrubuują w ten sposób nieregularne zyski lub wpływy z nadzwyczajnych okoliczności, takich jak sprzedaż aktywów lub spin-off.

Monitorowanie dywidend

Dowiedz się jak łatwo znaleźć wypłatę dywidendy na wszystkich platformach handlowych w LYNX lub na raporcie z rachunku oraz jak wybrać preferowaną przez Ciebie formę wypłaty dywidendy.

LYNX+

Środki pieniężne z tytułu wypłaty dywidendy zaksięgowane na Twój rachunek znajdziesz w sekcji Przepływy Środków Pieniężnych na platformie LYNX+.

Aplikacja LYNX Trading

Aplikacja LYNX Trading pokazuje środki pieniężne z wypłaty dywidendy w oknie Account.

Trader Workstation (TWS)

Należności z tytułu dywidend są widoczne na platformie TWS w oknie Account w górnym menu po lewej stronie ekranu.

Po kliknięciu w Account, niżej w tabeli Market Value w kolumnie Dividends receivable zobaczysz kwotę należnej dywidendy.

Wypłata dywidendy w formie akcji

W przypadku wypłaty dywidendy w formie akcji, otrzymasz możliwość nabycia nowych akcji poprzez prawo poboru. Takie akcje nazywane są akcjami uprzywilejowanymi. Prawa poboru zostaną zaksięgowane bezpośrednio na Twój rachunek. Zamiany prawa poboru na akcje możesz dokonać w Zarządzaniu Kontem.

Po zalogowaniu się do Zarządzania Kontem, kliknij na ikonę Help w prawym górnym rogu, wybierz Support Center a następnie wybierz Corporate Action Manager.

Tutaj zobaczysz oczekujące, przeszłe i przyszłe działania korporacyjne dla Twojego portfela inwestycyjnego.

Zarządzanie Kontem

Wszystkie wypłaty dywidend oraz inne Corporate Actions są widoczne na raporcie z rachunku, który można wygenerować bezpośrednio w Zarządzaniu Kontem. Szczegółowe instrukcje dotyczące generowania wyciągu oraz informacje na temat jego zawartości znajdziesz w Centrum Wsparcia online.

Gdy tylko system transakcyjny otrzyma komunikat o dywidendzie dla papieru wartościowego w Twoim portfelu, otrzymasz powiadomienie w Zarządzaniu Kontem. Aby zobaczyć przychodzące powiadomienia, po zalogowaniu się do Zarządzania Kontem kliknij symbol dzwonka w prawym górnym rogu ekranu.

Najczęściej zadawane pytania

Zakup praw poboru i nabywanie w ten sposób akcji spółki jest na ogół opcją dobrowolną. Zazwyczaj prawa poboru wygasają, jeśli nie zostaną wykorzystane. Wygaśnięcie praw i możliwe wpływy z tego tytułu są przedstawione w zakładce Corporate Actions raportu z rachunku.

Forma dywidendy jest ustalana przez spółkę. Niektóre firmy zezwalają na wybór formy wypłaty dywidendy przez akcjonariusza. Należy pamiętać, że akcjonariusze mogą zostać wyłączeni z działań korporacyjnych podejmowanych przez spółkę (takich jak np. podnoszenie kapitału) z powodów regulacyjnych lub technicznych.
Kiedy musisz posiadać akcje, aby mieć prawo do otrzymywania dywidendy? Jak długo musisz te akcje trzymać i kiedy dywidenda będzie przypisana na Twój rachunek? Dowiedz się więcej tutaj.
Stosunek wymiany określa ile praw poboru zostanie umorzonych w celu nabycia nowych akcji. Np. stosunek wymiany 10:1 oznacza, że 10 praw poboru pozwala na zakup 1 nowej akcji. Na raporcie z rachunku w zakładce Corporate Actions widnieje zarówno ilość otrzymanych praw poboru jak i stosunek ich wymiany na akcje.
Informację o dywidendzie możesz znaleźć na wszystkich platformach handlowych oraz w Zarządzaniu Kontem w sekcji Corporate Actions Manager lub na stronie relacji inwestorskich spółki. Wszystkie działania korporacyjne, które zostały przeprowadzone na Twoim rachunku inwestycyjnym są widoczne w zakładce Corporate Actions raportu z rachunku.
Dzięki zaawansowanym możliwościom platformy TWS masz możliwość w prosty i w szybki sposób wyświetlić historię dywidend i dywidendowy plan dotyczący przyszłości. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły.