Działania korporacyjne (Corporate Actions)

 

Działania korporacyjne mogą zmienić strukturę kapitałową danej spółki. Może to mieć wpływ na prawa głosu akcjonariuszy.

Zazwyczaj działania korporacyjne spółki są określane przez jej zarząd, a następnie zatwierdzane na zgromadzeniu akcjonariuszy. Należy pamiętać, że działania korporacyjne mogą być skonstruowane w różny sposób, a inwestorzy są zobowiązani do zapoznania się z wynikami ich realizacji.

Popularne działania korporacyjne

Pozyskiwanie kapitału

Poprzez emisję nowych akcji dla akcjonariuszy zwiększa się kapitał spółki. Zazwyczaj prawa poboru są rozdzielane pomiędzy uprawnionych posiadaczy akcji zwykłych. Umarzając swoje prawa, zachowują oni udział w kapitale zakładowym. Prawa poboru są zbywalne poprzez giełdy w celu sprzedaży istniejących lub zakupu pozostałych praw. Inną możliwością jest emisja bezpłatnych akcji poprzez przekształcenie kapitału rezerwowego w kapitał wpłacony. Dotychczasowi akcjonariusze otrzymują niniejszym bezpłatne akcje w celu zachowania swojego udziału. Posiadacze instrumentów pochodnych nie są uprawnieni do podwyższenia kapitału lub praw poboru.

Zmniejszenie kapitału

Obniżenie kapitału to zmniejszenie wartości nominalnej kapitału własnego akcjonariuszy. Poprzez umorzenie akcji lub odkupienie akcji zmniejsza się wysokość kapitału własnego.

Podział akcji (stock split)

Podział akcji zmienia ilość emitowanych akcji. Tym samym zmienia się wartość nominalna akcji, aby “ciężkie” akcje były łatwiejsze do zdobycia. Podział w stosunku 2:1 podwaja ilość wyemitowanych akcji, akcjonariusze zwiększają w ten sposób swoją bezwzględną ilość akcji, ale zachowują ten sam udział w kapitale spółki. Cena akcji zostaje obniżona o połowę.

Odwrotny podział akcji (reverse split)

Odwrotny podział jest przeciwieństwem podziału akcji: Liczba pozostających w obrocie akcji jest zmniejszona przez umorzenie, a zatem cena akcji odpowiednio wzrasta. Dzięki temu akcje wyglądają na droższe.

Wykup akcji

O wykupie akcji decydują akcjonariusze na zgromadzeniu, udzielając zgody spółce na wykupienie własnych akcji. Może to nastąpić poprzez zakup akcji na wolnym rynku lub poprzez ogłoszenie przetargu z określoną ceną akcji.

Spin Off

Korporacyjny spin-off lub spin-out to wydzielenie jednostki gospodarczej przez przedsiębiorstwo. Jednostka biznesowa staje się w ten sposób własnym podmiotem. Zazwyczaj uprawnionym akcjonariuszom oferuje się prawa poboru w celu uzyskania kapitału własnego w nowo powstałej spółce. Możliwy jest handel prawami poboru poprzez wymianę.

Konsolidacja statutowa

Konsolidacja statutowa to założenie nowej spółki poprzez połączenie dwóch istniejących spółek. Połączone firmy są następnie likwidowane i przestają istnieć.

Fuzje i przejęcia

Fuzja łączy dwie istniejące firmy w jeden podmiot. Przejęcie to zakup spółki lub jednostki gospodarczej.

Informacja o Corporate Actions

Informacje o działaniach korporacyjnych są podawane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. LYNX nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść dostarczonych i powiązanych informacji.

Informacje o nadchodzących działaniach korporacyjnych są dostępne z wyprzedzeniem w Zarządzaniu Kontem. Gdy tylko szczegółowe informacje zostaną ogłoszone przez spółkę, informacje na ten temat będą dostępne w sekcji Message Center oraz Corporate Action Manager w Zarządzaniu Kontem. Ponadto rekomendujemy pozyskiwanie informacji bezpośrednio ze strony internetowej spółki. Informacje na temat działań korporacyjnych najczęściej znajdują się dziale Relacje Inwestorskie (Investor Relations).

Jeśli przeoczyłeś informacje o nadchodzących działaniach korporacyjnych dotyczących spółek w Twoim portfelu, będą one widoczne w postaci już zaksięgowanych na Twoim rachunku praw poboru. Prawa poboru lub prawa do dywidendy możesz rozpoznać po dodatkowych oznaczeniach takich jak RTS (lub DIV.RTS), RIGHTS lub CORPACT.

Prawo do udziału w działaniach korporacyjnych może być uzależnione od spełnienia pewnych warunków. W zależności od kraju emitenta i wymogów prawnych, uczestnictwo może być ograniczone do osób o określonej narodowości i/lub miejscu zamieszkania.

Najczęściej zadawane pytania

Zakup praw poboru i nabywanie w ten sposób akcji spółki jest na ogół opcją dobrowolną. Zazwyczaj prawa poboru wygasają, jeśli nie zostaną wykorzystane. Wygaśnięcie praw i możliwe wpływy z tego tytułu są przedstawione w zakładce Corporate Actions raportu z rachunku.

Forma dywidendy jest ustalana przez spółkę. Niektóre firmy zezwalają na wybór formy wypłaty dywidendy przez akcjonariusza. Należy pamiętać, że akcjonariusze mogą zostać wyłączeni z działań korporacyjnych podejmowanych przez spółkę (takich jak np. podnoszenie kapitału) z powodów regulacyjnych lub technicznych.
Stosunek wymiany określa ile praw poboru zostanie umarzonych w celu nabycia nowych akcji. Np. stosunek wymiany 10:1 oznacza, że 10 praw poboru pozwala na zakup 1 nowej akcji. Na raporcie z rachunku w sekcji Corporate Actions widnieje zarówno ilość otrzymanych praw poboru jak i stosunek ich wymiany na akcje.
Informację o dywidendzie możesz znaleźć na wszystkich platformach handlowych oraz w Zarządzaniu Kontem w sekcji Corporate Actions Manager lub na stronie relacji inwestorskich spółki. Wszystkie działania korporacyjne, które zostały przeprowadzone na Twoim rachunku inwestycyjnym są widoczne w zakładce Corporate Actions raportu z rachunku.