Publicly Traded Partnerships

Co należy wiedzieć o nowym podatku u źródła pobieranym w USA?

W wyniku ostatnich zmian w amerykańskich przepisach, na mocy Internal Revenue Code Section 1446(f), począwszy od 1 stycznia 2023 r. wpływy brutto ze sprzedaży i niektórych wypłat z Publicly Traded Partnerships (dalej również “PTP”), które nie mają zwolnień kwalifikowanych, posiadanych przez rezydentów podatkowych spoza USA (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty), będą podlegały potrąceniu 10% podatku u źródła. To znacząca kwota, dlatego rachunki prowadzone przez LYNX mają ograniczony dostęp do PTP dla inwestorów, którzy mogą być nieświadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w te produkty.

Czym jest Publicly Traded Partnerships?

Publicly Traded Partnership (PTP) jest podmiotem gospodarczym należącym do dwóch lub więcej współwłaścicieli. Akcje PTP są przedmiotem regularnego obrotu na ustalonym rynku papierów wartościowych lub są łatwo zbywalne na rynku wtórnym, niezależnie od liczby partnerów tworzących spółkę. PTP jest rodzajem spółki komandytowej zarządzanej przez dwóch lub więcej komplementariuszy, w tym osoby fizyczne lub inne podmioty gospodarcze. Komandytariusze wnoszą kapitał do spółki, jednak nie pełnią roli zarządczej.

Papiery wartościowe PTP, które zgodnie z rozporządzeniem IRS mogą podlegać potrąceniu podatku u źródła, podzielone są na 2 grupy: te, które posiadają zwolnienie kwalifikowane (z ang. qualified notice), oraz te, które takiego zwolnienia nie posiadają.

Qualified notice jest zwolnieniem przewidzianym przez rozporządzenie IRS dla emitentów PTP. Zwolnienie to pozostaje ważne przez 92 dni.

Wpływ amerykańskiego podatku u źródła na PTP na inwestycje

Wszyscy inwestorzy, którzy nie są uznawani za rezydentów USA, czyli nie podlegają opodatkowaniu i sprawozdawczości podatkowej w USA (a więc nie składają formularza W-9 IRS), podlegają podatkowi u źródła w wysokości 10% wpływów z tytułu sprzedaży lub wpływów z PTP.
Oznacza to 10% od kwoty środków, które zostałyby uzyskane w wyniku transakcji lub wypłaty z PTP, a nie tylko 10% od wyliczonego zysku.

Oto przykład obliczania podatek u źródła przy sprzedaży PTP, który nie posiada zwolnienia kwalifikowanego (qualified notice):

Zakup 200 akcji @ 50.
Wartość transakcji = $10,000
Sprzedaż 200 akcji @ 51.
Wartość transakcji = $10,200
Zysk = $200.
Podatek pobrany u źródła= $1020 USD

Zakładając brak możliwości odzyskania podatku, strata dla inwestora wyniosłaby 820 USD.

Opcje oraz inne instrumenty pochodne których instrumentem bazowym jest PTP nie podlegają podatkowi u źródła. Nie mniej jednak, jeśli opcja lub instrument pochodny zostanie zamieniony na PTP, późniejsza sprzedaż takiego papieru wartościowego PTP będzie podlegała opodatkowaniu u źródła.

Więcej informacji na temat nowych regulacji można znaleźć na poniższej stronie IRS:

Partnership Withholding | Internal Revenue Service

Jak aktywować handel na PTP dla osób niebędących podatnikami USA?

W Zarządzaniu kontem kliknij Help > Support Center > Message Center. Po prawej stronie kliknij Compose. Z rozwijanego menu wybierz New Ticket.
Zostaniesz poproszony o wybranie kategorii, wybierz: Trade Issues -> Other Trade Problem

Poniżej znajduje się szablon, który możesz wykorzystać w celu złożenia wniosku o umożliwienie handlu na PTP dla osób niebędących podatnikami amerykańskimi.

Tytuł wniosku (subject): “Access to PTP Products”

Opis (detailed description of problem/request):

Dear IB,

I hereby request the enabling of trading for PTP symbols on my account UXXXXXX (Twój numer rachunku).

Best regards,

Twoje imię.

Zastrzeżenie

LYNX nie świadczy usług doradztwa podatkowego oraz inwestycyjnego. Niniejszy materiał został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest przeznaczony do udzielania porad podatkowych lub inwestycyjnych, ani nie należy się na nim opierać. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji należy skonsultować się z własnymi doradcami podatkowymi lub inwestycyjnymi. Ta strona może zawierać lub odwoływać się do linków do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Linki te są podawane wyłącznie dla wygody czytelnika. Strony internetowe osób trzecich nie znajdują się pod kontrolą LYNX. W żadnym wypadku LYNX nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager