Rozliczanie transakcji na instrumentach finansowych.

 

Rozliczenie transakcji następuje w momencie realizacji obowiązków wynikających z jej zawarcia przez stronę kupującą i sprzedającą.

Zobowiązanie, które wynika z transakcji to płatność (w przypadku strony kupującej) oraz dostawa papierów wartościowych na rynku spot lub rynkach instrumentów pochodnych (w przypadku strony sprzedającej).

Definicja: Rozliczenie transakcji

Okres rozliczeniowy daje stronom umowy czas na wywiązanie się ze zobowiązań z transakcji, tj. dostarczenia gotówki w zamian za papiery wartościowe. Obecnie, przeniesienie praw własności do papierów wartościowych następuje po dokonanej płatności. Dawniej środki pieniężne były przesyłane pocztą, a papiery wartościowe dostarczane w formie fizycznej.

Obecnie transakcje na papierach wartościowych, walutach i instrumentach pochodnych są rozliczane przez tzw. instytucje rozliczeniowe (z ang. clearing houses). System rozliczeniowy pełni rolę pośrednika pomiędzy kupującym a sprzedającym. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko niedostarczenia gotówki lub papierów wartościowych.

Akcje są rejestrowane i przechowywane w imieniu brokera przez depozytariusza. Po zawarciu transakcji, należności i zobowiązania stron transakcji są netowane w systemie rozliczeniowym, a papiery wartościowe przypisywane nowemu posiadaczowi. Centralnym depozytem papierów wartościowych w USA jest Depository Trust & Clearing Corporation DTCC.

Czas rozliczenia transakcji instrumentów finansowych

Rozliczenie transakcji finansowych odbywa się w określonych ramach czasowych. Czas rozliczenia transakcji jest różny dla różnych produktów. Dla akcji, funduszy i warrantów wynosi on zazwyczaj dwa dni (T+2), natomiast dla opcji kontraktów terminowych jest to zwykle jeden dzień roboczy (T+1).

Jeśli rozliczenie transakcji przypada w dzień święta państwowego w danym kraju, to zostaje ono przesunięte na następny dzień roboczy.

Obok znajduje się tabela zawierająca najczęstsze terminy rozliczeń:

Financial instrument Settlement date
Akcje/ETP/ADR[1] T+2
Warranty/Produkty strukturyzowane T+2
Opcja na akcje T+1
Opcje na indeksy T+1
Kontrakty Futures T+1
Opcje na kontrakty Futures T+1
Forex T+2
CFD Tak jak dla produktu bazowego
Metale (XAUUSD, XAGUSD) T+2
Obligacje (korporacyjne) T+2
Obligacje skarbowe USA T+1

Od czasów rozliczeń dla poszczególnych instrumentów podanych w tabeli mogą wystąpić wyjątki. Np. akcje w systemie transakcyjnym China Stock Connect rozliczane są w terminie T+1. Święta państwowe na giełdach i forex również mają wpływ na termin rozliczenia transakcji.

Okres rozliczania: Akcje & Forex 

Rachunek gotówkowy: Handel akcjami w walucie obcej

Konwertowanie waluty z EUR lub PLN na USD, aby kupić akcje notowane w dolarach amerykańskich.

Ponieważ okres rozliczeniowy dla zakupu akcji i konwersji walut jest identyczny, zazwyczaj można kupić akcje natychmiast po wykonaniu wymiany. Niemożliwa może być sprzedaż tych akcji bezpośrednio po zakupie a przed rozliczeniem transakcji. Jest to jednak możliwe przy użyciu rachunku marżowego. Poniższe video wyjaśnia rozliczenie zarówno konwersji walut jak i zakupu akcji. Wskazuje, że obie daty rozliczenia (zazwyczaj) pokrywają się.

Reinwestowanie wpływów ze sprzedaży z wykorzystaniem rachunku marżowego a odsetki od debetu

W powyższy przykładzie środki inwestowane są w tym samym dniu oraz z tą samą datą rozliczenia transakcji.

Sprzedajemy akcje w poniedziałek a wpływy ze sprzedaży będą rozliczane w środę. Natychmiast inwestujemy te środki w zakup innych akcji, dla których termin rozliczenia również jest we środę. Jeśli w dniu rozliczonia saldo gotówkowe jest dodatnie nie nalicza się odsetek od debetu.

Okres rozliczeniowy: Opcje & Forex

Rachunek gotówkowy: Handel opcjami w walutach obcych

Transakcje na kontraktach opcyjnych rozliczane są (z reguły) w ciągu jednego dnia roboczego. W przeciwieństwie do zakupu akcji, nie można handlować kontraktem opcyjnym bezpośrednio po konwersji waluty. Zawarcie kontraktu opcyjnego wymaga jednego dnia oczekiwania. 

Rachunek marżowy

Chcąc zakupić opcje w walucie której nie posiadamy na rachunku, kwota potrzebna do otwarcia pozycji jest pożyczana od brokera. W takiej sytuacji na rachunku inwestycyjnym powstaje debet w walucie pożyczone kwoty od którego naliczane są odsetki zgodnie z cennikiem brokera.

Opcje w dniu wygaśnięcia

Rozróżniamy europejski i amerykański styl wykonania opcji. Opcje europejskie mogą zostać wykonane tylko w dniu wygaśnięcia, podczas gdy opcje amerykańskie mogą zostać wykonywane i przypisane w dowolnym momencie trwania kontraktu aż do dnia wygaśnięcia.

Ostatecznie wszystkie opcje są rozliczane w dniu wygaśnięcia (jeśli nie zostały wykonane lub przypisane wcześniej). Prowadzi to do czterech różnych scenariuszy:

Jesteś właścicielem long CALL, który wkrótce wygaśnie. Możliwe scenariusze są przedstawione tutaj:

Long CALLScenariusze (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania)
In the money (cena aktywa > cena wykonania)Opcja jest wykonywana automatycznie. Aktywo bazowe (np. akcje) jest kupowane po cenie wykonania lub w razie rozliczenia gotówkowego, otrzymujesz różnicę między ceną wykonania a ceną rozliczenia.
Out of the money (cena aktywa < cena wykonania)Opcja wygasa bezwartościowa, ponieważ aktywo bazowe można kupić na rynku po niższej cenie. W takim przypadku tracisz zapłaconą premię opcyjną.

Twoja pozycja long put wkrótce wygasa. Prowadzi to do następujących możliwości:

Long PUTScenariusze (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania)
In the money (cena aktywa < cena wykonania)Opcja jest wykonywana automatycznie. Aktywo bazowe (np. akcje) jest sprzedawane po cenie wykonania lub w razie rozliczenia gotówkowego, otrzymujesz różnicę między ceną wykonania a ceną rozliczenia.
Out of the money (cena aktywa > cena wykonania)Opcja wygasa bezwartościowa, ponieważ aktywo bazowe można sprzedać na rynku po wyższej cenie. W takim przypadku tracisz zapłaconą premię opcyjną.

Pozycja short CALL wkrótce wygaśnie. Różne scenariusze można znaleźć tutaj:

Short CALLScenariusz (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania)
In the money (cena aktywa > cena wykonania)Opcja jest wykonywana automatycznie. Aktywo bazowe (np. akcje) jest sprzedawane po cenie wykonania lub w razie rozliczenia gotówkowego, płacisz różnicę między ceną wykonania a ceną rozliczenia.
Out of the money (cena aktywa < cena wykonania)Opcja wygasa bezwartościowa, ponieważ aktywo bazowe można kupić na rynku po niższej cenie. Otrzymana premia opcyjna jest Twoim zyskiem.

Short PUT wygasa w najbliższym czasie. Mogą wystąpić następujące sytuacje:

Short PUTScenariusze (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania)
In the money (cena aktywa < cena wykonania)Opcja jest wykonywana automatycznie. Aktywo bazowe (np. akcje) jest kupowane po cenie wykonania lub w razie rozliczenia gotówkowego, płacisz różnicę między ceną wykonania a ceną rozliczenia.
Out of the money (cena aktywa > cena wykonania)Opcja wygasa bezwartościowa ponieważ aktywo bazowe można sprzedać na rynku po wyższej cenie. W takim przypadku zyskujesz otrzymaną premię opcyjną.

W niektórych przypadkach, nie jest wymagane ręczne wykonywanie opcji.  Jeśli wiele kontraktów wygasa w tym samym terminie, ich wpływy ekonomiczne i ryzyko mogą się wzajemnie zniwelować.

W dniu wygaśnięcia opcje rozliczane są w gotówce lub poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego. Rozliczenie gotówkowe odbywa się poprzez obliczenie różnicy pomiędzy ceną wykonania a ceną rozliczeniową opcji. W związku z tym otrzymujesz środki w gotówce lub gotówka jest odliczana od rachunku. Fizyczna dostawa powoduje zakup/sprzedaż aktywa bazowego, zgodnie ze specyfikacją określoną w szczegółach kontraktu (mnożnik i cena wykonania). Dla opcji na akcje jest to akcja bazowa, dla opcji na futures jest to kontrakt futures.

Okres rozliczeniowy: Kontrakty Futures

Kontrakty futures są rozliczane następnego dnia po zawarciu transakcji (T+1). Tak więc, jeśli kupisz pozycję futures dzisiaj, jesteś zobowiązany do zapłaty do następnego dnia roboczego. Druga strona musi wypełnić zobowiązanie również do następnego dnia roboczego.

Kontrakty futures w momencie ich wygaśnięcia

Kontrakty futures wygasają w określonym dniu i są rozliczane po tym terminie. W zależności od kontraktu, futures rozliczane są w gotówce lub mają fizyczną dostawę. Ta ostatnia oznacza fizyczne przekazanie określonego produktu od sprzedającego do kupującego. Ze względu na zróżnicowaną jakość instrumentu bazowego (zwłaszcza w przypadku obligacji lub towarów takich jak złoto czy pszenica), do dostawcy należy określenie dokładnej specyfikacji produktu. Fizyczna dostawa kontraktów futures jest z reguły niemożliwa. Jedynym wyjątkiem są walutowe kontrakty futures (Forex futures), które są rozliczane w walucie handlowej. Wszystkie inne kontrakty futures z fizyczną metodą rozliczenia muszą zostać zamknięte przed datą ich wygaśnięcia. Jeśli nie zamkniesz pozycji samodzielnie, zostanie ona automatycznie zlikwidowana przed Interactive Brokers (IB) przed datą wygaśnięcia.

First Position Date - Pierwszy dzień, w której sprzedający może poinformować system rozliczeniowy o zamiarze dostawy.

First Notice Date - Pierwszy dzień, w którym kupujący może zostać poinformowany o możliwej dostawie przez system rozliczeniowy.

Metoda rozliczeia na platformie handlowej TWS

Tabela pokazuje zarówno First Notice Date jak i First Position Date dla konkretnych kontraktów futures. Musisz zamknąć swoją pozycję futures dwa dni przed datą Cutoff.

Long Futures Cutoff: Data, w której należy zamknąć i rozliczyć długie pozycje futures.

Short futures cutoff: Data, w której krótkie pozycje futures muszą zostać zamknięte i rozliczone.

body{height:100%;margin:0;width:100%}@media (max-height:350px){button{font-size:10px}button-container{margin-top:16px}buttonprimary-button,buttonprimary-button:active,buttonprimary-button:focus,buttonprimary-button:hover{padding:4px 12px}title-text{font-size:22px;line-height:24px}subtitle-text{font-size:12px;line-height:18px}}@media (min-height:350px){button{font-size:14px}button-container{margin-top:16px}buttonprimary-button,buttonprimary-button:active,buttonprimary-button:focus,buttonprimary-button:hover{padding:12px 24px}title-text{font-size:28px;line-height:36px}subtitle-text{font-size:16px;line-height:24px}}document-root{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;inset:0;position:absolute}error,login,request-storage-access{display:none}error,login,request-storage-access,too-many-login-redirects{margin:auto;padding:36px}document-rootshow-errorerror,document-rootshow-login-pagelogin,document-rootshow-storage-accessrequest-storage-access,too-many-login-redirects{-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;-moz-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-webkit-flex-direction:column;-moz-box-orient:vertical;-moz-box-direction:normal;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column}button-container{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-moz-box-pack:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center}button{border:none;cursor:pointer;color:#0b57d0;-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;font-family:Google Sans Text,Roboto,sans-serif;border-radius:100px;padding:12px;margin:0 8px;text-decoration:none}button:hover{background-color:rgba(11,87,208,078)}button:active,button:focus{background-color:rgba(11,87,208,122)}buttonprimary-button,buttonprimary-button:active,buttonprimary-button:focus,buttonprimary-button:hover{background-color:#0b57d0;color:#fff}buttonprimary-button:hover{box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,149),0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,302)}icon{height:48px;margin-bottom:16px}title-text{font-family:Google Sans,Roboto,sans-serif;text-align:center}subtitle-text{font-family:Google Sans Text,Roboto,sans-serif;margin-top:16px;text-align:center}
/*# sourceMappingURL=stylecssmap */'use strict';var e=["storage_access_granted","not_in_iframe","login_counter"];function f(a,b,c){c=void 0===c?"true":c;a=new URL(a);for(var d=0;d<elength;d++)asearchParamsdelete(e[d]);asearchParamsset(b,c);return atoString()};/*
Copyright The Closure Library Authors
SPDX-License-Identifier: Apache-20
*/
/*
SPDX-License-Identifier: Apache-20
*/
function h(){var a=new l,b=documentgetElementsByClassName("document-root")[0],c=this;thisg=new m;thish=a;thisi=b;bgetElementsByClassName("accept-button")[0]addEventListener("click",function(){return void n(c)});bgetElementsByClassName("sign-in-button")[0]addEventListener("click",function(d){return void p(c,d)})}
function q(){var a=new h;r()?t()||"function"!==typeof documenthasStorageAccess||"function"!==typeof documentrequestStorageAccess?u(a,"show-login-page"):ahhasStorageAccess()then(function(b){b?u(a,"show-login-page"):v()then(function(c){"prompt"===c?u(a,"show-storage-access"):"granted"===c?n(a):u(a,"show-error")})},function(){u(a,"show-error")}):w(a,windowlocationhref,"not_in_iframe")}
function w(a,b,c){c=c?f(b,c):b;if(agget()){if(b=agget())c=x(c),c=z(c),void 0!==c&&(baction=c);agsubmit()}else windowlocationhref===c?windowlocationreload():(a=windowlocation,b=x(c)||A,b=z(b),void 0!==b&&(ahref=b))}function u(a,b){aiclassName="document-root "+b}function n(a){ahrequestStorageAccess()then(function(){w(a,windowlocationhref,"storage_access_granted")},function(){u(a,"show-error")})}
function p(a,b){var c;if(b=null==(c=bcurrentTarget)?void 0:cgetAttribute("data-popup-url"))var d=B(window,x(b)||A),G=setInterval(function(){if(!d||dclosed){clearInterval(G);var k=windowlocationhref;var g=(new URL(k))searchParams,y=1;ghas("login_counter")&&(g=Number(gget("login_counter")),isFinite(g)&&(y=g+1));k=f(k,"login_counter",String(y));w(a,k)}},1E3)};function C(a){thisg=a}CprototypetoString=function(){return thisgtoString()};var D={},A=new C("about:invalid#zClosurez",D);function E(a){thisj=a}function F(a){return new E(function(b){return bsubstr(0,alength+1)toLowerCase()===a+":"})}var H=[F("data"),F("http"),F("https"),F("mailto"),F("ftp"),new E(function(a){return/^[^:]*([/?#]|$)/test(a)})];function x(a){var b=void 0===b?H:b;if(a instanceof C)return a;for(var c=0;c<blength;++c){var d=b[c];if(d instanceof E&&dj(a))return new C(a,D)}}var I="function"===typeof URL;
function z(a){if(a instanceof C)a=a instanceof C&&aconstructor===C?ag:"type_error:SafeUrl";else{b:if(I){try{var b=new URL(a)}catch(c){b="https:";break b}b=bprotocol}else c:{b=documentcreateElement("a");try{bhref=a}catch(c){b=void 0;break c}b=bprotocol;b=":"===b||""===b?"https:":b}a="javascript:"!==b?a:void 0}return a};function B(a,b){b=z(b);return void 0!==b?aopen(b,"popupWindow","popup=yes,height=500,width=690"):null};function m(){}mprototypeget=function(){return documentquerySelector("form")};mprototypesubmit=function(){var a;null==(a=thisget())||asubmit()};function r(){var a=!0;try{a=windowself!==windowtop}catch(b){}return a};function l(){}lprototypehasStorageAccess=function(){return documenthasStorageAccess()};function v(){return navigatorpermissionsquery({name:"storage-access"})then(function(a){return astate})catch(function(){return"prompt"})}lprototyperequestStorageAccess=function(){return documentrequestStorageAccess()};
function t(){if(windownavigatoruserAgentData&&windownavigatoruserAgentDatabrands)for(var a=windownavigatoruserAgentDatabrands,b=0;b<alength;b++){var c=a[b];if("Google Chrome"===cbrand)return"115"===cversion||"116"===cversion}return!1};"complete"===documentreadyState?q():documentaddEventListener("DOMContentLoaded",J);function J(){q()};
<img src=//ssl
gstaticcom/docs/common/product/sheets_app_icon1png alt=Google Sheets class="icon">
Allow Google Sheets access to your necessary cookies
You won't be able to access this content if necessary cookies are turned off
<a target="cookieAccessHelp" href="https://support
googlecom/drive?p=enable_storage_access" class=" button">Learn moregstaticcom/images/branding/googleg/1x/googleg_standard_color_48dppng alt=Google logo class="icon">
Sign in to your Google Account
You must sign in to access this content
<button type="button" class="sign-in-button button primary-button" data-popup-url=https://accounts
googlecom/ServiceLogin?continue=https://docsgooglecom/picker/lc&btmpl=popup&hl=en_IE>Sign in
<img src=https://www
gstaticcom/images/branding/googleg/1x/googleg_standard_color_48dppng alt=Google logo class="icon">
Can't access your Google Account
We can't access this content right now
Try signing in to your Google Account or allowing cookie access to proceed
<a target="cookieAccessHelp" href="https://support
googlecom/drive?p=enable_storage_access" class="primary-button button">Learn more

Rozliczanie - Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ostatnim dniem, w którym można nabyć uprawnienia do otrzymania dywidendy jest dzień roboczy poprzedzający dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Dlaczego? Ex-date to pierwszy dzień, w którym akcje są w obrocie bez prawa do uzyskania dywidendy. Szczegółowe informacje na temat terminów wypłaty dywidendy można znaleźć poprzez kliknięcie myszą (prawym przyciskiem myszy) na nazwie akcji w TWS, a następnie wybranie opcji Dividend Schedule.

Dzień 6 listopada to piątek. Zakup w dniu 5 listopada umożliwia zatem kupującemu otrzymanie dywidendy w dniu 9 listopada, zgodnie z datą rozliczenia.

Kolumna Record wskazuje termin, do którego kupujący musi być zarejestrowany jako akcjonariusz, aby stać się uprawnionym do dywidendy

W pewnych okolicznościach wcześniejsze wykonanie kontraktu opcyjnego może być korzystne ekonomicznie. W ten sposób posiadacz opcji otrzymuje dywidendę z akcji i rezygnuje z pozostałej wartości czasowej kontraktu opcyjnego. Klienci są powiadamiani o nadchodzących dywidendach za pośrednictwem TWS, Zarządzania kontem i poczty elektronicznej, jeśli akcje bazowe kontraktu opcyjnego wypłacą dywidendę. Prognozowane są również skutki ekonomiczne wczesnego wykonania lub przypisania opcji.
Jak podaje giełda EUREX, akcje przydzielone z kontraktów opcyjnych są rozliczane w ciągu 2 dni roboczych.
Instrukcja rozliczeniowa określa również, że dywidenda przysługuje właścicielowi kontraktu opcyjnego po wykonaniu opcji.
Wykonanie kontraktu opcyjnego na jeden dzień roboczy przed ex-date wystarczy, aby stać się uprawnionym do dywidendy z akcji!

W szczególności kontrakty futures na towary niosą ze sobą ryzyko ewentualnej fizycznej dostawy instrumentu bazowego. Dlatego też taka pozycja musi być zamknięta i rozliczona przed datą first notice date lub first position date. Poniższe tabele zawierają najczęściej spotykane terminy zamknięcia pozycji futures:

GiełdaKlasa handluMiesiąc KontraktuOpisDotyczy tylko rachunków gotówkowych/IRAPoczątek okresu Close-Out 2Long Futures Cutoff 3Likwidacja Long Futures 5Short Futures Cutoff 4Likwidacja Short Futures 5   
CBOT10Y20230210-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:002023/02/27 07:202023/02/28 14:002023/02/27 07:20
CBOT10Y20230310-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT2YY2023022-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:002023/02/27 07:202023/02/28 14:002023/02/27 07:20
CBOT2YY2023032-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT30Y20230230-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:002023/02/27 07:202023/02/28 14:002023/02/27 07:20
CBOT30Y20230330-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOT5YY2023025-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:002023/02/27 07:202023/02/28 14:002023/02/27 07:20
CBOT5YY2023035-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:002023/03/30 07:202023/03/31 14:002023/03/30 07:20
CBOTB1U20230330-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTB1U20230630-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTEH202303EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:002023/02/24 08:302023/03/03 12:012023/03/02 08:30
CBOTEH202304EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 15:002023/03/29 08:302023/04/05 12:012023/04/04 08:30
CBOTEH202305EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 15:002023/04/26 08:302023/05/03 12:012023/05/02 08:30
CBOTEH202306EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:002023/05/29 08:302023/06/05 12:012023/06/02 08:30
CBOTEH202307EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 15:002023/06/28 08:302023/07/06 12:012023/07/05 08:30
CBOTEH202308EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 15:002023/07/27 08:302023/08/03 12:012023/08/02 08:30
CBOTEH202309EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:002023/08/29 08:302023/09/06 12:012023/09/05 08:30
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 15:002023/09/27 08:302023/10/04 12:012023/10/03 08:30
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 15:002023/10/27 08:302023/11/03 12:012023/11/02 08:30
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 15:002023/11/28 08:302023/12/05 12:012023/12/04 08:30
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 15:002023/12/27 08:302024/01/04 12:012024/01/03 08:30
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 15:002024/01/29 08:302024/02/05 12:012024/02/02 08:30
CBOTF1U2023035-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTF1U2023065-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTKE202303Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTKE202307Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTKE202305Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTKE202309Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTN1U20230310-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTN1U20230610-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTT1U2023032-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/03/13 14:002023/03/02 08:302023/03/13 14:002023/03/02 08:30
CBOTT1U2023062-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff2023/06/20 14:002023/06/09 08:302023/06/20 14:002023/06/09 08:30
CBOTTN20230310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 07:202023/03/22 12:012023/03/22 07:20
CBOTTN20230610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 07:202023/06/21 12:012023/06/21 07:20
CBOTTN20230910-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 07:202023/09/20 12:012023/09/20 07:20
CBOTTWE20230320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTTWE20230620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTTWE20230920-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTUB202303Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTUB202306Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTUB202309Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTXC202307MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/29 08:302023/06/29 13:452023/06/29 08:30
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 08:302023/11/29 13:452023/11/29 08:30
CBOTXC202303MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/27 08:302023/02/27 13:452023/02/27 08:30
CBOTXC202309MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/30 08:302023/08/30 13:452023/08/30 08:30
CBOTXC202305MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/27 08:302023/04/27 13:452023/04/27 08:30
CBOTXK202307MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/28 08:302023/06/29 13:452023/06/28 08:30
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:452023/10/27 08:302023/10/30 13:452023/10/27 08:30
CBOTXK202309MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/29 08:302023/08/30 13:452023/08/29 08:30
CBOTXK202305MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/26 08:302023/04/27 13:452023/04/26 08:30
CBOTXK202308MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:452023/07/27 08:302023/07/28 13:452023/07/27 08:30
CBOTXK202303MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/24 08:302023/02/27 13:452023/02/24 08:30
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:452023/12/27 08:302023/12/28 13:452023/12/27 08:30
CBOTXW202307MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:452023/06/29 08:302023/06/29 13:452023/06/29 08:30
CBOTXW202305MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:452023/04/27 08:302023/04/27 13:452023/04/27 08:30
CBOTXW202303MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:452023/02/27 08:302023/02/27 13:452023/02/27 08:30
CBOTXW202309MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:452023/08/30 08:302023/08/30 13:452023/08/30 08:30
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:452023/11/29 08:302023/11/29 13:452023/11/29 08:30
CBOTZ3N2023033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/24 08:302023/03/31 12:012023/03/30 08:30
CBOTZ3N2023063-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/29 08:302023/06/30 12:012023/06/29 08:30
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 08:302023/09/29 12:012023/09/28 08:30
CBOTZB20230330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTZB20230630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTZB20230930-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTZC202307Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:202023/06/29 08:302023/06/29 13:202023/06/29 08:30
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:202023/11/29 08:302023/11/29 13:202023/11/29 08:30
CBOTZC202303Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:202023/02/27 08:302023/02/27 13:202023/02/27 08:30
CBOTZC202305Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:202023/04/27 08:302023/04/27 13:202023/04/27 08:30
CBOTZC202309Corn futuresNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:202023/08/30 08:302023/08/30 13:202023/08/30 08:30
CBOTZF2023035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/31 12:012023/03/31 10:01
CBOTZF2023065-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/30 12:012023/06/30 10:01
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/29 12:012023/09/29 10:01
CBOTZL202307SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 08:302023/09/28 13:152023/09/27 08:30
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZL202309SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZL202308SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZL202303SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZL202305SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZM202307SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 13:152023/09/27 08:302023/09/28 13:152023/09/27 08:30
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZM202309SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZM202305SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZM202308SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZM202303SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZN20230310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/27 13:152023/03/22 12:012023/03/22 10:01
CBOTZN20230610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/30 13:152023/06/21 12:012023/06/21 10:01
CBOTZN20230910-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/30 13:152023/09/20 12:012023/09/20 10:01
CBOTZO202309OatsNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZO202307OatsNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZO202303OatsNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZO202305OatsNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/28 08:302023/11/29 13:152023/11/28 08:30
CBOTZR202303ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZR202305ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZR202307ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZR202309ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 08:302023/10/30 13:152023/10/27 08:30
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZS202307SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/28 08:302023/06/29 13:152023/06/28 08:30
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 13:152023/10/27 08:302023/10/30 13:152023/10/27 08:30
CBOTZS202303SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/24 08:302023/02/27 13:152023/02/24 08:30
CBOTZS202309SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/29 08:302023/08/30 13:152023/08/29 08:30
CBOTZS202305SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/26 08:302023/04/27 13:152023/04/26 08:30
CBOTZS202308SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 13:152023/07/27 08:302023/07/28 13:152023/07/27 08:30
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 13:152023/12/27 08:302023/12/28 13:152023/12/27 08:30
CBOTZT2023032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/02/27 15:152023/02/24 07:202023/03/31 12:012023/03/30 07:20
CBOTZT2023062-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/05/30 15:152023/05/29 07:202023/06/30 12:012023/06/29 07:20
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff2023/08/30 15:152023/08/29 07:202023/09/29 12:012023/09/28 07:20
CBOTZW202305WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/04/27 13:152023/04/27 08:302023/04/27 13:152023/04/27 08:30
CBOTZW202307WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/06/29 13:152023/06/29 08:302023/06/29 13:152023/06/29 08:30
CBOTZW202303WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/02/27 13:152023/02/27 08:302023/02/27 13:152023/02/27 08:30
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/11/29 13:152023/11/29 08:302023/11/29 13:152023/11/29 08:30
CBOTZW202309WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff2023/08/30 13:152023/08/30 08:302023/08/30 13:152023/08/30 08:30
CDECGB20230310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGB20230610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGB20230910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2023035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGF2023065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGF2023095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)
CDECGZ2023062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CME6A202303AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6A202306AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6A202309AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6A202302AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/13 09:162023/02/10 08:302023/02/13 09:162023/02/10 08:30
CME6A202304AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6A202305AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6B202303BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6B202306BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6B202309BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6B202302BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/13 09:162023/02/10 08:302023/02/13 09:162023/02/10 08:30
CME6B202304BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6B202305BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6C202303CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30
CME6C202306CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30
CME6C202309CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/19 09:162023/09/18 08:302023/09/19 09:162023/09/18 08:30
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/19 09:162023/12/18 08:302023/12/19 09:162023/12/18 08:30
CME6C202302CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/14 09:162023/02/13 08:302023/02/14 09:162023/02/13 08:30
CME6C202304CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/18 09:162023/04/17 08:302023/04/18 09:162023/04/17 08:30
CME6C202305CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/16 09:162023/05/15 08:302023/05/16 09:162023/05/15 08:30
CME6E202303EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6E202306EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6E202309EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6E202302EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/13 09:162023/02/10 08:302023/02/13 09:162023/02/10 08:30
CME6E202304EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6E202305EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6J202303JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6J202306JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6J202309JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6J202302JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/13 09:162023/02/10 08:302023/02/13 09:162023/02/10 08:30
CME6J202304JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6J202305JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6M202303MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30
CME6M202306MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30
CME6M202302MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/02/13 09:162023/02/10 08:302023/02/13 09:162023/02/10 08:30
CME6M202309MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30
CME6M202304MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30
CME6M202305MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:30
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30
CME6M202307MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:30
CME6M202308MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/08/14 09:162023/08/11 08:302023/08/14 09:162023/08/11 08:30
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/10/16 09:162023/10/13 08:302023/10/16 09:162023/10/13 08:30Description
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2023/11/13 09:162023/11/10 08:302023/11/13 09:162023/11/10 08:3010-year Micro Yield
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff2024/01/12 09:162024/01/11 08:302024/01/12 09:162024/01/11 08:302-year Micro Yield
CME6N202303NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:3030-year Micro Yield
CME6N202306NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:305-year Micro Yield
CME6N202309NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:3030-Year Interest Rate Swap
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30Ethanol
CME6S202303SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:305-Year Interest Rate Swap
CME6S202306SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Kansas City Wheat
CME6S202309SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:3010-Year Interest Rate Swap
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:302-Year Interest Rate Swap
CME6Z202303S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:3010-YR T-NOTES
CME6Z202306S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:3020-YR TREASURY
CME6Z202309S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30Ultra T-BONDS
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30MINI CORN FUTURES
CME6Z202302S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/02/13 09:162023/02/10 08:302023/02/13 09:162023/02/10 08:30MINI SOYBEAN FUTURES
CME6Z202304S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 08:302023/04/17 09:162023/04/14 08:30MINI WHEAT FUTURES
CME6Z202305S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 08:302023/05/15 09:162023/05/12 08:303-YR TREAS.
CME6Z202307S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 09:162023/07/14 08:302023/07/17 09:162023/07/14 08:3030-year T-BONDS
CME6Z202308S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 09:162023/08/11 08:302023/08/14 09:162023/08/11 08:30Corn futures
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 09:162023/10/13 08:302023/10/16 09:162023/10/13 08:305-YR TREAS.
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 09:162023/11/10 08:302023/11/13 09:162023/11/10 08:30SoyOil
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 09:162024/01/11 08:302024/01/12 09:162024/01/11 08:30SOYBEAN MEAL FUTURES
CMEACD202303AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:3010-YR TREAS.
CMEACD202306AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Oats
CMEACD202309AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30ROUGH RICE FUTURES
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30SOYBEAN FUTURES
CMEAJY202303AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:302-YR TREAS.
CMEAJY202306AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30WHEAT FUTURES
CMEAJY202309AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:3010-year Canadian Government Bond
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:305-year Canadian Government Bond
CMECJY202303CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:302-year Government
CMECJY202306CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30AUSTRALIAN DOLLARS
CMECJY202309CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30BRITISH POUND
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30CANADIAN DOLLAR
CMECZK202303CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30EUROFX-EUR/USD
CMECZK202306CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30JAPANESE YEN
CMECZK202309CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30MEXICAN PESO
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30NEW ZEALAND DOL
CMEE7202303EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30SWISS FRANC
CMEE7202306EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30S AFRICAN RAND
CMEEAD202303Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20AD/CD cross rate
CMEEAD202306Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20AD/JY cross rate
CMEEAD202309Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20CD/JY cross rate
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20CZECH KORUNA
CMEECD202303Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30EuroFX E-mini
CMEECD202306Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Euro FX/AD cross rate
CMEECD202309Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30Euro FX/CD cross rate
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30CZECH KORUNA/EURO FX
CMEECK202303CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20HUNGARIAN FORINT/EURO FX
CMEECK202306CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20POLISH ZLOTY/EURO FX
CMEECK202309CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20HUNGARIAN FORINT
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20SHEKEL
CMEEHF202303HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20Japanese Yen E-mini
CMEEHF202306HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20LUMBER
CMEEHF202309HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20LUMBER110 FUTURES
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20LIVE CATTLE
CMEEPZ202303POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 07:202023/03/13 09:162023/03/07 07:20AUD/USD Micro
CMEEPZ202306POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 07:202023/06/16 09:162023/06/12 07:20BRITISH POUND Micro
CMEEPZ202309POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 07:202023/09/18 09:162023/09/12 07:20CANADIAN DOLLAR Micro
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 07:202023/12/18 09:162023/12/12 07:20EUR/USD Micro
CMEHUF202303HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30JAPANESE YEN Micro
CMEHUF202306HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30SWISS FRANC Micro
CMEHUF202309HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30USD/CAD Micro
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30USD/CHF Micro
CMEILS202303SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30NORV KRONA
CMEILS202306SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30BP/JY cross rate
CMEILS202309SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30POLISH ZLOTY
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30BP/SF cross rate
CMEJ7202303Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30Euro FX/SF cross rate
CMEJ7202306Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Euro FX/BP cross rate
CMELBR202303LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/03/15 12:052023/03/14 09:002023/03/15 12:052023/03/14 09:00Euro FX/JY cross rate
CMELBR202309LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/09/15 12:052023/09/14 09:002023/09/15 12:052023/09/14 09:00SWEDISH KRONA
CMELBR202307LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/07/14 12:052023/07/13 09:002023/07/14 12:052023/07/13 09:00SF/JY cross rate
CMELBR202305LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 12:052023/05/12 09:002023/05/15 12:052023/05/12 09:00Aluminum
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff2023/11/15 12:052023/11/14 09:002023/11/15 12:052023/11/14 09:00Gold
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff2024/01/12 12:052024/01/11 09:002024/01/12 12:052024/01/11 09:00Copper
CMELBS202303LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/03/15 12:052023/03/14 09:002023/03/15 12:052023/03/14 09:00E-Micro Gold
CMELBS202305LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 12:052023/05/12 09:002023/05/15 12:052023/05/12 09:00Silver
CMELE202302LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/02/06 13:052023/02/06 08:302023/02/28 12:002023/02/28 08:30ICE ECX EUA
CMELE202304LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/04/10 13:052023/04/10 08:302023/04/28 12:002023/04/28 08:30SWISS BONDS
CMELE202306LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/06/05 13:052023/06/05 08:302023/06/30 12:002023/06/30 08:30BONO Futures on long-term Spanish government bonds
CMELE202308LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/08/07 13:052023/08/07 08:302023/08/31 12:002023/08/31 08:30Euro-BTP Italian Government Bond
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/10/09 13:052023/10/09 08:302023/10/31 12:002023/10/31 08:30Short-Term Euro-BTP Italian Bond
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff2023/12/04 13:052023/12/04 08:302023/12/29 12:002023/12/29 08:30Euro BUND
CMEM6A202303AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30Euro BOBL
CMEM6A202306AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Euro SCHATZ
CMEM6B202303BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30Euro BUXL
CMEM6B202306BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Euro-OAT French Government Bond Index
CMEM6C202303CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30CNH FX
CMEM6C202306CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30Bakkt Bitcoin
CMEM6E202303EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30Short Gilt
CMEM6E202306EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Medium Gilt
CMEM6J202303JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30Long Gilt
CMEM6J202306JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Cocoa
CMEM6S202303SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30Robusta coffee
CMEM6S202306SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30Wheat
CMEMCD202303USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/14 09:162023/03/13 08:302023/03/14 09:162023/03/13 08:30White sugar
CMEMCD202306USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/20 09:162023/06/19 08:302023/06/20 09:162023/06/19 08:30AUD Cash
CMEMSF202303USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30Euro-Japanese Yen Index
CMEMSF202306USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30EUR Cash USD
CMENOK202303NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30EUR Cash CAD
CMENOK202306NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30Euro-British Pound Index
CMENOK202309NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30EUR Cash AUD
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30EUR Swiss Franc
CMEPJY202303BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 08:302023/03/13 09:162023/03/10 08:30Swiss Franc-Japanese Yen Index
CMEPJY202306BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 08:302023/06/16 09:162023/06/15 08:30GBP USD
CMEPJY202309BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 08:302023/09/18 09:162023/09/15 08:30USD CHF
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 08:302023/12/18 09:162023/12/15 08:30GBP in JPY
CMEPLN202303POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30Brent crude
CMEPLN202306POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30Gas Oil
CMEPLN202309POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30Heating Oil
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30Natural Gas
CMEPSF202303BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20NY RBOB gasoline
CMEPSF202306BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20Light WTI Crude
CMEPSF202309BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20USD/KRW
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20Lead
CMERF202303Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20Tin
CMERF202306Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20Zinc
CMERF202309Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20Milling Wheat
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20Rapeseed
CMERP202303Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20Corn
CMERP202306Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20Dollar FX
CMERP202309Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20COCOA
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20COTTON
CMERP202302Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/13 09:162023/02/10 07:202023/02/13 09:162023/02/10 07:20US DOLLAR INDEX
CMERP202304Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 09:162023/04/14 07:202023/04/17 09:162023/04/14 07:20COFFEE C
CMERP202305Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 09:162023/05/12 07:202023/05/15 09:162023/05/12 07:20FL ORANGE JUICE
CMERY202303Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20CANOLA
CMERY202306Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20SUGAR #11 WORLD
CMERY202309Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20Sugar #16 DMSTC
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20Brent Financial
CMESEK202303SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/07 08:302023/03/13 09:162023/03/07 08:30Brent Oil Last Day Contract
CMESEK202306SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/12 08:302023/06/16 09:162023/06/12 08:30Crude oil
CMESEK202309SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/12 08:302023/09/18 09:162023/09/12 08:30Natural gas look alike last day
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/12 08:302023/12/18 09:162023/12/12 08:30Natural gas penultimate
CMESJY202303SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 09:162023/03/10 07:202023/03/13 09:162023/03/10 07:20WTI Micro Crude oil
CMESJY202306SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/16 09:162023/06/15 07:202023/06/16 09:162023/06/15 07:20Heating Oil Micro
CMESJY202309SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 09:162023/09/15 07:202023/09/18 09:162023/09/15 07:20RBOB Gasoline Micro
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 09:162023/12/15 07:202023/12/18 09:162023/12/15 07:20Natural gas
COMEXALI202305AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/04/27 14:302023/04/05 08:302023/04/27 14:302023/04/05 08:30Palladium
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/10/30 14:302023/10/06 08:302023/10/30 14:302023/10/06 08:30Platinum
COMEXALI202306AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/05/30 14:302023/05/08 08:302023/05/30 14:302023/05/08 08:30Natural gas E-Mini
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/08/30 14:302023/08/08 08:302023/08/30 14:302023/08/08 08:30Crude oil E-Mini
COMEXALI202304AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/03/30 14:302023/03/08 08:302023/03/30 14:302023/03/08 08:30RBOB Gasoline
COMEXALI202303AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/02/27 14:302023/02/03 08:302023/02/27 14:302023/02/03 08:30Japanese Government Bonds 10 years
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/11/29 14:302023/11/07 08:302023/11/29 14:302023/11/07 08:30US Dollar in offshore renmimbi mini
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/12/28 14:302023/12/06 08:302023/12/28 14:302023/12/06 08:30SICOM Rubber
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/09/28 14:302023/09/06 08:302023/09/28 14:302023/09/06 08:30US Dollar in offshore renmimbi
COMEXALI202308AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/07/28 14:302023/07/06 08:302023/07/28 14:302023/07/06 08:30
COMEXALI202302AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/01/30 14:302023/01/06 08:302023/01/30 14:302023/01/06 08:30
COMEXALI202307AluminumNo17 business days prior to cutoff2023/06/29 14:302023/06/07 08:302023/06/29 14:302023/06/07 08:30
COMEXGC202306GoldNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:202023/06/28 13:302023/06/27 08:20
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:202023/12/27 13:302023/12/26 08:20
COMEXGC202302GoldNo2 business days prior to cutoff2023/01/30 16:002023/01/27 08:202023/02/24 13:302023/02/23 08:20
COMEXGC202304GoldNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:202023/04/26 13:302023/04/25 08:20
COMEXGC202308GoldNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:202023/08/29 13:302023/08/28 08:20
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:202023/10/27 13:302023/10/26 08:20
COMEXGC202303GoldNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:202023/03/29 16:002023/03/28 08:20
COMEXHG202303CopperNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:102023/03/29 13:002023/03/28 08:10
COMEXHG202305CopperNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:102023/05/26 13:002023/05/25 08:10
COMEXHG202307CopperNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:102023/07/27 13:002023/07/26 08:10
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:102023/09/27 13:002023/09/26 08:10
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:102023/12/27 13:002023/12/26 08:10
COMEXHG202302CopperNo2 business days prior to cutoff2023/01/30 16:002023/01/27 08:102023/02/24 13:002023/02/23 08:10
COMEXHG202304CopperNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:102023/04/26 13:002023/04/25 08:10
COMEXHG202306CopperNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:102023/06/28 13:002023/06/27 08:10
COMEXHG202308CopperNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:102023/08/29 13:002023/08/28 08:10
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:102023/10/27 13:002023/10/26 08:10
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 16:002023/10/27 08:102023/11/28 13:002023/11/27 08:10
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:102024/01/29 13:002024/01/26 08:10
COMEXMGC202302E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/01/30 16:002023/01/27 08:302023/01/30 16:002023/01/27 08:30
COMEXMGC202304E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:302023/03/30 16:002023/03/29 08:30
COMEXMGC202306E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:002023/05/29 08:302023/05/30 16:002023/05/29 08:30
COMEXMGC202308E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 16:002023/07/27 08:302023/07/28 16:002023/07/27 08:30
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:002023/09/27 08:302023/09/28 16:002023/09/27 08:30
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:302023/11/29 16:002023/11/28 08:30
COMEXSI202307SilverNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:252023/07/27 13:252023/07/26 08:25
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:252023/12/27 13:252023/12/26 08:25
COMEXSI202303SilverNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:252023/03/29 13:252023/03/28 08:25
COMEXSI202305SilverNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:252023/05/26 13:252023/05/25 08:25
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:252023/09/27 13:252023/09/26 08:25
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:252024/01/29 13:252024/01/26 08:25
COMEXSI202302SilverNo2 business days prior to cutoff2023/01/30 16:002023/01/27 08:252023/02/24 13:252023/02/23 08:25
COMEXSI202304SilverNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:252023/04/26 16:002023/04/25 08:25
COMEXSIL202303SilverNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:002023/02/24 08:252023/03/29 13:252023/03/28 08:25
COMEXSIL202305SilverNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 16:002023/04/26 08:252023/05/26 13:252023/05/25 08:25
COMEXSIL202307SilverNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:002023/06/28 08:252023/07/27 13:252023/07/26 08:25
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:002023/08/29 08:252023/09/27 13:252023/09/26 08:25
COMEXSIL202302SilverNo2 business days prior to cutoff2023/01/30 16:002023/01/27 08:252023/02/24 13:252023/02/23 08:25
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:002023/11/28 08:252023/12/27 13:252023/12/26 08:25
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:002023/12/27 08:252024/01/29 13:252024/01/26 08:25
COMEXSIL202304SilverNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:002023/03/29 08:252023/04/26 13:252023/04/25 08:25
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/12/18 16:302023/12/15 07:002023/12/18 16:302023/12/15 07:00
ENDEXECF202303ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/03/27 16:302023/03/24 07:002023/03/27 16:302023/03/24 07:00
ENDEXECF202306ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/06/26 16:302023/06/23 07:002023/06/26 16:302023/06/23 07:00
ENDEXECF202309ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/09/25 16:302023/09/22 07:002023/09/25 16:302023/09/22 07:00
ENDEXECF202302ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 07:002023/02/27 16:302023/02/24 07:00
ENDEXECF202304ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff2023/04/24 16:302023/04/21 07:002023/04/24 16:302023/04/21 07:00
EUREXCONF202303SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXCONF202306SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXCONF202309SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFBON202303BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/02/28 08:002023/03/08 12:302023/02/28 08:00
EUREXFBON202306BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/05/31 08:002023/06/08 12:302023/05/31 08:00
EUREXFBON202309BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/08/30 08:002023/09/07 12:302023/08/30 08:00
EUREXFBTP202303Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFBTP202306Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFBTP202309Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFBTS202303Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFBTS202306Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFBTS202309Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFGBL202303Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBL202306Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBL202309Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBM202303Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBM202306Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBM202309Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBS202303Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/08 10:302023/03/08 12:302023/03/08 10:30
EUREXFGBS202306Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/08 10:302023/06/08 12:302023/06/08 10:30
EUREXFGBS202309Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/07 10:302023/09/07 12:302023/09/07 10:30
EUREXFGBX202303Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFGBX202306Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFGBX202309Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
EUREXFOAT202303Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/03/08 12:302023/03/07 07:502023/03/08 12:302023/03/07 07:50
EUREXFOAT202306Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 12:302023/06/07 07:502023/06/08 12:302023/06/07 07:50
EUREXFOAT202309Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff2023/09/07 12:302023/09/06 07:502023/09/07 12:302023/09/06 07:50
HKFECUS202303CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:002023/03/10 09:002023/03/13 11:002023/03/10 09:00
HKFECUS202306CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:002023/06/16 09:002023/06/19 11:002023/06/16 09:00
HKFECUS202309CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:002023/09/15 09:002023/09/18 11:002023/09/15 09:00
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:002023/12/15 09:002023/12/18 11:002023/12/15 09:00
HKFECUS202302CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/13 11:002023/02/10 09:002023/02/13 11:002023/02/10 09:00
HKFECUS202304CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:002023/04/14 09:002023/04/17 11:002023/04/14 09:00
HKFECUS202305CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:002023/05/12 09:002023/05/15 11:002023/05/12 09:00
HKFEGDR202302GoldNo3 business days prior to cutoff2023/02/14 16:302023/02/10 08:302023/02/20 16:302023/02/16 08:30
HKFEGDR202303GoldNo3 business days prior to cutoff2023/03/14 16:302023/03/10 08:302023/03/20 16:302023/03/16 08:30
HKFEGDR202304GoldNo3 business days prior to cutoff2023/04/11 16:302023/04/07 08:302023/04/17 16:302023/04/13 08:30
HKFEGDR202305GoldNo3 business days prior to cutoff2023/05/09 16:302023/05/05 08:302023/05/15 16:302023/05/11 08:30
HKFEGDR202306GoldNo3 business days prior to cutoff2023/06/13 16:302023/06/09 08:302023/06/19 16:302023/06/15 08:30
HKFEGDR202307GoldNo3 business days prior to cutoff2023/07/11 16:302023/07/07 08:302023/07/17 16:302023/07/13 08:30
HKFEGDR202308GoldNo3 business days prior to cutoff2023/08/15 16:302023/08/11 08:302023/08/21 16:302023/08/17 08:30
HKFEGDR202309GoldNo3 business days prior to cutoff2023/09/12 16:302023/09/08 08:302023/09/18 16:302023/09/14 08:30
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 08:302023/10/16 16:302023/10/12 08:30
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 08:302023/11/20 16:302023/11/16 08:30
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 08:302023/12/18 16:302023/12/14 08:30
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 08:302024/01/15 16:302024/01/11 08:30
HKFEGDU202302GoldNo3 business days prior to cutoff2023/02/14 16:302023/02/10 08:302023/02/14 16:302023/02/10 08:30
HKFEGDU202303GoldNo3 business days prior to cutoff2023/03/14 16:302023/03/10 08:302023/03/14 16:302023/03/10 08:30
HKFEGDU202304GoldNo3 business days prior to cutoff2023/04/11 16:302023/04/07 08:302023/04/11 16:302023/04/07 08:30
HKFEGDU202305GoldNo3 business days prior to cutoff2023/05/09 16:302023/05/05 08:302023/05/09 16:302023/05/05 08:30
HKFEGDU202306GoldNo3 business days prior to cutoff2023/06/13 16:302023/06/09 08:302023/06/13 16:302023/06/09 08:30
HKFEGDU202307GoldNo3 business days prior to cutoff2023/07/11 16:302023/07/07 08:302023/07/11 16:302023/07/07 08:30
HKFEGDU202308GoldNo3 business days prior to cutoff2023/08/15 16:302023/08/11 08:302023/08/15 16:302023/08/11 08:30
HKFEGDU202309GoldNo3 business days prior to cutoff2023/09/12 16:302023/09/08 08:302023/09/12 16:302023/09/08 08:30
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff2023/10/10 16:302023/10/06 08:302023/10/10 16:302023/10/06 08:30
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff2023/11/14 16:302023/11/10 08:302023/11/14 16:302023/11/10 08:30
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 16:302023/12/08 08:302023/12/12 16:302023/12/08 08:30
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff2024/01/09 16:302024/01/05 08:302024/01/09 16:302024/01/05 08:30
ICECRYPTOBTM202302Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/02/22 16:002023/02/20 09:302023/02/23 14:302023/02/21 09:30
ICECRYPTOBTM202303Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/03/29 16:002023/03/27 09:302023/03/30 14:302023/03/28 09:30
ICECRYPTOBTM202304Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/04/26 16:002023/04/24 09:302023/04/27 14:302023/04/25 09:30
ICECRYPTOBTM202305Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/05/24 16:002023/05/22 09:302023/05/25 14:302023/05/23 09:30
ICECRYPTOBTM202306Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/06/28 16:002023/06/26 09:302023/06/29 14:302023/06/27 09:30
ICECRYPTOBTM202307Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/07/26 16:002023/07/24 09:302023/07/27 14:302023/07/25 09:30
ICECRYPTOBTM202308Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/08/23 16:002023/08/21 09:302023/08/24 14:302023/08/22 09:30
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/09/27 16:002023/09/25 09:302023/09/28 14:302023/09/26 09:30
ICECRYPTOBTM202310Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:002023/10/23 09:302023/10/26 14:302023/10/24 09:30
ICECRYPTOBTM202311Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/11/22 16:002023/11/20 09:302023/11/23 14:302023/11/21 09:30
ICECRYPTOBTM202312Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2023/12/27 16:002023/12/25 09:302023/12/28 14:302023/12/26 09:30
ICECRYPTOBTM202401Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff2024/01/24 16:002024/01/22 09:302024/01/25 14:302024/01/23 09:30
ICEEUG202303Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUG202306Short GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUH202303Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUH202306Medium GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUR202303Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:302023/02/24 08:002023/03/29 11:002023/03/28 08:00
ICEEUR202306Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:302023/05/29 08:002023/06/28 11:002023/06/27 08:00
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:302023/08/29 08:002023/09/27 11:002023/09/26 08:00
ICEEUSOFTC202303CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/03/16 12:002023/03/14 09:302023/03/16 12:002023/03/14 09:30
ICEEUSOFTC202305CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/05/15 12:002023/05/11 09:302023/05/15 12:002023/05/11 09:30
ICEEUSOFTC202307CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/07/14 12:002023/07/12 09:302023/07/14 12:002023/07/12 09:30
ICEEUSOFTC202309CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/09/14 12:002023/09/12 09:302023/09/14 12:002023/09/12 09:30
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff2023/12/12 12:002023/12/08 09:302023/12/12 12:002023/12/08 09:30
ICEEUSOFTRC202303Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/02/23 17:302023/02/21 09:002023/03/27 12:302023/03/23 09:00
ICEEUSOFTRC202305Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/04/25 17:302023/04/21 09:002023/05/24 12:302023/05/22 09:00
ICEEUSOFTRC202307Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/06/27 17:302023/06/23 09:002023/07/25 12:302023/07/21 09:00
ICEEUSOFTRC202309Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/08/25 17:302023/08/23 09:002023/09/25 12:302023/09/21 09:00
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/10/26 17:302023/10/24 09:002023/11/24 12:302023/11/22 09:00
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff2023/12/22 17:302023/12/20 09:002024/01/25 12:302024/01/23 09:00
ICEEUSOFTT202303WheatNo3 business days prior to cutoff2023/02/22 16:302023/02/20 09:252023/03/23 12:302023/03/21 09:25
ICEEUSOFTT202305WheatNo3 business days prior to cutoff2023/04/24 16:302023/04/20 09:252023/05/23 12:302023/05/19 09:25
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff2023/10/25 16:302023/10/23 09:252023/11/23 12:302023/11/21 09:25
ICEEUSOFTT202307WheatNo3 business days prior to cutoff2023/06/26 16:302023/06/22 09:252023/07/07 12:302023/07/05 09:25
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff2023/12/25 16:302023/12/21 09:252024/01/23 12:302024/01/19 09:25
ICEEUSOFTW202303White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/02/13 17:552023/02/09 08:452023/02/13 17:552023/02/09 08:45
ICEEUSOFTW202305White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/04/14 17:552023/04/12 08:452023/04/14 17:552023/04/12 08:45
ICEEUSOFTW202308White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/07/14 17:552023/07/12 08:452023/07/14 17:552023/07/12 08:45
ICEEUSOFTW202310White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/09/15 17:552023/09/13 08:452023/09/15 17:552023/09/13 08:45
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff2023/11/15 17:552023/11/13 08:452023/11/15 17:552023/11/13 08:45
ICEUSKAU202303AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKAU202306AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKAU202309AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202303Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202306Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202309Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202303EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEO202306EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEO202309EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202303EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEP202306EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEP202309EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202303Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKGB202306Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKGB202309Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202303EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRA202306EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRA202309EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202303EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202306EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202309EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202303Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKZY202306Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKZY202309Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202303GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSMP202306GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSMP202309GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202303USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSS202306USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSS202309USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202303GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSY202306GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSY202309GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
IPECOIL202304Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 18:30 (GMT)2023/02/27 9:00 (GMT)2023/02/28 18:30 (GMT)2023/02/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202305Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202306Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202307Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202308Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202309Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202310Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPEGOIL202302Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/02/10 12:00 (GMT)2023/02/09 9:00 (GMT)2023/02/10 12:00 (GMT)2023/02/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202303Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202304Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202305Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202306Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202307Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202308Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202309Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEHOIL202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202303Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 19:00 (GMT)2023/02/24 9:00 (GMT)2023/02/27 19:00 (GMT)2023/02/24 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPENGF202303Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 00:00 (GMT)2023/02/24 9:00 (GMT)2023/02/27 16:00 (GMT)2023/02/24 9:00 (GMT)
IPENGF202304Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 00:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 16:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPENGF202305Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 00:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 16:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202306Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 00:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 16:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202307Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 00:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 16:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPENGF202308Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 00:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 16:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPENGF202309Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 00:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 16:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 00:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 00:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 00:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 00:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 00:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202309NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202308NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202307NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202306NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202305NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202304NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202303NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 19:00 (GMT)2023/02/24 9:00 (GMT)2023/02/27 19:00 (GMT)2023/02/24 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPEWTI202306Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202303Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/02/17 19:00 (GMT)2023/02/16 9:00 (GMT)2023/02/17 19:00 (GMT)2023/02/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202304Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202305Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202307Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202308Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202309Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202310Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
KSE175202303USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 11:302023/03/17 09:002023/03/20 11:302023/03/17 09:00
KSE175202306USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:302023/06/16 09:002023/06/19 11:302023/06/16 09:00
KSE175202309USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:302023/09/15 09:002023/09/18 11:302023/09/15 09:00
KSE175202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:302023/12/15 09:002023/12/18 11:302023/12/15 09:00
KSE175202302USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/02/20 11:302023/02/17 09:002023/02/20 11:302023/02/17 09:00
KSE175202304USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:302023/04/14 09:002023/04/17 11:302023/04/14 09:00
KSE175202305USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:302023/05/12 09:002023/05/15 11:302023/05/12 09:00
KSE175202307USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:302023/07/14 09:002023/07/17 11:302023/07/14 09:00
KSE175202308USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 11:302023/08/18 09:002023/08/21 11:302023/08/18 09:00
KSE175202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:302023/10/13 09:002023/10/16 11:302023/10/13 09:00
KSE175202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 11:302023/11/17 09:002023/11/20 11:302023/11/17 09:00
KSE175202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:302024/01/12 09:002024/01/15 11:302024/01/12 09:00
LMEOTCAH202302AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/02/15 00:002023/02/07 09:102023/02/15 17:002023/02/07 09:10
LMEOTCAH202303AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCAH202304AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCAH202305AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCAH202306AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCAH202307AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCAH202308AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCAH202309AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCCA202302CopperNo7 business days prior to cutoff2023/02/15 00:002023/02/07 09:102023/02/15 17:002023/02/07 09:10
LMEOTCCA202303CopperNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCCA202304CopperNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCCA202305CopperNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCCA202306CopperNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCCA202307CopperNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCCA202308CopperNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCCA202309CopperNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCPB202302LeadNo7 business days prior to cutoff2023/02/15 00:002023/02/07 09:102023/02/15 17:002023/02/07 09:10
LMEOTCPB202303LeadNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCPB202304LeadNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCPB202305LeadNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCPB202306LeadNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCPB202307LeadNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCPB202308LeadNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCPB202309LeadNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCSN202302TinNo7 business days prior to cutoff2023/02/15 00:002023/02/07 09:102023/02/15 17:002023/02/07 09:10
LMEOTCSN202303TinNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCSN202304TinNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCSN202305TinNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCSN202306TinNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCSN202307TinNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCSN202308TinNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCSN202309TinNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
LMEOTCZS202302ZincNo7 business days prior to cutoff2023/02/15 00:002023/02/07 09:102023/02/15 17:002023/02/07 09:10
LMEOTCZS202303ZincNo7 business days prior to cutoff2023/03/15 00:002023/03/07 09:102023/03/15 17:002023/03/07 09:10
LMEOTCZS202304ZincNo7 business days prior to cutoff2023/04/19 00:002023/04/11 09:102023/04/19 17:002023/04/11 09:10
LMEOTCZS202305ZincNo7 business days prior to cutoff2023/05/17 00:002023/05/09 09:102023/05/17 17:002023/05/09 09:10
LMEOTCZS202306ZincNo7 business days prior to cutoff2023/06/21 00:002023/06/13 09:102023/06/21 17:002023/06/13 09:10
LMEOTCZS202307ZincNo7 business days prior to cutoff2023/07/19 00:002023/07/11 09:102023/07/19 17:002023/07/11 09:10
LMEOTCZS202308ZincNo7 business days prior to cutoff2023/08/16 00:002023/08/08 09:102023/08/16 17:002023/08/08 09:10
LMEOTCZS202309ZincNo7 business days prior to cutoff2023/09/20 00:002023/09/12 09:102023/09/20 17:002023/09/12 09:10
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff2023/10/18 00:002023/10/10 09:102023/10/18 17:002023/10/10 09:10
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff2023/11/15 00:002023/11/07 09:102023/11/15 17:002023/11/07 09:10
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff2023/12/20 00:002023/12/12 09:102023/12/20 17:002023/12/12 09:10
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff2024/01/17 00:002024/01/09 09:102024/01/17 17:002024/01/09 09:10
MATIFEBM202303Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202305Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202309Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFECO202305RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)
MATIFECO202308RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/11/01 17:30 (CET)2023/10/31 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/02/01 17:30 (CET)2024/01/31 10:45 (CET)
MATIFEMA202303CornNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 17:30 (CET)2023/02/24 10:45 (CET)2023/03/06 17:30 (CET)2023/03/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202306CornNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 17:30 (CET)2023/05/26 10:45 (CET)2023/06/05 17:30 (CET)2023/06/02 10:45 (CET)
MATIFEMA202308CornNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/08/07 17:30 (CET)2023/08/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202307Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202302Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/02/13 14:00 (CDT)2023/02/10 7:30 (CDT)2023/02/13 14:00 (CDT)2023/02/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202303Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202304Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202305Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202306Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202308Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)
MEXDERDA202309Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
NYBOTCC202303COCOANo2 business days prior to cutoff2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/17 8:00 (ET)2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/17 8:00 (ET)
NYBOTCC202305COCOANo2 business days prior to cutoff2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202307COCOANo2 business days prior to cutoff2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202309COCOANo2 business days prior to cutoff2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202303COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/17 8:00 (ET)2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/17 8:00 (ET)
NYBOTCT202305COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202307COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTDX202303US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)
NYBOTDX202306US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202309US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202303COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202305COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202307COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)
NYBOTKC202309COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTOJ202303FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202305FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202307FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202309FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTRS202303CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202305CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202307CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTSB202303SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 12:55 (ET)2023/02/27 8:10 (ET)2023/02/28 12:55 (ET)2023/02/27 8:10 (ET)
NYBOTSB202305SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)
NYBOTSB202307SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSF202303Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/02/08 13:00 (ET)2023/02/07 9:00 (ET)2023/03/01 12:45 (ET)2023/02/28 9:00 (ET)
NYBOTSF202305Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/04/06 13:00 (ET)2023/04/05 9:00 (ET)2023/05/01 12:45 (ET)2023/04/28 9:00 (ET)
NYBOTSF202307Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 13:00 (ET)2023/06/07 9:00 (ET)2023/07/01 12:45 (ET)2023/06/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202309Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/08/08 13:00 (ET)2023/08/07 9:00 (ET)2023/09/01 12:45 (ET)2023/08/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 13:00 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/11/01 12:45 (ET)2023/10/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 13:00 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2024/01/01 12:45 (ET)2023/12/29 9:00 (ET)
NYMEXBB202304Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 14:00 (ET)2023/02/24 8:00 (ET)2023/02/27 14:00 (ET)2023/02/24 8:00 (ET)
NYMEXBB202305Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202306Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202307Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202308Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202309Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202310Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202304Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202305Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202306Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202307Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202308Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202309Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202310Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/02/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/02/07 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202306Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202303Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/02/21 14:00 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 14:00 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202304Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202305Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202307Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202308Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202309Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYMEXCL202310Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202303Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 14:00 (ET)2023/02/23 8:00 (ET)2023/02/24 14:00 (ET)2023/02/23 8:00 (ET)
NYMEXHH202304Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202305Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202306Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202307Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202308Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202309Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/02/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/02/07 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202303Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXHP202303Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/02/23 14:00 (ET)2023/02/22 8:00 (ET)2023/02/23 14:00 (ET)2023/02/22 8:00 (ET)
NYMEXHP202304Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202305Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202306Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202307Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202308Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202309Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202310Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXMCL202306WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202303WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/02/17 14:00 (ET)2023/02/16 8:00 (ET)2023/02/17 14:00 (ET)2023/02/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202304WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202305WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202307WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202308WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202309WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202310WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202304Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202303Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/03/01 14:00 (ET)2023/02/28 8:00 (ET)2023/03/01 14:00 (ET)2023/02/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202305Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202306Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202307Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202308Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202309Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)Exchange
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)CBOT
NYMEXMRB202305RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)CDE
NYMEXMRB202304RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)CME
NYMEXMRB202306RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)COMEX
NYMEXMRB202303RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 14:00 (ET)2023/02/24 8:00 (ET)2023/02/27 14:00 (ET)2023/02/24 8:00 (ET)ENDEX
NYMEXMRB202307RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)EUREX
NYMEXMRB202308RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)HKFE
NYMEXMRB202309RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)ICECRYPTO
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)ICEEU
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)ICEEUSOFT
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)ICEUS
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)IPE
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)KSE
NYMEXNG202309Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)LMEOTC
NYMEXNG202305Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)MATIF
NYMEXNG202308Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)MEXDER
NYMEXNG202304Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)NYBOT
NYMEXNG202307Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)NYMEX
NYMEXNG202306Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)OSE.JPN
NYMEXNG202303Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/02/24 14:00 (ET)2023/02/24 8:00 (ET)2023/02/24 14:00 (ET)2023/02/24 8:00 (ET)SGX
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/02/07 9:30 (ET)// : (ET)2023/02/07 9:30 (ET)
NYMEXPA202303PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)
NYMEXPA202306PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/02/07 9:30 (ET)// : (ET)2023/02/07 9:30 (ET)
NYMEXPL202304PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202307PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202303Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/02/23 14:00 (ET)2023/02/22 8:00 (ET)2023/02/23 14:00 (ET)2023/02/22 8:00 (ET)
NYMEXQG202304Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202305Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202306Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202307Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202308Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202309Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202310Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQM202303Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/02/17 14:00 (ET)2023/02/16 8:00 (ET)2023/02/17 14:00 (ET)2023/02/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202304Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202305Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202306Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202307Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202308Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202309Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202310Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/02/07 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/02/07 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202303RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202304RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202305RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202306RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202307RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202308RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202309RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202303Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 15:022023/03/10 09:002023/03/13 15:022023/03/10 09:00
OSE.JPNJBL202306Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/06/13 15:022023/06/12 09:002023/06/13 15:022023/06/12 09:00
OSE.JPNJBL202309Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 15:022023/09/11 09:002023/09/12 15:022023/09/11 09:00
SGXMUC202303US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXMUC202306US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXMUC202309US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202302US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/13 11:00 (ST)2023/02/10 7:40 (ST)2023/02/13 11:00 (ST)2023/02/10 7:40 (ST)
SGXMUC202304US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXMUC202305US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXMUC202307US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXMUC202308US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXTF202302SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/01/31 00:00 (ST)2023/01/30 7:55 (ST)2023/01/31 18:00 (ST)2023/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202303SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 00:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)2023/02/28 18:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)
SGXTF202304SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 00:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)2023/03/31 18:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)
SGXTF202305SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 00:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)2023/04/28 18:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)
SGXTF202306SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 00:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)2023/05/31 18:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202307SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 00:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)2023/06/30 18:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)
SGXTF202308SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 00:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)2023/07/31 18:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)
SGXTF202309SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 18:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)2023/09/01 18:00 (ST)2023/08/31 7:55 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/10/01 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/11/01 18:00 (ST)2023/10/31 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/12/01 18:00 (ST)2023/11/30 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2024/01/01 18:00 (ST)2023/12/29 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/02/01 18:00 (ST)2024/01/31 7:55 (ST)
SGXUC202303US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXUC202306US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXUC202309US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202302US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/02/13 11:00 (ST)2023/02/10 7:40 (ST)2023/02/13 11:00 (ST)2023/02/10 7:40 (ST)
SGXUC202304US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXUC202305US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXUC202307US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXUC202308US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)

Nie. Jeśli wpływy np. ze sprzedaży akcji zostaną ponownie zainwestowane w tym samym dniu handlowym, to płatność za akcje jest nadal wymagalna dwa dni robocze później. Zgadza się to z rozliczeniem wpływów ze sprzedaży. Jeśli wpływy pokrywają kwotę zakupu nowych akcji, nie pożycza się gotówki, a więc nie nalicza się odsetek..

Odsetki naliczane są tylko dla dodatnich lub ujemnych sald gotówkowych na koniec każdego dnia handlowego.

Warranty i produkty strukturyzowane, takie jak certyfikaty i knock outy, są zazwyczaj rozliczane w gotówce. Szczegóły dotyczące rozliczenia określa emitent produktu. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) danego produktu. Dokumenty te są dostępne za pośrednictwem Portalu Klienta (Zarządzanie Kontem) w menu Support Center. W tym miejscu należy wybrać sekcję PRIIPS Kid.

Opcje i kombinacje opcji są generalnie dostępne do handlu na rachunku gotówkowym. Jest to możliwe tylko dla opcji z pokryciem, które wymagają posiadania wystarczającej ilości gotówki lub instrumentu bazowego. Poza tym, handel jest ograniczony do opcji stylu europejskiego. Generalnie, handel opcjami na rachunkach gotówkowym jest możliwy tylko dla opcji rozliczanych gotówkowo.

GiełdaKlasa handluMiesiąc kontraktuOpisDotyczy tylko rachunków gotówkowych/IRAPoczątek okresu Close-OutLong Futures CutoffLikwidacja Long FuturesShort Futures CutoffLikwidacja Short Futures
CBOT10Y20230310-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff31/03/202330/03/202331/03/202330/03/2023
CBOT10Y20230410-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff28/04/202327/04/202328/04/202327/04/2023
CBOT2YY2023032-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff31/03/202330/03/202331/03/202330/03/2023
CBOT2YY2023042-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff28/04/202327/04/202328/04/202327/04/2023
CBOT30Y20230330-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff31/03/202330/03/202331/03/202330/03/2023
CBOT30Y20230430-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff28/04/202327/04/202328/04/202327/04/2023
CBOT5YY2023035-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff31/03/202330/03/202331/03/202330/03/2023
CBOT5YY2023045-year Micro YieldNo2 business days prior to cutoff28/04/202327/04/202328/04/202327/04/2023
CBOTB1U20230330-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff13/03/202302/03/202313/03/202302/03/2023
CBOTB1U20230630-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff20/06/202309/06/202320/06/202309/06/2023
CBOTEH202304EthanolNo2 business days prior to cutoff30/03/202329/03/202305/04/202304/04/2023
CBOTEH202305EthanolNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202303/05/202302/05/2023
CBOTEH202306EthanolNo2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202305/06/202302/06/2023
CBOTEH202307EthanolNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202306/07/202305/07/2023
CBOTEH202308EthanolNo2 business days prior to cutoff28/07/202327/07/202303/08/202302/08/2023
CBOTEH202309EthanolNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202306/09/202305/09/2023
CBOTEH202310EthanolNo2 business days prior to cutoff28/09/202327/09/202304/10/202303/10/2023
CBOTEH202311EthanolNo2 business days prior to cutoff30/10/202327/10/202303/11/202302/11/2023
CBOTEH202312EthanolNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202305/12/202304/12/2023
CBOTEH202401EthanolNo2 business days prior to cutoff28/12/202327/12/202304/01/202403/01/2024
CBOTEH202402EthanolNo2 business days prior to cutoff30/01/202429/01/202405/02/202402/02/2024
CBOTEH202403EthanolNo2 business days prior to cutoff28/02/202427/02/202405/03/202404/03/2024
CBOTF1U2023035-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff13/03/202302/03/202313/03/202302/03/2023
CBOTF1U2023065-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff20/06/202309/06/202320/06/202309/06/2023
CBOTKE202303Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202327/02/202324/02/2023
CBOTKE202307Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202329/06/202328/06/2023
CBOTKE202305Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202327/04/202326/04/2023
CBOTKE202309Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202330/08/202329/08/2023
CBOTKE202312Kansas City WheatNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202329/11/202328/11/2023
CBOTN1U20230310-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff13/03/202302/03/202313/03/202302/03/2023
CBOTN1U20230610-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff20/06/202309/06/202320/06/202309/06/2023
CBOTT1U2023032-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff13/03/202302/03/202313/03/202302/03/2023
CBOTT1U2023062-Year Interest Rate SwapNo8 business days prior to cutoff20/06/202309/06/202320/06/202309/06/2023
CBOTTN20230310-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff27/02/202327/02/202322/03/202322/03/2023
CBOTTN20230610-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff30/05/202330/05/202321/06/202321/06/2023
CBOTTN20230910-YR T-NOTESNo1 business day prior to cutoff30/08/202330/08/202320/09/202320/09/2023
CBOTTWE20230320-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff27/02/202327/02/202322/03/202322/03/2023
CBOTTWE20230620-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff30/05/202330/05/202321/06/202321/06/2023
CBOTTWE20230920-YR TREASURYNo2 hours prior to cutoff30/08/202330/08/202320/09/202320/09/2023
CBOTUB202303Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff27/02/202327/02/202322/03/202322/03/2023
CBOTUB202306Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff30/05/202330/05/202321/06/202321/06/2023
CBOTUB202309Ultra T-BONDSNo2 hours prior to cutoff30/08/202330/08/202320/09/202320/09/2023
CBOTXC202307MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff29/06/202329/06/202329/06/202329/06/2023
CBOTXC202312MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff29/11/202329/11/202329/11/202329/11/2023
CBOTXC202303MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff27/02/202327/02/202327/02/202327/02/2023
CBOTXC202309MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff30/08/202330/08/202330/08/202330/08/2023
CBOTXC202305MINI CORN FUTURESNo1 business day prior to cutoff27/04/202327/04/202327/04/202327/04/2023
CBOTXK202307MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202329/06/202328/06/2023
CBOTXK202311MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff30/10/202327/10/202330/10/202327/10/2023
CBOTXK202309MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202330/08/202329/08/2023
CBOTXK202305MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202327/04/202326/04/2023
CBOTXK202308MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff28/07/202327/07/202328/07/202327/07/2023
CBOTXK202303MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202327/02/202324/02/2023
CBOTXK202401MINI SOYBEAN FUTURESNo2 business days prior to cutoff28/12/202327/12/202328/12/202327/12/2023
CBOTXW202307MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff29/06/202329/06/202329/06/202329/06/2023
CBOTXW202305MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff27/04/202327/04/202327/04/202327/04/2023
CBOTXW202303MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff27/02/202327/02/202327/02/202327/02/2023
CBOTXW202309MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff30/08/202330/08/202330/08/202330/08/2023
CBOTXW202312MINI WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff29/11/202329/11/202329/11/202329/11/2023
CBOTZ3N2023033-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202331/03/202330/03/2023
CBOTZ3N2023063-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202330/06/202329/06/2023
CBOTZ3N2023093-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202329/09/202328/09/2023
CBOTZB20230330-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff27/02/202327/02/202322/03/202322/03/2023
CBOTZB20230630-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff30/05/202330/05/202321/06/202321/06/2023
CBOTZB20230930-year T-BONDSNo2 hours prior to cutoff30/08/202330/08/202320/09/202320/09/2023
CBOTZC202307Corn futuresNo1 business day prior to cutoff29/06/202329/06/202329/06/202329/06/2023
CBOTZC202312Corn futuresNo1 business day prior to cutoff29/11/202329/11/202329/11/202329/11/2023
CBOTZC202303Corn futuresNo1 business day prior to cutoff27/02/202327/02/202327/02/202327/02/2023
CBOTZC202305Corn futuresNo1 business day prior to cutoff27/04/202327/04/202327/04/202327/04/2023
CBOTZC202309Corn futuresNo1 business day prior to cutoff30/08/202330/08/202330/08/202330/08/2023
CBOTZF2023035-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff27/02/202327/02/202331/03/202331/03/2023
CBOTZF2023065-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff30/05/202330/05/202330/06/202330/06/2023
CBOTZF2023095-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff30/08/202330/08/202329/09/202329/09/2023
CBOTZL202307SoyOilNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202329/06/202328/06/2023
CBOTZL202310SoyOilNo2 business days prior to cutoff28/09/202327/09/202328/09/202327/09/2023
CBOTZL202312SoyOilNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202329/11/202328/11/2023
CBOTZL202309SoyOilNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202330/08/202329/08/2023
CBOTZL202308SoyOilNo2 business days prior to cutoff28/07/202327/07/202328/07/202327/07/2023
CBOTZL202303SoyOilNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202327/02/202324/02/2023
CBOTZL202305SoyOilNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202327/04/202326/04/2023
CBOTZL202401SoyOilNo2 business days prior to cutoff28/12/202327/12/202328/12/202327/12/2023
CBOTZM202307SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202329/06/202328/06/2023
CBOTZM202310SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff28/09/202327/09/202328/09/202327/09/2023
CBOTZM202312SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202329/11/202328/11/2023
CBOTZM202309SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202330/08/202329/08/2023
CBOTZM202305SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202327/04/202326/04/2023
CBOTZM202308SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff28/07/202327/07/202328/07/202327/07/2023
CBOTZM202303SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202327/02/202324/02/2023
CBOTZM202401SOYBEAN MEAL FUTURESNo2 business days prior to cutoff28/12/202327/12/202328/12/202327/12/2023
CBOTZN20230310-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff27/02/202327/02/202322/03/202322/03/2023
CBOTZN20230610-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff30/05/202330/05/202321/06/202321/06/2023
CBOTZN20230910-YR TREAS.No2 hours prior to cutoff30/08/202330/08/202320/09/202320/09/2023
CBOTZO202309OatsNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202330/08/202329/08/2023
CBOTZO202307OatsNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202329/06/202328/06/2023
CBOTZO202303OatsNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202327/02/202324/02/2023
CBOTZO202305OatsNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202327/04/202326/04/2023
CBOTZO202312OatsNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202329/11/202328/11/2023
CBOTZR202303ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202327/02/202324/02/2023
CBOTZR202305ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202327/04/202326/04/2023
CBOTZR202307ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202329/06/202328/06/2023
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CBOTZR202309ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202330/08/202329/08/2023
CBOTZR202311ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff30/10/202327/10/202330/10/202327/10/2023
CBOTZR202401ROUGH RICE FUTURESNo2 business days prior to cutoff28/12/202327/12/202328/12/202327/12/2023
CBOTZS202307SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff29/06/202329/06/202329/06/202329/06/2023
CBOTZS202311SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff30/10/202330/10/202330/10/202330/10/2023
CBOTZS202303SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff27/02/202327/02/202327/02/202327/02/2023
CBOTZS202309SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff30/08/202330/08/202330/08/202330/08/2023
CBOTZS202305SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff27/04/202327/04/202327/04/202327/04/2023
CBOTZS202308SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff28/07/202328/07/202328/07/202328/07/2023
CBOTZS202401SOYBEAN FUTURESNo1 business day prior to cutoff28/12/202328/12/202328/12/202328/12/2023
CBOTZT2023032-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202331/03/202330/03/2023
CBOTZT2023062-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202330/06/202329/06/2023
CBOTZT2023092-YR TREAS.No2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202329/09/202328/09/2023
CBOTZW202305WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff27/04/202327/04/202327/04/202327/04/2023
CBOTZW202307WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff29/06/202329/06/202329/06/202329/06/2023
CBOTZW202303WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff27/02/202327/02/202327/02/202327/02/2023
CBOTZW202312WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff29/11/202329/11/202329/11/202329/11/2023
CBOTZW202309WHEAT FUTURESNo1 business day prior to cutoff30/08/202330/08/202330/08/202330/08/2023
CDECGB20230310-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGB20230610-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGB20230910-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGB20231210-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGF2023035-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)2023/02/24 16:00 (ET)2023/02/23 6:00 (ET)
CDECGF2023065-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)2023/05/29 16:00 (ET)2023/05/26 6:00 (ET)
CDECGF2023095-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)2023/08/29 16:00 (ET)2023/08/28 6:00 (ET)
CDECGF2023125-year Canadian Government BondNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)2023/11/28 16:00 (ET)2023/11/27 6:00 (ET)
CDECGZ2023032-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 6:00 (ET)
CDECGZ2023062-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023092-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 6:00 (ET)
CDECGZ2023122-year GovernmentNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 6:00 (ET)
CME6A202303AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CME6A202306AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CME6A202309AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CME6A202312AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CME6A202304AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
CME6A202305AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CME6A202307AUSTRALIAN DOLLARSYes(1)2 business days prior to cutoff17/07/202314/07/202317/07/202314/07/2023
CME6B202303BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CME6B202306BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CME6B202309BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CME6B202312BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CME6B202304BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
CME6B202305BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CME6B202307BRITISH POUNDYes(1)2 business days prior to cutoff17/07/202314/07/202317/07/202314/07/2023
CME6C202303CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff14/03/202313/03/202314/03/202313/03/2023
CME6C202306CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff20/06/202319/06/202320/06/202319/06/2023
CME6C202309CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff19/09/202318/09/202319/09/202318/09/2023
CME6C202312CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff19/12/202318/12/202319/12/202318/12/2023
CME6C202304CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff18/04/202317/04/202318/04/202317/04/2023
CME6C202305CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff16/05/202315/05/202316/05/202315/05/2023
CME6C202307CANADIAN DOLLARYes(1)2 business days prior to cutoff18/07/202317/07/202318/07/202317/07/2023
CME6E202303EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CME6E202306EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CME6E202309EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CME6E202312EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CME6E202304EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
CME6E202305EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CME6E202307EUROFX-EUR/USDYes(1)2 business days prior to cutoff17/07/202314/07/202317/07/202314/07/2023
CME6J202303JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CME6J202306JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CME6J202309JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CME6J202312JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CME6J202304JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
CME6J202305JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CME6J202307JAPANESE YENYes(1)2 business days prior to cutoff17/07/202314/07/202317/07/202314/07/2023
CME6M202303MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CME6M202306MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CME6M202309MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CME6M202304MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
CME6M202305MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CME6M202312MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CME6M202307MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff17/07/202314/07/202317/07/202314/07/2023
CME6M202308MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff14/08/202311/08/202314/08/202311/08/2023
CME6M202310MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff16/10/202313/10/202316/10/202313/10/2023
CME6M202311MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff13/11/202310/11/202313/11/202310/11/2023
CME6M202401MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff12/01/202411/01/202412/01/202411/01/2024
CME6M202402MEXICAN PESONo2 business days prior to cutoff16/02/202415/02/202416/02/202415/02/2024
CME6N202303NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CME6N202306NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CME6N202309NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CME6N202312NEW ZEALAND DOLYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CME6S202303SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CME6S202306SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CME6S202309SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CME6S202312SWISS FRANCYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CME6Z202303S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CME6Z202306S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CME6Z202309S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CME6Z202312S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CME6Z202304S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
CME6Z202305S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CME6Z202307S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff17/07/202314/07/202317/07/202314/07/2023
CME6Z202308S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff14/08/202311/08/202314/08/202311/08/2023
CME6Z202310S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff16/10/202313/10/202316/10/202313/10/2023
CME6Z202311S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff13/11/202310/11/202313/11/202310/11/2023
CME6Z202401S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff12/01/202411/01/202412/01/202411/01/2024
CME6Z202402S AFRICAN RANDNo2 business days prior to cutoff16/02/202415/02/202416/02/202415/02/2024
CMEACD202303AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEACD202306AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEACD202309AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CMEACD202312AD/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMEAJY202303AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEAJY202306AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEAJY202309AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMEAJY202312AD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMECJY202303CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMECJY202306CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMECJY202309CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMECJY202312CD/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMECZK202303CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMECZK202306CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMECZK202309CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMECZK202312CZECH KORUNANo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMEE7202303EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEE7202306EuroFX E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEEAD202303Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEEAD202306Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEEAD202309Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMEEAD202312Euro FX/AD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMEECD202303Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEECD202306Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEECD202309Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMEECD202312Euro FX/CD cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMEECK202303CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMEECK202306CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMEECK202309CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMEECK202312CZECH KORUNA/EURO FXNo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMEEHF202303HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMEEHF202306HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMEEHF202309HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMEEHF202312HUNGARIAN FORINT/EURO FXNo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMEEPZ202303POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMEEPZ202306POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMEEPZ202309POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMEEPZ202312POLISH ZLOTY/EURO FXNo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMEHUF202303HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMEHUF202306HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMEHUF202309HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMEHUF202312HUNGARIAN FORINTNo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMEILS202303SHEKELNo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMEILS202306SHEKELNo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMEILS202309SHEKELNo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMEILS202312SHEKELNo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMEJ7202303Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEJ7202306Japanese Yen E-miniYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMELBR202303LUMBERNo2 business days prior to cutoff15/03/202314/03/202315/03/202314/03/2023
CMELBR202309LUMBERNo2 business days prior to cutoff15/09/202314/09/202315/09/202314/09/2023
CMELBR202307LUMBERNo2 business days prior to cutoff14/07/202313/07/202314/07/202313/07/2023
CMELBR202305LUMBERNo2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CMELBR202311LUMBERNo2 business days prior to cutoff15/11/202314/11/202315/11/202314/11/2023
CMELBR202401LUMBERNo2 business days prior to cutoff12/01/202411/01/202412/01/202411/01/2024
CMELBS202303LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff15/03/202314/03/202315/03/202314/03/2023
CMELBS202305LUMBER110 FUTURESNo2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CMELE202304LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff10/04/202310/04/202328/04/202328/04/2023
CMELE202306LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff05/06/202305/06/202330/06/202330/06/2023
CMELE202308LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff07/08/202307/08/202331/08/202331/08/2023
CMELE202310LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff09/10/202309/10/202331/10/202331/10/2023
CMELE202312LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff04/12/202304/12/202329/12/202329/12/2023
CMELE202402LIVE CATTLENo1 business day prior to cutoff05/02/202405/02/202429/02/202429/02/2024
CMEM6A202303AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEM6A202306AUD/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEM6B202303BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEM6B202306BRITISH POUND MicroYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEM6C202303CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff14/03/202313/03/202314/03/202313/03/2023
CMEM6C202306CANADIAN DOLLAR MicroYes(1)2 business days prior to cutoff20/06/202319/06/202320/06/202319/06/2023
CMEM6E202303EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEM6E202306EUR/USD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEM6J202303JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEM6J202306JAPANESE YEN MicroYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEM6S202303SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEM6S202306SWISS FRANC MicroYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEMCD202303USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff14/03/202313/03/202314/03/202313/03/2023
CMEMCD202306USD/CAD MicroYes(1)2 business days prior to cutoff20/06/202319/06/202320/06/202319/06/2023
CMEMSF202303USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEMSF202306USD/CHF MicroYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMENOK202303NORV KRONANo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMENOK202306NORV KRONANo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMENOK202309NORV KRONANo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMENOK202312NORV KRONANo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMEPJY202303BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEPJY202306BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEPJY202309BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMEPJY202312BP/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMEPLN202303POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMEPLN202306POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMEPLN202309POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMEPLN202312POLISH ZLOTYNo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMEPSF202303BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMEPSF202306BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMEPSF202309BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMEPSF202312BP/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMERF202303Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMERF202306Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMERF202309Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMERF202312Euro FX/SF cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMERP202303Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMERP202306Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMERP202309Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMERP202312Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMERP202304Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
CMERP202305Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
CMERP202307Euro FX/BP cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff17/07/202314/07/202317/07/202314/07/2023
CMERY202303Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMERY202306Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMERY202309Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMERY202312Euro FX/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
CMESEK202303SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff13/03/202307/03/202313/03/202307/03/2023
CMESEK202306SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff16/06/202312/06/202316/06/202312/06/2023
CMESEK202309SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff18/09/202312/09/202318/09/202312/09/2023
CMESEK202312SWEDISH KRONANo5 business days prior to cutoff18/12/202312/12/202318/12/202312/12/2023
CMESJY202303SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
CMESJY202306SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff16/06/202315/06/202316/06/202315/06/2023
CMESJY202309SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
CMESJY202312SF/JY cross rateYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
COMEXALI202305AluminumNo17 business days prior to cutoff27/04/202305/04/202327/04/202305/04/2023
COMEXALI202311AluminumNo17 business days prior to cutoff30/10/202306/10/202330/10/202306/10/2023
COMEXALI202306AluminumNo17 business days prior to cutoff30/05/202308/05/202330/05/202308/05/2023
COMEXALI202309AluminumNo17 business days prior to cutoff30/08/202308/08/202330/08/202308/08/2023
COMEXALI202304AluminumNo17 business days prior to cutoff30/03/202308/03/202330/03/202308/03/2023
COMEXALI202303AluminumNo17 business days prior to cutoff27/02/202303/02/202327/02/202303/02/2023
COMEXALI202402AluminumNo17 business days prior to cutoff30/01/202408/01/202430/01/202408/01/2024
COMEXALI202312AluminumNo17 business days prior to cutoff29/11/202307/11/202329/11/202307/11/2023
COMEXALI202401AluminumNo17 business days prior to cutoff28/12/202306/12/202328/12/202306/12/2023
COMEXALI202310AluminumNo17 business days prior to cutoff28/09/202306/09/202328/09/202306/09/2023
COMEXALI202308AluminumNo17 business days prior to cutoff28/07/202306/07/202328/07/202306/07/2023
COMEXALI202307AluminumNo17 business days prior to cutoff29/06/202307/06/202329/06/202307/06/2023
COMEXGC202306GoldNo2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202328/06/202327/06/2023
COMEXGC202312GoldNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202327/12/202326/12/2023
COMEXGC202304GoldNo2 business days prior to cutoff30/03/202329/03/202326/04/202325/04/2023
COMEXGC202308GoldNo2 business days prior to cutoff28/07/202327/07/202329/08/202328/08/2023
COMEXGC202310GoldNo2 business days prior to cutoff28/09/202327/09/202327/10/202326/10/2023
COMEXGC202402GoldNo2 business days prior to cutoff30/01/202429/01/202427/02/202426/02/2024
COMEXGC202303GoldNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202329/03/202328/03/2023
COMEXGC202305GoldNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202326/05/202325/05/2023
COMEXHG202303CopperNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202329/03/202328/03/2023
COMEXHG202305CopperNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202326/05/202325/05/2023
COMEXHG202307CopperNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202327/07/202326/07/2023
COMEXHG202309CopperNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202327/09/202326/09/2023
COMEXHG202312CopperNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202327/12/202326/12/2023
COMEXHG202304CopperNo2 business days prior to cutoff30/03/202329/03/202326/04/202325/04/2023
COMEXHG202306CopperNo2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202328/06/202327/06/2023
COMEXHG202308CopperNo2 business days prior to cutoff28/07/202327/07/202329/08/202328/08/2023
COMEXHG202310CopperNo2 business days prior to cutoff28/09/202327/09/202327/10/202326/10/2023
COMEXHG202311CopperNo2 business days prior to cutoff30/10/202327/10/202328/11/202327/11/2023
COMEXHG202401CopperNo2 business days prior to cutoff28/12/202327/12/202329/01/202426/01/2024
COMEXHG202402CopperNo2 business days prior to cutoff30/01/202429/01/202427/02/202426/02/2024
COMEXMGC202304E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff30/03/202329/03/202330/03/202329/03/2023
COMEXMGC202306E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202330/05/202329/05/2023
COMEXMGC202308E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff28/07/202327/07/202328/07/202327/07/2023
COMEXMGC202310E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff28/09/202327/09/202328/09/202327/09/2023
COMEXMGC202312E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202329/11/202328/11/2023
COMEXMGC202402E-Micro GoldNo2 business days prior to cutoff30/01/202429/01/202430/01/202429/01/2024
COMEXSI202307SilverNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202327/07/202326/07/2023
COMEXSI202312SilverNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202327/12/202326/12/2023
COMEXSI202303SilverNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202329/03/202328/03/2023
COMEXSI202305SilverNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202326/05/202325/05/2023
COMEXSI202309SilverNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202327/09/202326/09/2023
COMEXSI202401SilverNo2 business days prior to cutoff28/12/202327/12/202329/01/202426/01/2024
COMEXSI202304SilverNo2 business days prior to cutoff30/03/202329/03/202326/04/202325/04/2023
COMEXSIL202303SilverNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202329/03/202328/03/2023
COMEXSIL202305SilverNo2 business days prior to cutoff27/04/202326/04/202326/05/202325/05/2023
COMEXSIL202307SilverNo2 business days prior to cutoff29/06/202328/06/202327/07/202326/07/2023
COMEXSIL202309SilverNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202327/09/202326/09/2023
COMEXSIL202312SilverNo2 business days prior to cutoff29/11/202328/11/202327/12/202326/12/2023
COMEXSIL202401SilverNo2 business days prior to cutoff28/12/202327/12/202329/01/202426/01/2024
COMEXSIL202304SilverNo2 business days prior to cutoff30/03/202329/03/202326/04/202325/04/2023
ENDEXECF202312ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
ENDEXECF202303ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff27/03/202324/03/202327/03/202324/03/2023
ENDEXECF202306ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff26/06/202323/06/202326/06/202323/06/2023
ENDEXECF202309ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff25/09/202322/09/202325/09/202322/09/2023
ENDEXECF202304ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff24/04/202321/04/202324/04/202321/04/2023
ENDEXECF202305ICE ECX EUANo2 business days prior to cutoff22/05/202319/05/202322/05/202319/05/2023
EUREXCONF202303SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff08/03/202308/03/202308/03/202308/03/2023
EUREXCONF202306SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff08/06/202308/06/202308/06/202308/06/2023
EUREXCONF202309SWISS BONDSNo2 hours prior to cutoff07/09/202307/09/202307/09/202307/09/2023
EUREXFBON202303BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff08/03/202328/02/202308/03/202328/02/2023
EUREXFBON202306BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff08/06/202331/05/202308/06/202331/05/2023
EUREXFBON202309BONO Futures on long-term Spanish government bondsNo7 business days prior to cutoff07/09/202330/08/202307/09/202330/08/2023
EUREXFBTP202303Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff08/03/202307/03/202308/03/202307/03/2023
EUREXFBTP202306Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff08/06/202307/06/202308/06/202307/06/2023
EUREXFBTP202309Euro-BTP Italian Government BondNo2 business days prior to cutoff07/09/202306/09/202307/09/202306/09/2023
EUREXFBTS202303Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff08/03/202307/03/202308/03/202307/03/2023
EUREXFBTS202306Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff08/06/202307/06/202308/06/202307/06/2023
EUREXFBTS202309Short-Term Euro-BTP Italian BondNo2 business days prior to cutoff07/09/202306/09/202307/09/202306/09/2023
EUREXFGBL202303Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff08/03/202308/03/202308/03/202308/03/2023
EUREXFGBL202306Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff08/06/202308/06/202308/06/202308/06/2023
EUREXFGBL202309Euro BUNDNo2 hours prior to cutoff07/09/202307/09/202307/09/202307/09/2023
EUREXFGBM202303Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff08/03/202308/03/202308/03/202308/03/2023
EUREXFGBM202306Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff08/06/202308/06/202308/06/202308/06/2023
EUREXFGBM202309Euro BOBLNo2 hours prior to cutoff07/09/202307/09/202307/09/202307/09/2023
EUREXFGBS202303Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff08/03/202308/03/202308/03/202308/03/2023
EUREXFGBS202306Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff08/06/202308/06/202308/06/202308/06/2023
EUREXFGBS202309Euro SCHATZNo2 hours prior to cutoff07/09/202307/09/202307/09/202307/09/2023
EUREXFGBX202303Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff08/03/202307/03/202308/03/202307/03/2023
EUREXFGBX202306Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff08/06/202307/06/202308/06/202307/06/2023
EUREXFGBX202309Euro BUXLNo2 business days prior to cutoff07/09/202306/09/202307/09/202306/09/2023
EUREXFOAT202303Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff08/03/202307/03/202308/03/202307/03/2023
EUREXFOAT202306Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff08/06/202307/06/202308/06/202307/06/2023
EUREXFOAT202309Euro-OAT French Government Bond IndexNo2 business days prior to cutoff07/09/202306/09/202307/09/202306/09/2023
HKFECUS202303CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
HKFECUS202306CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff19/06/202316/06/202319/06/202316/06/2023
HKFECUS202309CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
HKFECUS202312CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
HKFECUS202304CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
HKFECUS202305CNH FXYes(1)2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
HKFEGDR202303GoldNo3 business days prior to cutoff14/03/202310/03/202320/03/202316/03/2023
HKFEGDR202304GoldNo3 business days prior to cutoff11/04/202307/04/202317/04/202313/04/2023
HKFEGDR202305GoldNo3 business days prior to cutoff09/05/202305/05/202315/05/202311/05/2023
HKFEGDR202306GoldNo3 business days prior to cutoff13/06/202309/06/202319/06/202315/06/2023
HKFEGDR202307GoldNo3 business days prior to cutoff11/07/202307/07/202317/07/202313/07/2023
HKFEGDR202308GoldNo3 business days prior to cutoff15/08/202311/08/202321/08/202317/08/2023
HKFEGDR202309GoldNo3 business days prior to cutoff12/09/202308/09/202318/09/202314/09/2023
HKFEGDR202310GoldNo3 business days prior to cutoff10/10/202306/10/202316/10/202312/10/2023
HKFEGDR202311GoldNo3 business days prior to cutoff14/11/202310/11/202320/11/202316/11/2023
HKFEGDR202312GoldNo3 business days prior to cutoff12/12/202308/12/202318/12/202314/12/2023
HKFEGDR202401GoldNo3 business days prior to cutoff09/01/202405/01/202415/01/202411/01/2024
HKFEGDR202402GoldNo3 business days prior to cutoff09/02/202407/02/202419/02/202415/02/2024
HKFEGDU202303GoldNo3 business days prior to cutoff14/03/202310/03/202314/03/202310/03/2023
HKFEGDU202304GoldNo3 business days prior to cutoff11/04/202307/04/202311/04/202307/04/2023
HKFEGDU202305GoldNo3 business days prior to cutoff09/05/202305/05/202309/05/202305/05/2023
HKFEGDU202306GoldNo3 business days prior to cutoff13/06/202309/06/202313/06/202309/06/2023
HKFEGDU202307GoldNo3 business days prior to cutoff11/07/202307/07/202311/07/202307/07/2023
HKFEGDU202308GoldNo3 business days prior to cutoff15/08/202311/08/202315/08/202311/08/2023
HKFEGDU202309GoldNo3 business days prior to cutoff12/09/202308/09/202312/09/202308/09/2023
HKFEGDU202310GoldNo3 business days prior to cutoff10/10/202306/10/202310/10/202306/10/2023
HKFEGDU202311GoldNo3 business days prior to cutoff14/11/202310/11/202314/11/202310/11/2023
HKFEGDU202312GoldNo3 business days prior to cutoff12/12/202308/12/202312/12/202308/12/2023
HKFEGDU202401GoldNo3 business days prior to cutoff09/01/202405/01/202409/01/202405/01/2024
HKFEGDU202402GoldNo3 business days prior to cutoff09/02/202407/02/202409/02/202407/02/2024
ICECRYPTOBTM202303Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff29/03/202327/03/202330/03/202328/03/2023
ICECRYPTOBTM202304Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff26/04/202324/04/202327/04/202325/04/2023
ICECRYPTOBTM202305Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff24/05/202322/05/202325/05/202323/05/2023
ICECRYPTOBTM202306Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff28/06/202326/06/202329/06/202327/06/2023
ICECRYPTOBTM202307Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff26/07/202324/07/202327/07/202325/07/2023
ICECRYPTOBTM202308Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff23/08/202321/08/202324/08/202322/08/2023
ICECRYPTOBTM202309Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff27/09/202325/09/202328/09/202326/09/2023
ICECRYPTOBTM202310Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff25/10/202323/10/202326/10/202324/10/2023
ICECRYPTOBTM202311Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff22/11/202320/11/202323/11/202321/11/2023
ICECRYPTOBTM202312Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff27/12/202325/12/202328/12/202326/12/2023
ICECRYPTOBTM202401Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff24/01/202422/01/202425/01/202423/01/2024
ICECRYPTOBTM202402Bakkt BitcoinNo3 business days prior to cutoff21/02/202419/02/202422/02/202420/02/2024
ICEEUG202303Short GiltNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202329/03/202328/03/2023
ICEEUG202306Short GiltNo2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202328/06/202327/06/2023
ICEEUH202303Medium GiltNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202329/03/202328/03/2023
ICEEUH202306Medium GiltNo2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202328/06/202327/06/2023
ICEEUR202303Long GiltNo2 business days prior to cutoff27/02/202324/02/202329/03/202328/03/2023
ICEEUR202306Long GiltNo2 business days prior to cutoff30/05/202329/05/202328/06/202327/06/2023
ICEEUR202309Long GiltNo2 business days prior to cutoff30/08/202329/08/202327/09/202326/09/2023
ICEEUSOFTC202303CocoaNo3 business days prior to cutoff16/03/202314/03/202316/03/202314/03/2023
ICEEUSOFTC202305CocoaNo3 business days prior to cutoff15/05/202311/05/202315/05/202311/05/2023
ICEEUSOFTC202307CocoaNo3 business days prior to cutoff14/07/202312/07/202314/07/202312/07/2023
ICEEUSOFTC202309CocoaNo3 business days prior to cutoff14/09/202312/09/202314/09/202312/09/2023
ICEEUSOFTC202312CocoaNo3 business days prior to cutoff12/12/202308/12/202312/12/202308/12/2023
ICEEUSOFTRC202303Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff23/02/202321/02/202327/03/202323/03/2023
ICEEUSOFTRC202305Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff25/04/202321/04/202324/05/202322/05/2023
ICEEUSOFTRC202307Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff27/06/202323/06/202325/07/202321/07/2023
ICEEUSOFTRC202309Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff25/08/202323/08/202325/09/202321/09/2023
ICEEUSOFTRC202311Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff26/10/202324/10/202324/11/202322/11/2023
ICEEUSOFTRC202401Robusta coffeeNo3 business days prior to cutoff22/12/202320/12/202325/01/202423/01/2024
ICEEUSOFTT202303WheatNo3 business days prior to cutoff22/02/202320/02/202323/03/202321/03/2023
ICEEUSOFTT202305WheatNo3 business days prior to cutoff24/04/202320/04/202323/05/202319/05/2023
ICEEUSOFTT202311WheatNo3 business days prior to cutoff25/10/202323/10/202323/11/202321/11/2023
ICEEUSOFTT202307WheatNo3 business days prior to cutoff26/06/202322/06/202307/07/202305/07/2023
ICEEUSOFTT202401WheatNo3 business days prior to cutoff25/12/202321/12/202323/01/202419/01/2024
ICEEUSOFTW202305White sugarNo3 business days prior to cutoff14/04/202312/04/202314/04/202312/04/2023
ICEEUSOFTW202308White sugarNo3 business days prior to cutoff14/07/202312/07/202314/07/202312/07/2023
ICEEUSOFTW202310White sugarNo3 business days prior to cutoff15/09/202313/09/202315/09/202313/09/2023
ICEEUSOFTW202312White sugarNo3 business days prior to cutoff15/11/202313/11/202315/11/202313/11/2023
ICEEUSOFTW202403White sugarNo3 business days prior to cutoff14/02/202412/02/202414/02/202412/02/2024
ICEUSKAU202303AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKAU202306AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKAU202309AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKAU202312AUD CashYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202303Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202306Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202309Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEJ202312Euro-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202303EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEO202306EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEO202309EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEO202312EUR Cash USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202303EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKEP202306EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKEP202309EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKEP202312EUR Cash CADYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202303Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKGB202306Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKGB202309Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKGB202312Euro-British Pound IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202303EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRA202306EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRA202309EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRA202312EUR Cash AUDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202303EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202306EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202309EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSKRZ202312EUR Swiss FrancYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSKZY202303Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSKZY202306Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 10:16 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSKZY202309Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
ICEUSKZY202312Swiss Franc-Japanese Yen IndexYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202303GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSMP202306GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSMP202309GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSMP202312GBP USDYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202303USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSS202306USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSS202309USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSS202312USD CHFYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202303GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 00:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)2023/03/13 15:00 (ET)2023/03/10 8:05 (ET)
ICEUSSY202306GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 00:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)2023/06/19 15:00 (ET)2023/06/16 8:05 (ET)
ICEUSSY202309GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 00:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)2023/09/18 15:00 (ET)2023/09/15 8:05 (ET)
ICEUSSY202312GBP in JPYYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 00:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)2023/12/18 15:00 (ET)2023/12/15 8:05 (ET)
IPECOIL202305Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)2023/03/31 18:30 (GMT)2023/03/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202306Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)2023/04/28 18:30 (GMT)2023/04/27 9:00 (GMT)
IPECOIL202307Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)2023/05/31 18:30 (GMT)2023/05/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202308Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)2023/06/30 18:30 (GMT)2023/06/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202309Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)2023/07/31 18:30 (GMT)2023/07/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202310Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)2023/08/31 18:30 (GMT)2023/08/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202311Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)2023/09/29 18:30 (GMT)2023/09/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202312Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)2023/10/31 18:30 (GMT)2023/10/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202401Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)2023/11/30 18:30 (GMT)2023/11/29 9:00 (GMT)
IPECOIL202402Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)2023/12/29 18:30 (GMT)2023/12/28 9:00 (GMT)
IPECOIL202403Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)2024/01/31 18:30 (GMT)2024/01/30 9:00 (GMT)
IPECOIL202404Brent crudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 18:30 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)2024/02/29 18:30 (GMT)2024/02/28 9:00 (GMT)
IPEGOIL202303Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)2023/03/10 12:00 (GMT)2023/03/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202304Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)2023/04/12 12:00 (GMT)2023/04/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202305Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)2023/05/11 12:00 (GMT)2023/05/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202306Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)2023/06/12 12:00 (GMT)2023/06/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202307Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)2023/07/12 12:00 (GMT)2023/07/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202308Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)2023/08/10 12:00 (GMT)2023/08/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202309Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)2023/09/12 12:00 (GMT)2023/09/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202310Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)2023/10/12 12:00 (GMT)2023/10/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202311Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)2023/11/10 12:00 (GMT)2023/11/09 9:00 (GMT)
IPEGOIL202312Gas OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)2023/12/12 12:00 (GMT)2023/12/11 9:00 (GMT)
IPEGOIL202401Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)2024/01/11 12:00 (GMT)2024/01/10 9:00 (GMT)
IPEGOIL202402Gas OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)2024/02/12 12:00 (GMT)2024/02/09 9:00 (GMT)
IPEHOIL202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPEHOIL202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPEHOIL202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPEHOIL202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPEHOIL202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPEHOIL202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)
IPENGF202304Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 00:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 16:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPENGF202305Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 00:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 16:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPENGF202306Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 00:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 16:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPENGF202307Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 00:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 16:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPENGF202308Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 00:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 16:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPENGF202309Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 00:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 16:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPENGF202310Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 00:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 16:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPENGF202311Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 00:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 16:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPENGF202312Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 00:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 16:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPENGF202401Natural GasNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 00:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 16:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPENGF202402Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 00:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)2024/01/30 16:00 (GMT)2024/01/29 9:00 (GMT)
IPENGF202403Natural GasNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 00:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)2024/02/28 16:00 (GMT)2024/02/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202312NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)2023/11/29 19:00 (GMT)2023/11/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202311NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)2023/10/30 19:00 (GMT)2023/10/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202310NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)2023/09/28 19:00 (GMT)2023/09/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202309NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)2023/08/30 19:00 (GMT)2023/08/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202308NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)2023/07/28 19:00 (GMT)2023/07/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202307NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)2023/06/29 19:00 (GMT)2023/06/28 9:00 (GMT)
IPERBOB202306NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)2023/05/30 19:00 (GMT)2023/05/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202305NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)2023/04/27 19:00 (GMT)2023/04/26 9:00 (GMT)
IPERBOB202304NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)2023/03/30 19:00 (GMT)2023/03/29 9:00 (GMT)
IPERBOB202401NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)2023/12/28 19:00 (GMT)2023/12/27 9:00 (GMT)
IPERBOB202402NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)2024/02/01 19:00 (GMT)2024/01/31 9:00 (GMT)
IPERBOB202403NY RBOB gasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)2024/03/01 19:00 (GMT)2024/02/29 9:00 (GMT)
IPEWTI202306Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)2023/05/19 19:00 (GMT)2023/05/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202312Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)2023/11/17 19:00 (GMT)2023/11/16 9:00 (GMT)
IPEWTI202304Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)2023/03/20 19:00 (GMT)2023/03/17 9:00 (GMT)
IPEWTI202305Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)2023/04/19 19:00 (GMT)2023/04/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202307Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)2023/06/16 19:00 (GMT)2023/06/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202308Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)2023/07/19 19:00 (GMT)2023/07/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202309Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)2023/08/21 19:00 (GMT)2023/08/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202310Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)2023/09/19 19:00 (GMT)2023/09/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202311Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)2023/10/19 19:00 (GMT)2023/10/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202401Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)2023/12/18 19:00 (GMT)2023/12/15 9:00 (GMT)
IPEWTI202402Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)2024/01/19 19:00 (GMT)2024/01/18 9:00 (GMT)
IPEWTI202403Light WTI CrudeNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)2024/02/16 19:00 (GMT)2024/02/15 9:00 (GMT)
KSE23/06/1900202303USD/KRWNo2 business days prior to cutoff20/03/202317/03/202320/03/202317/03/2023
KSE23/06/1900202306USD/KRWNo2 business days prior to cutoff19/06/202316/06/202319/06/202316/06/2023
KSE23/06/1900202309USD/KRWNo2 business days prior to cutoff18/09/202315/09/202318/09/202315/09/2023
KSE23/06/1900202312USD/KRWNo2 business days prior to cutoff18/12/202315/12/202318/12/202315/12/2023
KSE23/06/1900202304USD/KRWNo2 business days prior to cutoff17/04/202314/04/202317/04/202314/04/2023
KSE23/06/1900202305USD/KRWNo2 business days prior to cutoff15/05/202312/05/202315/05/202312/05/2023
KSE23/06/1900202307USD/KRWNo2 business days prior to cutoff17/07/202314/07/202317/07/202314/07/2023
KSE23/06/1900202308USD/KRWNo2 business days prior to cutoff21/08/202318/08/202321/08/202318/08/2023
KSE23/06/1900202310USD/KRWNo2 business days prior to cutoff16/10/202313/10/202316/10/202313/10/2023
KSE23/06/1900202311USD/KRWNo2 business days prior to cutoff20/11/202317/11/202320/11/202317/11/2023
KSE23/06/1900202401USD/KRWNo2 business days prior to cutoff15/01/202412/01/202415/01/202412/01/2024
KSE23/06/1900202402USD/KRWNo2 business days prior to cutoff19/02/202416/02/202419/02/202416/02/2024
LMEOTCAH202303AluminumNo7 business days prior to cutoff15/03/202307/03/202315/03/202307/03/2023
LMEOTCAH202304AluminumNo7 business days prior to cutoff19/04/202311/04/202319/04/202311/04/2023
LMEOTCAH202305AluminumNo7 business days prior to cutoff17/05/202309/05/202317/05/202309/05/2023
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
LMEOTCAH202306AluminumNo7 business days prior to cutoff21/06/202313/06/202321/06/202313/06/2023
LMEOTCAH202307AluminumNo7 business days prior to cutoff19/07/202311/07/202319/07/202311/07/2023
LMEOTCAH202308AluminumNo7 business days prior to cutoff16/08/202308/08/202316/08/202308/08/2023
LMEOTCAH202309AluminumNo7 business days prior to cutoff20/09/202312/09/202320/09/202312/09/2023
LMEOTCAH202310AluminumNo7 business days prior to cutoff18/10/202310/10/202318/10/202310/10/2023
LMEOTCAH202311AluminumNo7 business days prior to cutoff15/11/202307/11/202315/11/202307/11/2023
LMEOTCAH202312AluminumNo7 business days prior to cutoff20/12/202312/12/202320/12/202312/12/2023
LMEOTCAH202401AluminumNo7 business days prior to cutoff17/01/202409/01/202417/01/202409/01/2024
LMEOTCAH202402AluminumNo7 business days prior to cutoff21/02/202413/02/202421/02/202413/02/2024
LMEOTCCA202303CopperNo7 business days prior to cutoff15/03/202307/03/202315/03/202307/03/2023
LMEOTCCA202304CopperNo7 business days prior to cutoff19/04/202311/04/202319/04/202311/04/2023
LMEOTCCA202305CopperNo7 business days prior to cutoff17/05/202309/05/202317/05/202309/05/2023
LMEOTCCA202306CopperNo7 business days prior to cutoff21/06/202313/06/202321/06/202313/06/2023
LMEOTCCA202307CopperNo7 business days prior to cutoff19/07/202311/07/202319/07/202311/07/2023
LMEOTCCA202308CopperNo7 business days prior to cutoff16/08/202308/08/202316/08/202308/08/2023
LMEOTCCA202309CopperNo7 business days prior to cutoff20/09/202312/09/202320/09/202312/09/2023
LMEOTCCA202310CopperNo7 business days prior to cutoff18/10/202310/10/202318/10/202310/10/2023
LMEOTCCA202311CopperNo7 business days prior to cutoff15/11/202307/11/202315/11/202307/11/2023
LMEOTCCA202312CopperNo7 business days prior to cutoff20/12/202312/12/202320/12/202312/12/2023
LMEOTCCA202401CopperNo7 business days prior to cutoff17/01/202409/01/202417/01/202409/01/2024
LMEOTCCA202402CopperNo7 business days prior to cutoff21/02/202413/02/202421/02/202413/02/2024
LMEOTCPB202303LeadNo7 business days prior to cutoff15/03/202307/03/202315/03/202307/03/2023
LMEOTCPB202304LeadNo7 business days prior to cutoff19/04/202311/04/202319/04/202311/04/2023
LMEOTCPB202305LeadNo7 business days prior to cutoff17/05/202309/05/202317/05/202309/05/2023
LMEOTCPB202306LeadNo7 business days prior to cutoff21/06/202313/06/202321/06/202313/06/2023
LMEOTCPB202307LeadNo7 business days prior to cutoff19/07/202311/07/202319/07/202311/07/2023
LMEOTCPB202308LeadNo7 business days prior to cutoff16/08/202308/08/202316/08/202308/08/2023
LMEOTCPB202309LeadNo7 business days prior to cutoff20/09/202312/09/202320/09/202312/09/2023
LMEOTCPB202310LeadNo7 business days prior to cutoff18/10/202310/10/202318/10/202310/10/2023
LMEOTCPB202311LeadNo7 business days prior to cutoff15/11/202307/11/202315/11/202307/11/2023
LMEOTCPB202312LeadNo7 business days prior to cutoff20/12/202312/12/202320/12/202312/12/2023
LMEOTCPB202401LeadNo7 business days prior to cutoff17/01/202409/01/202417/01/202409/01/2024
LMEOTCPB202402LeadNo7 business days prior to cutoff21/02/202413/02/202421/02/202413/02/2024
LMEOTCSN202303TinNo7 business days prior to cutoff15/03/202307/03/202315/03/202307/03/2023
LMEOTCSN202304TinNo7 business days prior to cutoff19/04/202311/04/202319/04/202311/04/2023
LMEOTCSN202305TinNo7 business days prior to cutoff17/05/202309/05/202317/05/202309/05/2023
LMEOTCSN202306TinNo7 business days prior to cutoff21/06/202313/06/202321/06/202313/06/2023
LMEOTCSN202307TinNo7 business days prior to cutoff19/07/202311/07/202319/07/202311/07/2023
LMEOTCSN202308TinNo7 business days prior to cutoff16/08/202308/08/202316/08/202308/08/2023
LMEOTCSN202309TinNo7 business days prior to cutoff20/09/202312/09/202320/09/202312/09/2023
LMEOTCSN202310TinNo7 business days prior to cutoff18/10/202310/10/202318/10/202310/10/2023
LMEOTCSN202311TinNo7 business days prior to cutoff15/11/202307/11/202315/11/202307/11/2023
LMEOTCSN202312TinNo7 business days prior to cutoff20/12/202312/12/202320/12/202312/12/2023
LMEOTCSN202401TinNo7 business days prior to cutoff17/01/202409/01/202417/01/202409/01/2024
LMEOTCSN202402TinNo7 business days prior to cutoff21/02/202413/02/202421/02/202413/02/2024
LMEOTCZS202303ZincNo7 business days prior to cutoff15/03/202307/03/202315/03/202307/03/2023
LMEOTCZS202304ZincNo7 business days prior to cutoff19/04/202311/04/202319/04/202311/04/2023
LMEOTCZS202305ZincNo7 business days prior to cutoff17/05/202309/05/202317/05/202309/05/2023
LMEOTCZS202306ZincNo7 business days prior to cutoff21/06/202313/06/202321/06/202313/06/2023
LMEOTCZS202307ZincNo7 business days prior to cutoff19/07/202311/07/202319/07/202311/07/2023
LMEOTCZS202308ZincNo7 business days prior to cutoff16/08/202308/08/202316/08/202308/08/2023
LMEOTCZS202309ZincNo7 business days prior to cutoff20/09/202312/09/202320/09/202312/09/2023
LMEOTCZS202310ZincNo7 business days prior to cutoff18/10/202310/10/202318/10/202310/10/2023
LMEOTCZS202311ZincNo7 business days prior to cutoff15/11/202307/11/202315/11/202307/11/2023
LMEOTCZS202312ZincNo7 business days prior to cutoff20/12/202312/12/202320/12/202312/12/2023
LMEOTCZS202401ZincNo7 business days prior to cutoff17/01/202409/01/202417/01/202409/01/2024
LMEOTCZS202402ZincNo7 business days prior to cutoff21/02/202413/02/202421/02/202413/02/2024
MATIFEBM202303Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)2023/03/03 17:30 (CET)2023/03/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202305Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)2023/05/03 17:30 (CET)2023/05/02 10:45 (CET)
MATIFEBM202309Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)2023/09/04 17:30 (CET)2023/09/01 10:45 (CET)
MATIFEBM202312Milling WheatNo2 business days prior to cutoff2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)2023/12/04 17:30 (CET)2023/12/01 10:45 (CET)
MATIFECO202305RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)2023/04/28 17:30 (CET)2023/04/27 10:45 (CET)
MATIFECO202308RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)
MATIFECO202311RapeseedNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 17:30 (CET)2023/10/30 10:45 (CET)2023/11/01 17:30 (CET)2023/10/31 10:45 (CET)
MATIFECO202402RapeseedNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 17:30 (CET)2024/01/30 10:45 (CET)2024/02/01 17:30 (CET)2024/01/31 10:45 (CET)
MATIFEMA202303CornNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 17:30 (CET)2023/02/24 10:45 (CET)2023/03/06 17:30 (CET)2023/03/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202306CornNo2 business days prior to cutoff2023/05/29 17:30 (CET)2023/05/26 10:45 (CET)2023/06/05 17:30 (CET)2023/06/02 10:45 (CET)
MATIFEMA202308CornNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 17:30 (CET)2023/07/28 10:45 (CET)2023/08/07 17:30 (CET)2023/08/04 10:45 (CET)
MATIFEMA202311CornNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 17:30 (CET)2023/10/27 10:45 (CET)2023/11/06 17:30 (CET)2023/11/03 10:45 (CET)
MATIFEMA202403CornNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 17:30 (CET)2024/02/26 10:45 (CET)2024/03/05 17:30 (CET)2024/03/04 10:45 (CET)
MEXDERDA202401Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)2024/01/15 14:00 (CDT)2024/01/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202307Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)2023/07/17 14:00 (CDT)2023/07/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202303Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)2023/03/13 14:00 (CDT)2023/03/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202304Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)2023/04/17 14:00 (CDT)2023/04/14 7:30 (CDT)
MEXDERDA202305Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)2023/05/15 14:00 (CDT)2023/05/12 7:30 (CDT)
MEXDERDA202306Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)2023/06/19 14:00 (CDT)2023/06/16 7:30 (CDT)
MEXDERDA202308Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)2023/08/14 14:00 (CDT)2023/08/11 7:30 (CDT)
MEXDERDA202309Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)2023/09/18 14:00 (CDT)2023/09/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202310Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)2023/10/16 14:00 (CDT)2023/10/13 7:30 (CDT)
MEXDERDA202311Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)2023/11/13 14:00 (CDT)2023/11/10 7:30 (CDT)
MEXDERDA202312Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)2023/12/18 14:00 (CDT)2023/12/15 7:30 (CDT)
MEXDERDA202402Dollar FXNo2 business days prior to cutoff2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)2024/02/19 14:00 (CDT)2024/02/16 7:30 (CDT)
NYBOTCC202303COCOANo2 business days prior to cutoff2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 13:30 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202305COCOANo2 business days prior to cutoff2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 13:30 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCC202307COCOANo2 business days prior to cutoff2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 13:30 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCC202309COCOANo2 business days prior to cutoff2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)2023/08/24 13:30 (ET)2023/08/23 8:00 (ET)
NYBOTCC202312COCOANo2 business days prior to cutoff2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 13:30 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202303COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)2023/02/21 14:20 (ET)2023/02/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202305COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)2023/04/21 14:20 (ET)2023/04/20 8:00 (ET)
NYBOTCT202307COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)2023/06/23 14:20 (ET)2023/06/22 8:00 (ET)
NYBOTCT202310COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)2023/09/22 14:20 (ET)2023/09/21 8:00 (ET)
NYBOTCT202312COTTONNo2 business days prior to cutoff2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)2023/11/22 14:20 (ET)2023/11/21 8:00 (ET)
NYBOTDX202303US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)2023/03/13 10:16 (ET)2023/03/10 8:00 (ET)
NYBOTDX202306US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 10:16 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202309US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)2023/09/18 10:16 (ET)2023/09/15 8:00 (ET)
NYBOTDX202312US DOLLAR INDEXNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 10:16 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202303COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)2023/02/16 13:30 (ET)2023/02/15 8:00 (ET)
NYBOTKC202305COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 13:30 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYBOTKC202307COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)2023/06/21 13:30 (ET)2023/06/20 8:00 (ET)
NYBOTKC202309COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 13:30 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
NYBOTKC202312COFFEE CNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 13:30 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYBOTOJ202303FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)2023/02/28 14:00 (ET)2023/02/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202305FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYBOTOJ202307FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYBOTOJ202309FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202311FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYBOTOJ202401FL ORANGE JUICENo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYBOTRS202303CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)2023/02/28 14:20 (ET)2023/02/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202305CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)2023/04/28 14:20 (ET)2023/04/27 09:30 (ET)
NYBOTRS202307CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)2023/06/30 14:20 (ET)2023/06/29 09:30 (ET)
NYBOTRS202311CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)2023/10/31 14:20 (ET)2023/10/30 09:30 (ET)
NYBOTRS202401CANOLANo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)2023/12/29 14:20 (ET)2023/12/28 09:30 (ET)
NYBOTSB202305SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)2023/04/28 12:55 (ET)2023/04/27 8:10 (ET)
NYBOTSB202307SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)2023/06/30 12:55 (ET)2023/06/29 8:10 (ET)
NYBOTSB202310SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)2023/09/29 12:55 (ET)2023/09/28 8:10 (ET)
NYBOTSB202403SUGAR #11 WORLDNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)2024/02/29 12:55 (ET)2024/02/28 8:10 (ET)
NYBOTSF202305Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/04/06 13:00 (ET)2023/04/05 9:00 (ET)2023/05/01 12:45 (ET)2023/04/28 9:00 (ET)
NYBOTSF202307Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/06/08 13:00 (ET)2023/06/07 9:00 (ET)2023/07/01 12:45 (ET)2023/06/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202309Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/08/08 13:00 (ET)2023/08/07 9:00 (ET)2023/09/01 12:45 (ET)2023/08/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202311Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/10/06 13:00 (ET)2023/10/05 9:00 (ET)2023/11/01 12:45 (ET)2023/10/31 9:00 (ET)
NYBOTSF202401Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2023/12/08 13:00 (ET)2023/12/07 9:00 (ET)2024/01/01 12:45 (ET)2023/12/29 9:00 (ET)
NYBOTSF202403Sugar #16 DMSTCNo2 business days prior to cutoff2024/02/08 13:00 (ET)2024/02/07 9:00 (ET)2024/03/01 12:45 (ET)2024/02/29 9:00 (ET)
NYMEXBB202305Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202306Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202307Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202308Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202309Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/28 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202310Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/30 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202311Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/28 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202312Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/30 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXBB202401Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/29 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXBB202402Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXBB202403Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/30 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXBB202404Brent FinancialNo2 business days prior to cutoff2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/28 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202305Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202306Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202307Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202308Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202309Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202310Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202311Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXBZ202312Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202401Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXBZ202402Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/28 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXBZ202403Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)2024/01/31 14:00 (ET)2024/01/30 8:00 (ET)
NYMEXBZ202404Brent Oil Last Day ContractNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)2024/02/29 14:00 (ET)2024/02/28 8:00 (ET)
NYMEXCLCrude oilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/03 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/03 8:00 (ET)
NYMEXCL202312Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)2023/11/20 14:00 (ET)2023/11/17 8:00 (ET)
NYMEXCL202306Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)2023/05/22 14:00 (ET)2023/05/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202304Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)2023/03/21 14:00 (ET)2023/03/20 8:00 (ET)
NYMEXCL202305Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)2023/04/20 14:00 (ET)2023/04/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202307Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)2023/06/20 14:00 (ET)2023/06/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202308Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)2023/07/20 14:00 (ET)2023/07/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202309Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)2023/08/22 14:00 (ET)2023/08/21 8:00 (ET)
NYMEXCL202310Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)2023/09/20 14:00 (ET)2023/09/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202311Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)2023/10/20 14:00 (ET)2023/10/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202401Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)2023/12/19 14:00 (ET)2023/12/18 8:00 (ET)
NYMEXCL202402Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)2024/01/22 14:00 (ET)2024/01/19 8:00 (ET)
NYMEXCL202403Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)2024/02/20 14:00 (ET)2024/02/19 8:00 (ET)
NYMEXHH202304Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202305Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202306Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/25 8:00 (ET)
NYMEXHH202307Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202308Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202309Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/28 8:00 (ET)
NYMEXHH202310Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202311Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202312Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/27 8:00 (ET)
NYMEXHH202401Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202402Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/26 8:00 (ET)
NYMEXHH202403Natural gas look alike last dayNo2 business days prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/26 8:00 (ET)
NYMEXHOHeating OilNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/03 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/03 8:00 (ET)
NYMEXHO202401Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202304Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202305Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXHO202306Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202307Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202308Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202309Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202310Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXHO202311Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXHO202312Heating OilNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXHO202402Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXHO202403Heating OilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXHP202304Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXHP202305Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202306Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202307Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXHP202308Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202309Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202310Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202311Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202312Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXHP202401Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202402Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXHP202403Natural gas penultimateNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXMCL202306WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202304WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXMCL202305WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXMCL202307WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
NYMEXMCL202308WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202309WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202310WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMCL202311WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202312WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXMCL202401WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMCL202402WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMCL202403WTI Micro Crude oilNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202304Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/04/01 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202305Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)2023/05/01 14:00 (ET)2023/04/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202306Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)2023/06/01 14:00 (ET)2023/05/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202307Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/07/01 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202308Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202309Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202310Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMHO202311Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202312Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMHO202401Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMHO202402Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMHO202403Heating Oil MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202305RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/27 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXMRB202304RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/30 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202306RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)2023/05/30 14:00 (ET)2023/05/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202307RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/29 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202308RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)2023/08/01 14:00 (ET)2023/07/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202309RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)2023/09/01 14:00 (ET)2023/08/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202310RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/10/01 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXMRB202311RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)2023/11/01 14:00 (ET)2023/10/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202312RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)2023/12/01 14:00 (ET)2023/11/30 8:00 (ET)
NYMEXMRB202401RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)2024/01/01 14:00 (ET)2023/12/29 8:00 (ET)
NYMEXMRB202402RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXMRB202403RBOB Gasoline MicroNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202309Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)2023/08/29 14:00 (ET)2023/08/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202305Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)2023/04/26 14:00 (ET)2023/04/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202308Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)2023/07/27 14:00 (ET)2023/07/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202304Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)2023/03/29 14:00 (ET)2023/03/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202307Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)2023/06/28 14:00 (ET)2023/06/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202306Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)2023/05/26 14:00 (ET)2023/05/26 8:00 (ET)
NYMEXNG202310Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)2023/09/27 14:00 (ET)2023/09/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202311Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)2023/10/27 14:00 (ET)2023/10/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202312Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)2023/11/28 14:00 (ET)2023/11/28 8:00 (ET)
NYMEXNG202401Natural gasNo1 business day prior to cutoff2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)2023/12/27 14:00 (ET)2023/12/27 8:00 (ET)
NYMEXNG202402Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)2024/01/29 14:00 (ET)2024/01/29 8:00 (ET)
NYMEXNG202403Natural gasNo1 business day prior to cutoff2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)2024/02/27 14:00 (ET)2024/02/27 8:00 (ET)
NYMEXNGNatural gasNo1 business day prior to cutoff// : (ET)// 8:00 (ET)// 14:00 (ET)// 8:00 (ET)
NYMEXPAPalladiumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/03 9:30 (ET)// : (ET)2023/03/03 9:30 (ET)
NYMEXPA202303PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)2023/02/27 16:00 (ET)2023/02/24 9:30 (ET)
NYMEXPA202306PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)2023/05/30 16:00 (ET)2023/05/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202309PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)2023/08/30 16:00 (ET)2023/08/29 9:30 (ET)
NYMEXPA202312PalladiumNo2 business days prior to cutoff2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)2023/11/29 16:00 (ET)2023/11/28 9:30 (ET)
NYMEXPLPlatinumNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/03 9:30 (ET)// : (ET)2023/03/03 9:30 (ET)
NYMEXPL202304PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)2023/03/30 16:00 (ET)2023/03/29 9:30 (ET)
NYMEXPL202307PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)2023/06/29 16:00 (ET)2023/06/28 9:30 (ET)
NYMEXPL202310PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)2023/09/28 16:00 (ET)2023/09/27 9:30 (ET)
NYMEXPL202401PlatinumNo2 business days prior to cutoff2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)2023/12/28 16:00 (ET)2023/12/27 9:30 (ET)
NYMEXQG202304Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)2023/03/28 14:00 (ET)2023/03/27 8:00 (ET)
NYMEXQG202305Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)2023/04/25 14:00 (ET)2023/04/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202306Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)2023/05/25 14:00 (ET)2023/05/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202307Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)2023/06/27 14:00 (ET)2023/06/26 8:00 (ET)
NYMEXQG202308Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)2023/07/26 14:00 (ET)2023/07/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202309Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)2023/08/28 14:00 (ET)2023/08/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202310Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)2023/09/26 14:00 (ET)2023/09/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202311Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)2023/10/26 14:00 (ET)2023/10/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202312Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)2023/11/27 14:00 (ET)2023/11/24 8:00 (ET)
NYMEXQG202401Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)2023/12/26 14:00 (ET)2023/12/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202402Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)2024/01/26 14:00 (ET)2024/01/25 8:00 (ET)
NYMEXQG202403Natural gas E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)2024/02/26 14:00 (ET)2024/02/23 8:00 (ET)
NYMEXQM202304Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)2023/03/20 14:00 (ET)2023/03/17 8:00 (ET)
NYMEXQM202305Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)2023/04/19 14:00 (ET)2023/04/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202306Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)2023/05/19 14:00 (ET)2023/05/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202307Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)2023/06/16 14:00 (ET)2023/06/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202308Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)2023/07/19 14:00 (ET)2023/07/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202309Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)2023/08/21 14:00 (ET)2023/08/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202310Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)2023/09/19 14:00 (ET)2023/09/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202311Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)2023/10/19 14:00 (ET)2023/10/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202312Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)2023/11/17 14:00 (ET)2023/11/16 8:00 (ET)
NYMEXQM202401Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)2023/12/18 14:00 (ET)2023/12/15 8:00 (ET)
NYMEXQM202402Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)2024/01/19 14:00 (ET)2024/01/18 8:00 (ET)
NYMEXQM202403Crude oil E-MiniNo2 business days prior to cutoff2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)2024/02/16 14:00 (ET)2024/02/15 8:00 (ET)
NYMEXRBRBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff// : (ET)2023/03/03 8:00 (ET)// 14:00 (ET)2023/03/03 8:00 (ET)
NYMEXRB202401RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)2023/12/29 14:00 (ET)2023/12/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202304RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)2023/03/31 14:00 (ET)2023/03/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202305RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)2023/04/28 14:00 (ET)2023/04/27 8:00 (ET)
NYMEXRB202306RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)2023/05/31 14:00 (ET)2023/05/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202307RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)2023/06/30 14:00 (ET)2023/06/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202308RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)2023/07/31 14:00 (ET)2023/07/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202309RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)2023/08/31 14:00 (ET)2023/08/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202310RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)2023/09/29 14:00 (ET)2023/09/28 8:00 (ET)
NYMEXRB202311RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)2023/10/31 14:00 (ET)2023/10/30 8:00 (ET)
NYMEXRB202312RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)2023/11/30 14:00 (ET)2023/11/29 8:00 (ET)
NYMEXRB202402RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)2024/02/01 14:00 (ET)2024/01/31 8:00 (ET)
NYMEXRB202403RBOB GasolineNo2 business days prior to cutoff2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)2024/03/01 14:00 (ET)2024/02/29 8:00 (ET)
OSE.JPNJBL202303Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff13/03/202310/03/202313/03/202310/03/2023
OSE.JPNJBL202306Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff13/06/202312/06/202313/06/202312/06/2023
OSE.JPNJBL202309Japanese Government Bonds 10 yearsNo2 business days prior to cutoff12/09/202311/09/202312/09/202311/09/2023
SGXMUC202303US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXMUC202306US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXMUC202309US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXMUC202312US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXMUC202304US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
ExchangeTrading ClassContract MonthDescriptionApplicable to Cash/IRA Accounts OnlyStart of Close-Out Period 2Long Futures Cutoff 3Long Futures Liquidation 5Short Futures Cutoff 4Short Futures Liquidation 5
SGXMUC202305US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXMUC202307US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXMUC202308US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXMUC202310US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXMUC202311US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXMUC202401US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXMUC202402US Dollar in offshore renmimbi miniYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)
SGXTF202303SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/02/28 00:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)2023/02/28 18:00 (ST)2023/02/27 7:55 (ST)
SGXTF202304SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/03/31 00:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)2023/03/31 18:00 (ST)2023/03/30 7:55 (ST)
SGXTF202305SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/04/28 00:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)2023/04/28 18:00 (ST)2023/04/27 7:55 (ST)
SGXTF202306SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/05/31 00:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)2023/05/31 18:00 (ST)2023/05/30 7:55 (ST)
SGXTF202307SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/06/30 00:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)2023/06/30 18:00 (ST)2023/06/29 7:55 (ST)
SGXTF202308SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/07/31 00:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)2023/07/31 18:00 (ST)2023/07/28 7:55 (ST)
SGXTF202309SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/08/31 00:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)2023/08/31 18:00 (ST)2023/08/30 7:55 (ST)
SGXTF202310SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/09/29 00:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)2023/09/29 18:00 (ST)2023/09/28 7:55 (ST)
SGXTF202311SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/10/31 00:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)2023/10/31 18:00 (ST)2023/10/30 7:55 (ST)
SGXTF202312SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/11/30 00:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)2023/11/30 18:00 (ST)2023/11/29 7:55 (ST)
SGXTF202401SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2023/12/29 00:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)2023/12/29 18:00 (ST)2023/12/28 7:55 (ST)
SGXTF202402SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/01/31 00:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)2024/01/31 18:00 (ST)2024/01/30 7:55 (ST)
SGXTF202403SICOM RubberNo2 business days prior to cutoff2024/02/29 00:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)2024/02/29 18:00 (ST)2024/02/28 7:55 (ST)
SGXUC202303US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)2023/03/13 11:00 (ST)2023/03/10 7:40 (ST)
SGXUC202306US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)2023/06/19 11:00 (ST)2023/06/16 7:40 (ST)
SGXUC202309US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)2023/09/18 11:00 (ST)2023/09/15 7:40 (ST)
SGXUC202312US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)2023/12/18 11:00 (ST)2023/12/15 7:40 (ST)
SGXUC202304US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)2023/04/17 11:00 (ST)2023/04/14 7:40 (ST)
SGXUC202305US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)2023/05/15 11:00 (ST)2023/05/12 7:40 (ST)
SGXUC202307US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)2023/07/17 11:00 (ST)2023/07/14 7:40 (ST)
SGXUC202308US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)2023/08/14 11:00 (ST)2023/08/11 7:40 (ST)
SGXUC202310US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)2023/10/16 11:00 (ST)2023/10/13 7:40 (ST)
SGXUC202311US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)2023/11/13 11:00 (ST)2023/11/10 7:40 (ST)
SGXUC202401US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)2024/01/15 11:00 (ST)2024/01/12 7:40 (ST)
SGXUC202402US Dollar in offshore renmimbiYes(1)2 business days prior to cutoff2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)2024/02/19 11:00 (ST)2024/02/16 7:40 (ST)

Rozliczanie opcji różni się w zależności od stylu giełdowego i opcyjnego.

EUREX: W dniu wygaśnięcia pomiędzy godziną 13.00 a 13.05 odbywa się aukcja mająca na celu wyznaczenie kursu rozliczeniowego wszystkich opcji na DAX. Na podstawie kursu otwarcia po aukcji wyznaczany jest kurs rozliczeniowy, a opcje rozliczane są jeszcze tego samego dnia.

EUREX stock options: Opcje na akcje rozliczane są w ostatnim dniu handlu po zamknięciu sesji o godz. 17.30.

S&P 500 (SPX) options: Ostatni dzień handlu kończy się w dniu poprzedzającym wygaśnięcie opcji. W dniu wygaśnięcia opcji określana jest cena otwarcia wszystkich składników SPX i używana jako cena rozliczeniowa. Uwagi: Metoda ta jest stosowana tylko do opcji regularnie wygasających (3. piątek tygodnia).

US stock options: Opcje na akcje są dostępne do handlu do końca ostatniego dnia handlowego i są rozliczane po tym czasie.

Informacje o sposobie rozliczenia dostępne są na platformach inwestycyjnych. Więcej informacji na temat rozliczenia i wygaśnięcia opcji można również znaleźć na stronach giełdowych EUREX i CBOE.

Rozliczenie jest wyjaśnione w szczegółach każdego kontraktu. Kliknij na produkt i wybierz Financial instrument info -> Details.

Otwiera się nowa strona internetowa wyświetlająca szczegóły umowy dla każdego produktu. Specyfikacje dotyczące rozliczeń są przedstawione w sekcji Settlement Method.

Settlement-Methode

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager