Rozliczanie transakcji na instrumentach finansowych.

 

Rozliczenie transakcji następuje w momencie realizacji obowiązków wynikających z jej zawarcia przez stronę kupującą i sprzedającą.

Zobowiązanie, które wynika z transakcji to płatność (w przypadku strony kupującej) oraz dostawa papierów wartościowych na rynku spot lub rynkach instrumentów pochodnych (w przypadku strony sprzedającej).

Definicja: Rozliczenie transakcji

Okres rozliczeniowy daje stronom umowy czas na wywiązanie się ze zobowiązań z transakcji, tj. dostarczenia gotówki w zamian za papiery wartościowe. Obecnie, przeniesienie praw własności do papierów wartościowych następuje po dokonanej płatności. Dawniej środki pieniężne były przesyłane pocztą, a papiery wartościowe dostarczane w formie fizycznej.

Obecnie transakcje na papierach wartościowych, walutach i instrumentach pochodnych są rozliczane przez tzw. instytucje rozliczeniowe (z ang. clearing houses). System rozliczeniowy pełni rolę pośrednika pomiędzy kupującym a sprzedającym. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko niedostarczenia gotówki lub papierów wartościowych.

Akcje są rejestrowane i przechowywane w imieniu brokera przez depozytariusza. Po zawarciu transakcji, należności i zobowiązania stron transakcji są netowane w systemie rozliczeniowym, a papiery wartościowe przypisywane nowemu posiadaczowi. Centralnym depozytem papierów wartościowych w USA jest Depository Trust & Clearing Corporation DTCC.

Czas rozliczenia transakcji instrumentów finansowych

Rozliczenie transakcji finansowych odbywa się w określonych ramach czasowych. Czas rozliczenia transakcji jest różny dla różnych produktów. Dla akcji, funduszy i warrantów wynosi on zazwyczaj dwa dni (T+2), natomiast dla opcji kontraktów terminowych jest to zwykle jeden dzień roboczy (T+1).

Jeśli rozliczenie transakcji przypada w dzień święta państwowego w danym kraju, to zostaje ono przesunięte na następny dzień roboczy.

Obok znajduje się tabela zawierająca najczęstsze terminy rozliczeń:

Financial instrument Settlement date
Akcje/ETP/ADR[1] T+2
Warranty/Produkty strukturyzowane T+2
Opcja na akcje T+1
Opcje na indeksy T+1
Kontrakty Futures T+1
Opcje na kontrakty Futures T+1
Forex T+2
CFD Tak jak dla produktu bazowego
Metale (XAUUSD, XAGUSD) T+2
Obligacje (korporacyjne) T+2
Obligacje skarbowe USA T+1

Od czasów rozliczeń dla poszczególnych instrumentów podanych w tabeli mogą wystąpić wyjątki. Np. akcje w systemie transakcyjnym China Stock Connect rozliczane są w terminie T+1. Święta państwowe na giełdach i forex również mają wpływ na termin rozliczenia transakcji.

Okres rozliczania: Akcje & Forex 

Rachunek gotówkowy: Handel akcjami w walucie obcej

Konwertowanie waluty z EUR lub PLN na USD, aby kupić akcje notowane w dolarach amerykańskich.

Ponieważ okres rozliczeniowy dla zakupu akcji i konwersji walut jest identyczny, zazwyczaj można kupić akcje natychmiast po wykonaniu wymiany. Niemożliwa może być sprzedaż tych akcji bezpośrednio po zakupie a przed rozliczeniem transakcji. Jest to jednak możliwe przy użyciu rachunku marżowego. Poniższe video wyjaśnia rozliczenie zarówno konwersji walut jak i zakupu akcji. Wskazuje, że obie daty rozliczenia (zazwyczaj) pokrywają się.

Reinwestowanie wpływów ze sprzedaży z wykorzystaniem rachunku marżowego a odsetki od debetu

W powyższy przykładzie środki inwestowane są w tym samym dniu oraz z tą samą datą rozliczenia transakcji.

Sprzedajemy akcje w poniedziałek a wpływy ze sprzedaży będą rozliczane w środę. Natychmiast inwestujemy te środki w zakup innych akcji, dla których termin rozliczenia również jest we środę. Jeśli w dniu rozliczonia saldo gotówkowe jest dodatnie nie nalicza się odsetek od debetu.

Okres rozliczeniowy: Opcje & Forex

Rachunek gotówkowy: Handel opcjami w walutach obcych

Transakcje na kontraktach opcyjnych rozliczane są (z reguły) w ciągu jednego dnia roboczego. W przeciwieństwie do zakupu akcji, nie można handlować kontraktem opcyjnym bezpośrednio po konwersji waluty. Zawarcie kontraktu opcyjnego wymaga jednego dnia oczekiwania. 

Rachunek marżowy

Chcąc zakupić opcje w walucie której nie posiadamy na rachunku, kwota potrzebna do otwarcia pozycji jest pożyczana od brokera. W takiej sytuacji na rachunku inwestycyjnym powstaje debet w walucie pożyczone kwoty od którego naliczane są odsetki zgodnie z cennikiem brokera.

Opcje w dniu wygaśnięcia

Rozróżniamy europejski i amerykański styl wykonania opcji. Opcje europejskie mogą zostać wykonane tylko w dniu wygaśnięcia, podczas gdy opcje amerykańskie mogą zostać wykonywane i przypisane w dowolnym momencie trwania kontraktu aż do dnia wygaśnięcia.

Ostatecznie wszystkie opcje są rozliczane w dniu wygaśnięcia (jeśli nie zostały wykonane lub przypisane wcześniej). Prowadzi to do czterech różnych scenariuszy:

Jesteś właścicielem long CALL, który wkrótce wygaśnie. Możliwe scenariusze są przedstawione tutaj:

Long CALLScenariusze (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania)
In the money (cena aktywa > cena wykonania)Opcja jest wykonywana automatycznie. Aktywo bazowe (np. akcje) jest kupowane po cenie wykonania lub w razie rozliczenia gotówkowego, otrzymujesz różnicę między ceną wykonania a ceną rozliczenia.
Out of the money (cena aktywa < cena wykonania)Opcja wygasa bezwartościowa, ponieważ aktywo bazowe można kupić na rynku po niższej cenie. W takim przypadku tracisz zapłaconą premię opcyjną.

Twoja pozycja long put wkrótce wygasa. Prowadzi to do następujących możliwości:

Long PUTScenariusze (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania)
In the money (cena aktywa < cena wykonania)Opcja jest wykonywana automatycznie. Aktywo bazowe (np. akcje) jest sprzedawane po cenie wykonania lub w razie rozliczenia gotówkowego, otrzymujesz różnicę między ceną wykonania a ceną rozliczenia.
Out of the money (cena aktywa > cena wykonania)Opcja wygasa bezwartościowa, ponieważ aktywo bazowe można sprzedać na rynku po wyższej cenie. W takim przypadku tracisz zapłaconą premię opcyjną.

Pozycja short CALL wkrótce wygaśnie. Różne scenariusze można znaleźć tutaj:

Short CALLScenariusz (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania)
In the money (cena aktywa > cena wykonania)Opcja jest wykonywana automatycznie. Aktywo bazowe (np. akcje) jest sprzedawane po cenie wykonania lub w razie rozliczenia gotówkowego, płacisz różnicę między ceną wykonania a ceną rozliczenia.
Out of the money (cena aktywa < cena wykonania)Opcja wygasa bezwartościowa, ponieważ aktywo bazowe można kupić na rynku po niższej cenie. Otrzymana premia opcyjna jest Twoim zyskiem.

Short PUT wygasa w najbliższym czasie. Mogą wystąpić następujące sytuacje:

Short PUTScenariusze (jeśli nie zostaną podjęte żadne działania)
In the money (cena aktywa < cena wykonania)Opcja jest wykonywana automatycznie. Aktywo bazowe (np. akcje) jest kupowane po cenie wykonania lub w razie rozliczenia gotówkowego, płacisz różnicę między ceną wykonania a ceną rozliczenia.
Out of the money (cena aktywa > cena wykonania)Opcja wygasa bezwartościowa ponieważ aktywo bazowe można sprzedać na rynku po wyższej cenie. W takim przypadku zyskujesz otrzymaną premię opcyjną.

W niektórych przypadkach, nie jest wymagane ręczne wykonywanie opcji.  Jeśli wiele kontraktów wygasa w tym samym terminie, ich wpływy ekonomiczne i ryzyko mogą się wzajemnie zniwelować.

W dniu wygaśnięcia opcje rozliczane są w gotówce lub poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego. Rozliczenie gotówkowe odbywa się poprzez obliczenie różnicy pomiędzy ceną wykonania a ceną rozliczeniową opcji. W związku z tym otrzymujesz środki w gotówce lub gotówka jest odliczana od rachunku. Fizyczna dostawa powoduje zakup/sprzedaż aktywa bazowego, zgodnie ze specyfikacją określoną w szczegółach kontraktu (mnożnik i cena wykonania). Dla opcji na akcje jest to akcja bazowa, dla opcji na futures jest to kontrakt futures.

Okres rozliczeniowy: Kontrakty Futures

Kontrakty futures są rozliczane następnego dnia po zawarciu transakcji (T+1). Tak więc, jeśli kupisz pozycję futures dzisiaj, jesteś zobowiązany do zapłaty do następnego dnia roboczego. Druga strona musi wypełnić zobowiązanie również do następnego dnia roboczego.

Kontrakty futures w momencie ich wygaśnięcia

Kontrakty futures wygasają w określonym dniu i są rozliczane po tym terminie. W zależności od kontraktu, futures rozliczane są w gotówce lub mają fizyczną dostawę. Ta ostatnia oznacza fizyczne przekazanie określonego produktu od sprzedającego do kupującego. Ze względu na zróżnicowaną jakość instrumentu bazowego (zwłaszcza w przypadku obligacji lub towarów takich jak złoto czy pszenica), do dostawcy należy określenie dokładnej specyfikacji produktu. Fizyczna dostawa kontraktów futures jest z reguły niemożliwa. Jedynym wyjątkiem są walutowe kontrakty futures (Forex futures), które są rozliczane w walucie handlowej. Wszystkie inne kontrakty futures z fizyczną metodą rozliczenia muszą zostać zamknięte przed datą ich wygaśnięcia. Jeśli nie zamkniesz pozycji samodzielnie, zostanie ona automatycznie zlikwidowana przed Interactive Brokers (IB) przed datą wygaśnięcia.

First Position Date - Pierwszy dzień, w której sprzedający może poinformować system rozliczeniowy o zamiarze dostawy.

First Notice Date - Pierwszy dzień, w którym kupujący może zostać poinformowany o możliwej dostawie przez system rozliczeniowy.

Metoda rozliczeia na platformie handlowej TWS

Tabela pokazuje zarówno First Notice Date jak i First Position Date dla konkretnych kontraktów futures. Musisz zamknąć swoją pozycję futures dwa dni przed datą Cutoff.

Long Futures Cutoff: Data, w której należy zamknąć i rozliczyć długie pozycje futures.

Short futures cutoff: Data, w której krótkie pozycje futures muszą zostać zamknięte i rozliczone.

<!doctypehtml><htmllang="en-US"dir="ltr"><basehref="https://accounts.google.com/v3/signin/"><metaname="referrer"content="origin"><metaname="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1"><styledata-href="https://www.gstatic.com/_/mss/boq-identity/_/ss/k=boq-identity.AccountsSignInUi.hKkUmMwWPdc.L.X.O/am=DgCRM48NQPkPYAGAAECBAgAAAAAAAAAg0ECWEA/d=1/ed=1/rs=AOaEmlE3xbIgcDeQwtd_PSfuVNnrUqAXxQ/m=identifierview,_b,_tp"nonce="mieQV_En77zFoE2e1eI2IA">c-wiz{contain:style}c-wiz>c-data{display:none}c-wiz.rETSD{contain:none}c-wiz.Ubi8Z{contain:layoutstyle}@-webkit-keyframesquantumWizBoxInkSpread{0%{-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2);-ms-transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2);-o-transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2);transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2)}to{-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2);-ms-transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2);-o-transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2);transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2)}}@keyframesquantumWizBoxInkSpread{0%{-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2);-ms-transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2);-o-transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2);transform:translate(-50%,-50%)scale(0.2)}to{-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2);-ms-transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2);-o-transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2);transform:translate(-50%,-50%)scale(2.2)}}@-webkit-keyframesquantumWizIconFocusPulse{0%{-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);-ms-transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);-o-transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);opacity:0}to{-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(2);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(2);-ms-transform:translate(-50%,-50%)scale(2);-o-transform:translate(-50%,-50%)scale(2);transform:translate(-50%,-50%)scale(2);opacity:1}}@keyframesquantumWizIconFocusPulse{0%{-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);-ms-transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);-o-transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);transform:translate(-50%,-50%)scale(1.5);opacity:0}to{-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(2);-webkit-transform:translate(-50%,-50%)scale(2);-ms-transform:translate(-50%,-50%)scale(2);-o-transform:translate(-50%,-50%)scale(2);transform:translate(-50%,-50%)scale(2);opacity:1}}@-webkit-keyframesquantumWizRadialInkSpread{0%{-webkit-transform:scale(1.5);-webkit-transform:scale(1.5);-ms-transform:scale(1.5);-o-transform:scale(1.5);transform:scale(1.5);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(2.5);-webkit-transform:scale(2.5);-ms-transform:scale(2.5);-o-transform:scale(2.5);transform:scale(2.5);opacity:1}}@keyframesquantumWizRadialInkSpread{0%{-webkit-transform:scale(1.5);-webkit-transform:scale(1.5);-ms-transform:scale(1.5);-o-transform:scale(1.5);transform:scale(1.5);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(2.5);-webkit-transform:scale(2.5);-ms-transform:scale(2.5);-o-transform:scale(2.5);transform:scale(2.5);opacity:1}}@-webkit-keyframesquantumWizRadialInkFocusPulse{0%{-webkit-transform:scale(2);-webkit-transform:scale(2);-ms-transform:scale(2);-o-transform:scale(2);transform:scale(2);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(2.5);-webkit-transform:scale(2.5);-ms-transform:scale(2.5);-o-transform:scale(2.5);transform:scale(2.5);opacity:1}}@keyframesquantumWizRadialInkFocusPulse{0%{-webkit-transform:scale(2);-webkit-transform:scale(2);-ms-transform:scale(2);-o-transform:scale(2);transform:scale(2);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(2.5);-webkit-transform:scale(2.5);-ms-transform:scale(2.5);-o-transform:scale(2.5);transform:scale(2.5);opacity:1}}.hZUije{border:0}.hZUije.WS4XDd{max-height:1.3333em;padding:02px;vertical-align:middle;width:auto}.kHluYc{border:0;object-fit:contain}.kHluYc.WS4XDd{max-height:1.3333em;padding:02px;vertical-align:middle;width:auto}.JnOM6e{background-color:transparent;border:none;border-radius:4px;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;display:inline-block;font-size:14px;height:36px;letter-spacing:.15px;line-height:34px;padding:024px;position:relative;text-align:center}.JnOM6e:focus-visible{outline:none;position:relative}.JnOM6e:focus-visible::after{border:2pxsolidrgb(24,90,188);border-radius:6px;bottom:-4px;-webkit-box-shadow:0002pxrgb(232,240,254);box-shadow:0002pxrgb(232,240,254);content:"";left:-4px;position:absolute;right:-4px;top:-4px}.rDisVe:focus:not(:focus-visible),.GjFdVe:focus:not(:focus-visible){-webkit-box-shadow:01px1px0rgba(66,133,244,.3),01px3px1pxrgba(66,133,244,.15);box-shadow:01px1px0rgba(66,133,244,.3),01px3px1pxrgba(66,133,244,.15)}.rDisVe:hover:not(:focus-visible),.GjFdVe:hover:not(:focus-visible){-webkit-box-shadow:01px1px0rgba(66,133,244,.45),01px3px1pxrgba(66,133,244,.3);box-shadow:01px1px0rgba(66,133,244,.45),01px3px1pxrgba(66,133,244,.3)}.JnOM6e:disabled{pointer-events:none}.JnOM6e:hover{cursor:pointer}.JnOM6e.kTeh9{line-height:36px;text-decoration:none}.JnOM6e.eLNT1d{display:none}.rDisVe{background-color:rgb(26,115,232);color:#fff}.rDisVe:disabled{background-color:rgb(232,234,237);color:rgb(154,160,166)}.rDisVe:focus,.rDisVe:hover{background-color:rgb(24,90,188)}.GjFdVe{border:1pxsolidrgb(218,220,224);color:rgb(26,115,232)}.GjFdVe:disabled{color:rgb(189,193,198)}.GjFdVe:active{background-color:rgb(174,203,250);color:rgb(23,78,166)}.GjFdVe:focus{background-color:rgb(232,240,254);border-color:rgb(24,90,188);color:rgb(23,78,166)}.GjFdVe:hover{background-color:rgb(232,240,254);color:rgb(23,78,166)}.KXbQ4b{color:rgb(26,115,232);min-width:0;padding-left:8px;padding-right:8px}.KXbQ4b:disabled{color:rgb(189,193,198)}.KXbQ4b:active,.KXbQ4b:hover{color:rgb(24,90,188)}.KXbQ4b:active{background-color:rgba(26,115,232,.12)}.KXbQ4b:focus,.KXbQ4b:hover{background-color:rgba(26,115,232,.04)}.aN1Vld{margin:16px0;outline:none}.aN1Vld+.aN1Vld{margin-top:24px}.aN1Vld:first-child{margin-top:0}.aN1Vld:last-child{margin-bottom:0}.fegW5d{-webkit-border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;border-radius:8px;padding:16px}.fegW5d>:first-child{margin-top:0}.fegW5d>:last-child{margin-bottom:0}.fegW5d.cySqRb{color:rgb(32,33,36)}.fegW5d.yOnVIb{color:rgb(32,33,36)}.fegW5d.YFdWic.yOnVIb{color:rgb(95,99,104);margin-top:4px;padding:0}.fegW5d.YFdWic.wSQNd,.fegW5d.YFdWic.yOnVIb{margin-left:64px;width:-webkit-calc(100%-64px);width:-moz-calc(100%-64px);width:calc(100%-64px)}.fegW5d.YFdWic:not(.S7S4N).wSQNd{margin-left:0;width:0}.fegW5d:not(.S7S4N)>.yOnVIb{margin-top:0}.fegW5d.sj692e{background:rgb(232,240,254)}.fegW5d.Xq8bDe{background:rgb(252,232,230)}.fegW5d.rNe0id{background:rgb(254,247,224)}.fegW5d.YFdWic{border:1pxsolidrgb(218,220,224);min-height:80px;position:relative}.fegW5d:not(.S7S4N){display:-webkit-box;display:-moz-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex}.aN1Vld.eLNT1d{display:none}.aN1Vld.RDPZE{opacity:.5;pointer-events:none}.aN1Vld.RDPZE.aN1Vld.RDPZE{opacity:1}.wlrzMe{border:1pxsolidrgb(218,220,224);-webkit-border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;border-radius:8px;padding:16px}.wlrzMe.EEiyWe{display:-webkit-box;display:-moz-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-justify-content:flex-end;justify-content:flex-end;margin-top:16px}.wlrzMe.EEiyWe.GjFdVe{margin-bottom:0;margin-top:0}.wSQNd:empty{display:none}.wSQNd>:first-child{margin-top:0;padding-top:0}.wSQNd>:last-child{margin-bottom:0;padding-bottom:0}.cySqRb{-webkit-align-items:center;align-items:center;color:rgb(32,33,36);display:-webkit-box;display:-moz-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;font-size:16px;font-weight:500;letter-spacing:0.1px;line-height:1.4286;margin-bottom:0;margin-top:0;padding:0}.zlrrr{color:rgb(95,99,104);-ms-flex-negative:0;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0;height:20px;margin-right:16px;width:20px}.zlrrr.GxLRef{height:100%;width:100%}.fegW5d.zlrrr{margin-top:0}.fegW5d.sj692e.zlrrr{color:rgb(25,103,210)}.fegW5d.Xq8bDe.zlrrr{color:rgb(197,34,31)}.fegW5d.rNe0id.zlrrr{color:rgb(234,134,0)}.fegW5d.YFdWic.zlrrr{height:48px;left:16px;position:absolute;top:16px;width:48px}.yOnVIb{margin:auto-24px;padding-left:24px;padding-right:24px;margin-bottom:16px;margin-top:10px}.wlrzMe.yOnVIb{margin-bottom:0;margin-top:16px}.yOnVIb>:first-child:not(section){margin-top:0;padding-top:0}.yOnVIb>:last-child:not(section){margin-bottom:0;padding-bottom:0}.wSQNd:empty+.yOnVIb{margin-top:0}.yOnVIb:only-child{margin-bottom:0;margin-top:0}*,*:before,*:after{-webkit-box-sizing:inherit;box-sizing:inherit}html{-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-tap-highlight-color:transparent}body,input,textarea,select,button{color:rgb(32,33,36);font-family:arial,sans-serif}body{background:#fff;direction:ltr;display:-webkit-box;display:-moz-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:column;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;font-size:14px;line-height:1.4286;margin:0;min-height:100vh;padding:0;position:relative}@mediaalland(min-width:601px){body{-webkit-justify-content:center;justify-content:center}}[data-style="heading"],.BDEI9h2:not(.TrZEUc){color:rgb(32,33,36);font-size:16px;font-weight:500;letter-spacing:0.1px;line-height:1.4286}.BDEI9.fegW5da:not(.TrZEUc),.BDEI9.fegW5dbutton:not(.TrZEUc){color:rgb(25,103,210)}.BDEI9a{text-decoration:none}.BDEI9a:not(.TrZEUc){-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;color:rgb(26,115,232);display:inline-block;font-weight:500;letter-spacing:0.25px;outline:0;position:relative;z-index:1}.BDEI9button:not(.TrZEUc){-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;color:rgb(26,115,232);display:inline-block;font-weight:500;letter-spacing:0.25px;outline:0;position:relative;z-index:1;background-color:transparent;cursor:pointer;padding:0;text-align:left;border:0}.BDEI9button::-moz-focus-inner{border:0}.BDEI9a:not(.TrZEUc):focus::after,.BDEI9a:not(.TrZEUc):active::after,.BDEI9button:not(.TrZEUc):focus::after,.BDEI9button:not(.TrZEUc):active::after{background-color:rgba(26,115,232,0.15);-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;bottom:-2px;content:"";left:-3px;position:absolute;right:-3px;top:-2px;z-index:-1}.BDEI9img:not(.TrZEUc){border:0;max-height:1.3em;vertical-align:middle}@mediaalland(min-width:601px){.BDEI9{display:-webkit-box;display:-moz-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-ms-flex-direction:column;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;min-height:100vh;position:relative}.BDEI9:before,.BDEI9:after{-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-ms-flex-positive:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1;content:"";height:24px}.BDEI9:before{min-height:30px}.BDEI9:after{min-height:24px}.BDEI9.LZgQXe:after{min-height:63.9996px}}.gEc4r{display:-webkit-box;display:-moz-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;height:24px;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.gEc4r.jlqJKb{height:auto;min-height:24px;padding-top:24px}.BivnM{-webkit-align-items:center;align-items:center;border-bottom:1pxsolid#ccc;display:-webkit-box;display:-moz-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;height:36px;left:0;padding:016px;position:absolute;right:0;top:0}.BivnM.ji6sFc{height:14px;margin-right:12px}.O3jdWc{color:rgb(95,99,104);font-size:14px;height:14px;margin-top:-2px}.Zwk8S{display:block;height:37px;width:37px}.wFNE4e{color:rgb(26,115,232)}:root{--wf-tfs:calc(var(--c-tfs,32)/16*1rem);--wf-tfs-bp3:calc(var(--c-tfs,36)/16*1rem);--wf-tfs-bp5:calc(var(--c-tfs,44)/16*1rem);--wf-stfs:calc(var(--c-stfs,16)/16*1rem);--wf-stfs-bp5:calc(var(--c-stfs,18)/16*1rem)}.Wf6lSd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;justify-content:flex-start;height:48px;height:var(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
--c-brsz,48px
)}.bEbGY{-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.njAxm{height:auto;padding-top:24px;min-height:48px;min-height:var(
--c-brsz,48px
)}.no7ij{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-box-align:center;-webkit-align-items:center;align-items:center;border-bottom:1pxsolid#ccc;height:36px;left:0;padding:016px;position:absolute;right:0;top:0}.WHUyzc{color:#444746;font-size:14px;height:14px;margin-top:-2px}.no7ij.PDfDtf{height:14px;margin-right:12px}.no7ij.th8JXc{display:block;height:14px;position:relative;top:1px;width:14px}.D9CCrb{color:#0b57d0;color:var(--gm3-sys-color-primary,#0b57d0)}.Qk3oof.WS4XDd{border:0;max-height:1.42857143em;padding:02px;vertical-align:middle;width:auto}.uHLU0{border:0;-o-object-fit:contain;object-fit:contain}.uHLU0.WS4XDd{border:0;max-height:1.42857143em;padding:02px;vertical-align:middle;width:auto}.dJRqtd{display:block;height:48px;height:var(<