Zawartość wyciągu z rachunku inwestycyjnego

Wyciąg z rachunku inwestycyjnego LYNX jest podzielony na poszczególne kategorie. Na tej stronie wyjaśniamy co zawiera każda z nich.

W kategorii "Account Information" znajdziesz ogólne informacje o swoim rachunku inwestycyjnym.
PozycjaOpis
NameImię i nazwisko właściciela rachunku
AccountNumer rachunku
Customer TypeWłasność rachunku inwestycyjnego (rachunek indywidualny, rachunek wspólny, rachunek firmowy itp.)
Account CapabilitiesRodzaj rachunku (gotówkowy, marżowy)
Base CurrencyWaluta bazowa rachunku
Wartość aktywów netto (Net Asset Value, NAV) to całkowita wartość Twojego portfela.
PositionOpis
Change in NAVWymienione są tutaj poszczególne wartości, które prowadzą do zmiany NAV(wartości aktywów netto).
Time Weighted Rate of ReturnObliczany jest tutaj wynik, który można przypisać wyłącznie działaniom posiadacza rachunku i nie mają na niego wpływu dalsze wahania wielkości rachunku (np. wpłaty i wypłaty). Wyświetlany zwrot ważony w czasie nie wskazuje procentowej zmiany wartości Twojego portfela.
Portfolio AnalystJeśli chcesz uzyskać szczegółowe analizy zwrotu z portfela, możesz skorzystać z narzędzia PortfolioAnalyst. Więcej informacji o tym narzędziu znajdziesz tutaj.
Ta sekcja pokazuje zmiany wartości pozycji na podstawie dziennych cen zamknięcia.
1
2
3

Wartości Mark-to-Market (MTM) pokazują, jak duży zysk lub strata wystąpiły w danym okresie, niezależnie od tego, czy pozycje są otwarte czy zamknięte. Transakcje otwarcia lub zamknięcia pozycji nie są dopasowywane przy użyciu tej metody. W obliczeniach MTM zakłada się, że wszystkie otwarte pozycje i transakcje są rozliczane na koniec każdego dnia, a nowe pozycje są otwierane następnego dnia. Nie uwzględniają one zysków i strat wynikających z zamknięcia pozycji. Można je znaleźć w sekcji Transactions.

W kolumnie Position 1 można zobaczyć zmianę wartości każdej pozycji na podstawie kursu zamknięcia. Pokazuje ona różnicę w pozycji między pierwszą a ostatnią dostępną ceną zamknięcia.

Po zawarciu transakcji zysk lub strata pojawiają się zwykle w ciągu dnia handlowego. Różnica między kursem transakcyjnym a kursem zamknięcia z danego dnia jest widoczna w sekcji Transactions. 2.

Prowizje i Inne opłaty  3 (łączne kwoty dywidend, podatku u źródła, P&L z tytułu działań korporacyjnych, kuponów i narosłych odsetek od obligacji) również zostały przeniesione do osobnych kolumn, ponieważ nie można ich uwzględnić w różnicy w cenach zamknięcia papierów wartościowych.

W tej sekcji znajduje się przegląd zysków i strat podzielonych według klasy papierów wartościowych i aktywów bazowych.
1
2
3
3
4
5

Ta tabela przedstawia podział na zrealizowane 1 i niezrealizowane 2 zyski i straty. Zrealizowane zyski i straty zostały przeliczone na walutę bazową na dzień zamknięcia pozycji. Niezrealizowane zyski i straty są przeliczane na walutę bazową po ostatnim kursie zamknięcia okresu sprawozdawczego.

Kolumny PROFIT i LOSS przedstawiają odpowiednio skumulowane zyski i straty. Sumy zysków i strat są przedstawione w kolumnach TOTAL 3. Ostatnia kolumna TOTAL 4 zawiera podsumowanie zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat.

S/T oznacza pozycję krótkoterminową i odnosi się do pozycji o okresie utrzymywania krótszym niż 365 dni.

L/T oznacza pozycje, których okres utrzymywania wynosi ponad 365 dni.

COST ADJ. 5 pokazuje korekty wprowadzone do podstawy kosztów. W przypadku nieopodatkowanych wypłat dywidend lub spłat kapitału (zwrot kapitału) koryguje się cenę nabycia (koszt wytworzenia) pozycji. W związku z tym zwrot kapitału jest uwzględniany dla celów podatkowych dopiero w momencie zamknięcia pozycji.

Dzięki raportowi kasowemu można śledzić zmiany stanu środków pieniężnych.

W tym miejscu znajdziesz obroty i ruchy swoich środków pieniężnych. W tym celu raport kasowy jest podzielony według walut. W górnym obszarze znajduje się przegląd sumy, przeliczonej na walutę bazową.

PozycjaOpis
Start CashŚrodki pieniężne w gotówce na początek okresu (w określonej walucie lub skumulowane i przeliczone na walutę bazową)
CommissionsZapłacone prowizje w wybranym okresie
DepositsŁączna suma depozytów.
DividendsWypłaty dywidend otrzymanych z tytułu posiadanych pozycji
Broker Interest Paid and ReceivedOdsetki zapłacone lub otrzymane w wybranym okresie (narastająco)
Cash Settling MTMPokazuje zyski i straty MTM(wycena według wartości rynkowej) z pozycji w kontraktach futures i opcjach z rozliczeniem gotówkowym. Więcej informacji na temat MTM znajduje się w zakładce Mark-to-Market Performance Overview.
Payment In Lieu of DividendsOtrzymane płatności z tytułu wyrównania dywidendy
Transaction FeesPodatek potrącany od transakcji
Withholding TaxPodatek potrącany od wypłaconych dywidend i wyrównania dywidend
Netto Trades (Sales)Przepływy pieniężne z tytułu sprzedaży
Netto Trades (Purchase)Przepływy pieniężne z tytułu zakupu
Other feesInne opłaty naliczone w wybranym okresie (np. dane rynkowe)
Cash FX Translation Gain/LossW przypadku raportów obejmujących wiele walut, wszystkie waluty są wyszczególnione, a następnie zsumowane w sekcji Podsumowanie waluty bazowej. Ponieważ kursy wymiany walut zmieniają się w poszczególnych okresach, występują różnice w przeliczonych saldach waluty bazowej. Różnice te są odzwierciedlone w wierszu Zysk/Strata z przeliczenia walut.
Ending CashStan środków pieniężnych na koniec okresu
Ending Settled CashStan środków pieniężnych na koniec okresu (po terminie rozliczenia)

Zysk/strata z tytułu przewalutowania środków pieniężnych.

Rzeczywiste (zrealizowane) zyski lub straty można ustalić dopiero po zamknięciu pozycji walutowej. Kwota wykazana w pozycji "Zysk/strata z tytułu konwersji walut" nie jest zatem faktycznym zrealizowanym zyskiem/stratą.

W celu ustalenia rzeczywistego (zrealizowanego) zysku/straty z tytułu przewalutowania środków pieniężnych, tworzy się różnicę między kursami wymiany z bieżącego i poprzedniego okresu i mnoży się ją przez bilans otwarcia.

Przykład:

Kurs zamknięcia dla CHF w dniu 14.01.20XX r. wynosił 0,83264, a w dniu 15.01.20XX r. 1,00170. Zgodnie z powyższymi obliczeniami daje to różnicę w wysokości 0,16906.

Jeśli pomnożymy tę wartość przez bilans otwarcia środków pieniężnych (np.: CHF -100,00,00), otrzymamy stratę z tytułu różnic kursowych w wysokości -16 906,00 EUR dla waluty obcej CHF.

Przy założeniu, że te same obliczenia zostaną zastosowane do pozostałych pozycji w walutach obcych, suma poszczególnych wartości dla poszczególnych walut obcych daje łączną kwotę wykazaną na dzień 15.01.20XX r. w pozycji Zysk/strata z tytułu różnic kursowych w środkach pieniężnych.

Tutaj możesz zobaczyć listę pozycji, które znajdują się na Twoim rachunku inwestycyjnym w momencie zamknięcia handlu w dniu poprzednim.
PozycjaOpis
SYMBOLMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
QUANTITYIlość posiadanej pozycji.
MULTWartość ta określa wielkość kontraktu dla instrumentów pochodnych. Przykładowo, kontrakt opcyjny zawierający prawo do zakupu 100 akcji ma mnożnik 100.
COST PRICECena, po której otworzyłeś pozycję.
COST BASISCałkowite koszty, jakie poniosłeś przy otwieraniu pozycji, w tym prowizje.
CLOSE PRICEKurs zamknięcia pozycji na dzień sporządzenia raportu.
VALUECałkowita wartość pozycji = ilość x cena zamknięcia
UNREALIZED P/LNiezrealizowany zysk lub strata = wartość pozycji - podstawa kosztowa

Ta sekcja zawiera informacje o akcjach, które są wykorzystywane w całości lub w części jako zabezpieczenie kredytu zabezpieczającego. W kolumnie "Securities Segregated" znajdują się aktywa, które nie są obecnie wykorzystywane jako zabezpieczenie kredytu zabezpieczającego.
Ta sekcja pokazuje pozycje na rynku forex na koniec okresu rozliczeniowego.
PozycjaOpis
DESCRIPTIONSymbol pozycji walutowej.
QUANTITYKwota utrzymywana w pozycji.
COST PRICECena, po której otworzyłeś pozycję w tej walucie.
COST BASIS IN PLNCałkowite koszty, jakie poniosłeś przy otwieraniu pozycji, w tym prowizje, przeliczone na walutę bazową rachunku.
CLOSE PRICEKurs zamknięcia pozycji na dzień sporządzenia raportu.
VALUE IN PLNBieżąca wartość pozycji w Twojej walucie bazowej. Wartość obliczana jest przez ilość x kurs przeliczeniowy z waluty obcej na walutę bazową na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
UNREALIZED P/L IN PLNNiezrealizowany zysk i strata z pozycji w Twojej walucie funkcjonalnej. Niezrealizowany zysk lub strata = wartość - baza kosztowa.

Można zobaczyć liczbę akcji pożyczonych i wypożyczonych. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program Share Yield Optimisation jest aktywny.
PozycjaOpis
SYMBOLMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
DESCRIPTIONNazwa spółki
SHARES AT IB Posiadane akcje ogółem
SHARES BORROWEDLiczba pożyczonych akcji
SHARES LENTLiczba akcji wypożyczonych w ramach Programu SYEP
NET SHARESSuma akcji posiadanych, akcji pożyczonych i akcji wypożyczonych
Ta sekcja pokazuje wszystkie zakupy i sprzedaże dokonane w okresie rozliczeniowym.

Transakcje są sortowane najpierw według klasy papierów wartościowych, następnie według waluty, a na końcu według symbolu papieru wartościowego.

Zyski i straty są wykazywane dla wszystkich zrealizowanych (zakończonych) transakcji. Prowizje są uwzględnianie w celu obliczenia podstawy kosztowej oraz zrealizowanych zysków lub strat. W przypadku MTM-P&L prowizje nie są uwzględnianie i są wykazywane w osobnej sekcji "Mark-to-Market Performance Summary".

PozycjaOpis
SYMBOLMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
DATE/TIMEGodzina i data transakcji
QUANTITYIlość jednostek dla transakcji.
T. PRICECena transakcji.
C. PRICECena zamknięcia papieru wartościowego w dniu transakcji.
PROCEEDSPrzychód uzyskany z transakcji, bez opłat i prowizji, (cena x ilość). Liczba wpływów będzie ujemna dla kupna i dodatnia dla sprzedaży.
COMM/FEEProwizje i opłaty handlowe poniesione w wyniku transakcji.
BASISPokazuje podstawę kosztów otworzonej pozycji z uwzględnieniem zapłaconej prowizji.
REALIZED P/LZysk lub strata zrealizowana na transakcji.
MTM P/LRóżnica pomiędzy ceną transakcyjną a ceną zamknięcia pomnożona przez ilość. Więcej informacji na temat MTM można znaleźć w zakładce Mark-to-Market Performance Overview.
CODEKody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione w sekcji Codes.
O = otwarcie pozycji
C = zamknięcie pozycji
W tej sekcji można zobaczyć rozliczenie opcji indeksowych i warrantów.
PozycjaOpis
DataData, w której nastąpiło rozliczenie pieniężne opcji.
DescriptionOpis rozliczenia gotówkowego.
AmountKwota rozliczenia gotówkowego opcji.
MTM P/LInformacje na temat uwarunkowań MTM znajdują się w zakładce Mark-to-Market Performance Overview.
Realized P/LZrealizowany zysk lub strata.
Podatek potrącany od transakcji jest prezentowany w podziale na klasy aktywów i waluty.

Jeśli w związku z transakcją wymagane są odrębne opłaty lub podatki, na przykład ze względu na przepisy krajowe, zostaną one wyświetlone w tej sekcji. Przykład przedstawia płatność opłaty skarbowej od zakupu akcji w Wielkiej Brytanii.

PozycjaOpis
DATEGodzina i data transakcji
SYMBOLMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
DESCRIPTIONOpis do podatku od transakcji.
QUANTITYLiczba jednostek związanych z podatkiem od transakcji.
TRADE PRICECena transakcyjna w odniesieniu do podatku od transakcji.
AMOUNTKwota podatku związana z transakcją.
Są tutaj wymienione wszystkie działania korporacyjne, posortowane według klasy aktywów i waluty.
PozycjaOpis
REPORT DATEDzień, w którym spółka zgłosiła działanie korporacyjne.
DATE/TIMEData i godzina pojawienia się działania korporacyjnego.
DESCRIPTIONOpis działania korporacyjnego.
QUANTITYLiczba jednostek danego produktu.
PROCEEDSWpływy związane z działaniem korporacyjnym.
VALUEWartość związana z działaniem korporacyjnym.
REALIZED P/LZrealizowany zysk lub strata związana z działaniem korporacyjnym.

Jeśli dla papierów wartościowych na rachunku dostępne są opcje działań korporacyjnych, można je przeglądać i zarządzać nimi w Secure Message Center, w zakładce Corporate Actions, w Zarządzaniu kontem.

Dalsze informacje można zawsze znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych spółek.

Ta sekcja pokazuje transfery papierów wartościowych do lub od innego maklera.
PozycjaOpis
SYMBOLMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
DATEData przeniesienia
TYPETyp transferu (ACATS, wewnętrzny itp.)
DIRECTIONPrzychodzące (In) lub wychodzące (Out)
XFER COMPANYNazwa brokera pośredniczącego
XFER ACCOUNTNumer rachunku u drugiego brokera.
QTYLiczba przenoszonych papierów wartościowych
XFER PRICECena transferowa papierów wartościowych
MARKET VALUEWartość rynkowa transferu
REALIZED P/LZrealizowany P&L związany z przeniesieniem
CASH AMOUNTKwota przekazanych środków, jeśli dotyczy
CODEKody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes.
Ta sekcja zawiera listę wpłat i wypłat oraz przelewów wewnętrznych.

Ta część wyciągu przedstawia wszystkie przychodzące i wychodzące transakcje gotówkowe na Twoim rachunku za dany okres sprawozdawczy, posortowane według waluty. Sumy są przedstawione w dolnej części tabeli.

PozycjaOpis
DATEData i godzina wpłaty lub wypłaty.
DESCRIPTIONOpis wpłaty lub wypłaty.
AMOUNTKwota wpłaty lub wypłaty (wypłaty są pokazywane jako liczby ujemne).
W tej sekcji wyświetlane są wszystkie opłaty poniesione w związku z rachunkiem inwestycyjnym.
PozycjaOpis
Opłaty za pakiety danych rynkowychPakiety danych rynkowych. Opłaty za płatne pakiety danych rynkowych rozliczane są miesięcznie. Subskrypcję wykupuje się na początku kolejnego miesiąca. Więcej informacji na temat danych rynkowych można znaleźć tutaj.
Opłaty za anulowanie lub zmianę zleceniaPakiety danych rynkowych Opłaty za płatne pakiety danych rynkowych rozliczane są miesięcznie. Subskrypcję wykupuje się na początku miesiąca. Więcej informacji na temat danych rynkowych można znaleźć tutaj:
https://pomoc.lynxbroker.pl/handel/jak-wlaczyc-dane-na-zywo/
Opłata za brak aktywnościJeśli wartość rachunku (papiery wartościowe+ gotówka) wynosi mniej niż 1.000 USD (lub
równowartość w innej walucie) i nie wydasz przynajmniej 1 USD (lub równowartości w innej
walucie) w ciągu miesiąca kalendarzowego, wówczas nakładana jest opłata za nieaktywność:
Opłata za brak aktywności = 1 USD -opłata miesięczna.
Koszty finansowe dla pozycji CFDKiedy kupujesz, a następnie trzymasz CFD przez kilka dni, ponosisz koszty utrzymania. W przeciwieństwie do tego, jako sprzedający CFD, otrzymujesz wpływy finansowe w określonych warunkach.

Odpowiednie opłaty są zawsze pobierane z rachunku w walucie bazowej. Przeliczenie następuje w dniu obciążenia rachunku po obowiązującym kursie zamknięcia między walutą obcą a bazową.

Wypłacone dywidendy są wyświetlane i posortowane według spółki i waluty.

Należy pamiętać, że podatek u źródła od dywidend jest pobierany bezpośrednio przez izby rozliczeniowe, a zatem nie jest przekazywany na rachunek inwestycyjny. Przegląd potrącanych podatków u źródła znajduje się w części Withholding Tax.

Kwota poszczególnych wypłat jest podawana w odpowiedniej walucie, w której dokonano wypłaty. Dla lepszego przeglądu wyświetlana jest również całkowita wartość przeliczona na walutę bazową.

W tej sekcji wyszczególnione są wszystkie zapłacone podatki u źródła.

Podatki u źródła są pobierane bezpośrednio przez izby rozliczeniowe, a zatem nie są przekazywane na rachunek inwestycyjny. Podatki potrącane u źródła od wypłat dywidend są wymienione tutaj.

Informacje o faktycznie otrzymanych wypłatach dywidend można znaleźć w sekcji Dividends.

W tym obszarze można zobaczyć odsetki zapłacone i otrzymane.

Odsetki są naliczane codziennie za pośrednictwem systemu LYNX, ale księgowane są tylko raz w miesiącu. Odsetki są księgowane w trzecim dniu roboczym następnego miesiąca. Naliczone już odsetki za bieżący miesiąc są wykazywane jako odsetki naliczone w sekcji Interest Accrual.

PozycjaOpis
Odsetki od kredytówOdsetki kredytowe od dodatnich sald walutowych
Odsetki od debetuOdsetki od ujemnych sald walutowych
Opłaty za wypożyczenieOpłaty za pożyczenie akcji (krótkie pozycje)
Odsetki od krótkiej sprzedażyW tej części wykazano kwotę odsetek zapłaconych od sald pieniężnych pochodzących z krótkiej sprzedaży.
Odsetki od papierów wartościowych zarządzanych przez IBKR (SYEP)Dochód z SYEP otrzymany w zamian za wypożyczone akcje.
Ta sekcja pokazuje naliczanie odsetek.

Odsetki są naliczane codziennie za pośrednictwem systemu LYNX, ale księgowane są tylko raz w miesiącu. Odsetki są księgowane w trzecim dniu roboczym następnego miesiąca. Rezerwy tworzone są na okres pomiędzy naliczeniem a zaksięgowaniem odsetek.

PozycjaOpis
Rozliczenia międzyokresowe na początek okresuKwota rezerw na odsetki na początek okresu sprawozdawczego
Odsetki naliczoneSuma rezerw na odsetki w całym okresie sprawozdawczym. W przypadku sporządzania sprawozdania za kilka miesięcy, wykazane tu rezerwy na odsetki zostaną ponownie częściowo lub całkowicie odwrócone
Konwersja rozliczeń międzyokresowychPo zaksięgowaniu odsetek na początku danego kolejnego miesiąca można rozwiązać rezerwę na odsetki. Wiersz ten sumuje wartość wszystkich rozwiązanych rezerw na odsetki w całym okresie sprawozdawczym
Naliczone saldo końcoweKwota rezerw na odsetki na koniec okresu sprawozdawczego
W tej części przedstawiono zmianę stanu rozliczeń z tytułu dywidend.

Do wypłaty dywidendy uprawnieni są wszyscy akcjonariusze, którzy byli posiadaczami akcji na zamknięciu sesji giełdowej w dniu ustalenia prawa do dywidendy (Record day). Faktyczna wypłata dywidendy następuje jednak w dniu Payment day.

W okresie między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie otrzymujesz jeszcze faktycznej wypłaty, ale jesteś już uprawniony do dywidendy. Broker będzie już zaliczał te przyszłe płatności na poczet użytkownika dla celów księgowych. Oczekiwane w tym procesie płatności są często kilkakrotnie korygowane. W tej części znajdują się procedury księgowe niezbędne do przeprowadzenia korekty.

Rzeczywiste wypłaty otrzymanych dywidend można sprawdzić w sekcji Dividends.
Przedstawione tu wartości są istotne dla wskaźnika marży "Equity with Loan Value", ale nie są to płatności fizyczne.

PozycjaOpis
SYMBOLMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
DATEData zaksięgowania w kategorii naliczania dywidendy.
EX DATEDzień wypłaty dywidendy od posiadanych akcji.
PAY DATEDzień, w którym wystąpiła wypłata dywidendy.
QUANTITYLiczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy.
TAXKwota podatku związana z dywidendą.
FEEOpłata związana z dywidendą.
GROSS RATEDywidenda brutto na jedną akcję.
GROSS AMOUNTKwota ogółem przed opodatkowaniem.
NET AMOUNT Całkowita kwota po opodatkowaniu.
CODEKody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes.
W tym miejscu wyświetlane są szczegóły dotyczące pożyczonych akcji, takie jak ilość, stopa procentowa i kwota zabezpieczenia.
PozycjaOpis
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
Transaction IDNumer identyfikacyjny każdego wypożyczenia akcji.
QuantityLiczba akcji wypożyczonych.
Interest Rate on Customer Collateral(%)Oprocentowanie wypłacane z tytułu wypożyczania akcji.
Collateral AmountKwota zabezpieczenia otrzymana za wypożyczenie Twoich akcji.
Przydział i zakończenie każdej pożyczki akcji zostaną pokazane tutaj.
PozycjaOpis
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
DateData wypożyczenia.
DescriptionOpis wypożyczenia.
Transaction IDNumer identyfikacyjny każdego wypożyczenia akcji.
QuantityLiczba akcji wypożyczonych.
Interest Rate on Customer Collateral(%)Oprocentowanie wypłacane z tytułu wypożyczania akcji.
W tej części przedstawiono przychody z tytułu odsetek z programu SYEP.
Przychody z tytułu odsetek z programu SYEP są wyjaśnione w niniejszej pozycji.
PozycjaOpis
Date Data rozliczenia, stosowana do naliczania odsetek.
SymbolMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
Start dateData rozpoczęcia wypożyczenia
QuantityLiczba akcji wypożyczonych
Security amountKwota zabezpieczenia udzielenia/wypożyczenia akcji
The interest rate paid to IB in %Stopa procentowa wypłacana IB w procentach
Interest paid to IBKwota odsetek zapłacona na rzecz IB
Interest rate for security deposit of the customer (%)Oprocentowanie wypłacane klientowi
Interest paid to the customerKwota odsetek wypłacona klientowi
CodeKody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes.
Akcje są pożyczane na potrzeby krótkiej sprzedaży. Obliczone opłaty za udzielenie pożyczki można znaleźć w tej sekcji.
PozycjaOpis
VALUE DATEData rozliczenia, stosowana do naliczania opłat.
SYMBOLMożesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information.
QUANTITYLiczba akcji wypożyczonych
PRICECena zamykająca
VALUECałkowita wartość pozycji
FEE RATE (%)Dzienna stawka opłaty za wypożyczenie.
BORROW FEECałkowita naliczona opłata za wypożyczenie.
CODEKody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes.
Wszystkie instrumenty finansowe, którymi handlowałeś lub posiadałeś w okresie sprawozdawczym, są wymienione tutaj.

W poszczególnych kolumnach można znaleźć szczegółowe opisy danego instrumentu finansowego.

Ta sekcja pokazuje znaczenie wszystkich kodów, które opisują rodzaj transakcji.
W tej części znajdują się szczegółowe informacje na temat lokalizacji aktywów.

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat lokalizacji aktywów i pozycji na rachunku (depozytariusze, nazwiska depozytariuszy i nazwy izb rozliczeniowych dla pozycji w instrumentach pochodnych) oraz instytucje, w których broker przechowuje środki klientów, w tym środki przechowywane na rachunkach bankowych i konta transakcyjne klientów.

Raport z rachunku

Aktualizacja W8BEN

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager