Irlandzki podatek u źródła (Irish Withholding Tax)

Irlandzki Urząd Skarbowy wymaga od IBKR pobierania podatku u źródła od odsetek, które klienci zarobili w Irlandii.

Stawka pobieranego podatku wynosi 20% i musi zostać odliczona od odsetek wypłacanych na Twój rachunek inwestycyjny.
Podatek ten może zostać obniżony lub wyeliminowany, jeśli kraj Twojej rezydencji podatkowej ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) z Irlandią.

Jeśli jesteś klientem indywidualnym w UE (z wyłączeniem Irlandii) lub nierezydentem Irlandii, ale rezydentem podatkowym w kraju, który zawarł z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA), możesz wypełnić formularz 8-3-6, który zmniejszy lub wyeliminuje pobierany podatek u źródła. Oprócz podania swoich danych, formularz musi zostać również wypełniony przez urząd skarbowy w kraju w którym jesteś rezydentem podatkowym.

Należy pamiętać, że stawka podatku u źródła zależy od umowy DTA pomiędzy Irlandią a krajem Twojej rezydencji podatkowej. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania można znaleźć na stronie internetowej irlandzkiego urzędu skarbowego (Irish Revenue): https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

Podatek u źródła nie dotyczy klientów korporacyjnych posiadających rachunki firmowe, jeśli rezydują w krajach członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Irlandii) lub firm w krajach, które zawarły z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA).

1. W formularzu 8-3-6 należy uzupełnić następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Adres
  • Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji
  • Kraj rezydencji podatkowej
  • Stawka podatku u źródła pomiędzy krajem rezydencji podatkowej a Irlandią (patrz poniżej)
  • Podpis
  • Data

• Upewnij się, że Twoje dane osobowe w Zarządzaniu Kontem są zgodne z informacjami podanymi w formularzu 8-3-6.
• Skontroluj czy formularz poprawnie uwzględnia Twój kraj rezydencji podatkowej oraz prawidłową, obniżoną stawkę podatku zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Twoim krajem rezydencji podatkowej a Irlandią.

2. Po wypełnieniu formularza, należy złożyć go w lokalnym urzędzie skarbowym w kraju zamieszkania.

3. Lokalny organ podatkowy musi formularz podpisać i ostemplować .

4. Po otrzymaniu wypełnionego formularza od lokalnego organu podatkowego, prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną kopii PDF lub JPEG w pełni podpisanego formularza na adres:  tax-withholding@interactivebrokers.com

Kraje EOG (EEA) z 0% podatkiem u źródła

Proszę kliknąć na flagę kraju, aby otworzyć formularz podatkowy.

  Austria
  Dania
  Holandia
  Słowacja
  Finlandia
  Czechy
  Francja
   Luksemburg
  Hiszpania
  Niemcy

Kraje EOG (EEA) o stawkach podatku u źródła powyżej 0%

  Belgia
  Włochy
  Polska

Inne kraje posiadające z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Szwajcaria*
  Wielka Brytania*
  Stany Zjednoczone Ameryki (USA)*
* oznacza kraje, w których podatek u źródła wynosi 0% w każdej sytuacji

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Irlandzki podatek u źródła (IWT) ma zastosowanie do odsetek kredytowych otrzymywanych od rozliczonych dodatnich sald pieniężnych, jak również odsetek od papierów wartościowych pożyczonych od brokera tzw. short credit interest. IWT nie dotyczy zatem odsetek otrzymywanych w ramach programu SYEP (Stock Yield Enhancement Program) oraz odsetek uzyskanych z kuponów obligacji.

Irlandzki podatek u źródła pobierany jest w tej samej walucie, w której otrzymywany jest dochód z odsetek.

Informacje dotyczące irlandzkiego podatku u źródła można znaleźć w miesięcznym raporcie z rachunku w sekcji Withholding Tax. Poniżej znajduje się instrukcja jak wygenerować raport z rachunku: https://pomoc.lynxbroker.pl/rachunek/jak-wygenerowac-raport/

Każdy z właścicieli rachunku inwestycyjnego ma obowiązek wypełnić formularz 8-3-6 oraz dostarczyć osobny certyfikat rezydencji podatkowej wydawany przez lokalny urząd skarbowy.

Wypełniony formularz 8-3-6 jest ważny przez 5 lat, chyba że nastąpiła istotna zmiana w Twojej sytuacji podatkowej lub innych okoliczności. Dotyczy to również sytuacji, w której dostarczyłeś do IBIE certyfikat rezydencji podatkowej bez formularza 8-3-6 podstemplowanego przez lokalny urząd skarbowy. W przypadku istotnej zmiany danych z punktu widzenia podatkowego, należy niezwłocznie poinformować o tym LYNX/IBIE i dostarczyć zaktualizowany formularz 8-3-6. Na przykład, jeśli zmieniasz rezydencję podatkową z jednego kraju na inny, należy poinformować o tym fakcie LYNX/IBIE i dostarczyć formularz 8-3-6 podpisany przez organ podatkowy nowego kraju rezydencji podatkowej.

Jeśli zwróciłeś się do lokalnego organu podatkowego o podpisanie formularza 8-3-6, jednak organ ten odmówił, możesz zamiast tego dostarczyć certyfikat rezydencji podatkowej wydawany przez lokalny urząd skarbowy wraz z wypełnionym formularzem 8-3-6, który nie został podpisany. Irlandzki Urząd Skarbowy wprowadził taką możliwość w styczniu 2023 r. po otrzymaniu od IBIE informacji o trudnościach, jakie napotykają klienci przy wypełnianiu formularza.

Aby certyfikat rezydencji podatkowej został zaakceptowany, musi wyraźnie stwierdzać, że jesteś rezydentem podatkowym w swoim kraju zamieszkania zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Irlandią a krajem swojego zamieszkania.

Tak, jeśli nie podlegasz podatkowi u źródła lub podlegasz obniżonej stawce podatku u źródła na mocny umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Irlandią a krajem zamieszkania, masz prawo do zwrotu zapłaconego podatku u źródła przekraczającego stawkę podatku u źródła określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co do zasady, proces ubiegania się o zwolnienie z irlandzkiego podatku u źródła różni się od procedury uzyskania obniżenia irlandzkiego podatku u źródła. IBIE oczekuje na pełne informacje od irlandzkiego urzędu skarbowego na temat sposobu, w jaki klienci mogą odzyskać pobrany podatek. IBIE przekaże informacje w tej sprawie, jak tylko otrzyma więcej szczegółów. W odniesieniu do roku 2022 irlandzkie władze podatkowe postanowiły zaakceptować wypełniony formularz 8-3-6 (podpisany i ostemplowany przez lokalny urząd skarbowy), jeśli został on złożony w IBIE do 31grudnia 2022 r. Jeśli nie złożyłeś formularza 8-3-6 do 31 grudnia 2022 r. lub jeśli został on złożony, jednak jest niekompletny (np., nie został ostemplowany przez lokalny urząd skarbowy), musisz złożyć osobny wniosek o całkowity lub częściowy zwrot podatku u źródła zapłaconego w 2022 r. Jak wspomniano wyżej, IBIE oczekuje na dalsze informacje od irlandzkiego urzędu skarbowego na temat procedury która mają stosować uprawnieni klienci w celu uzyskania zwrotów.

• Klienci spoza EOG (EEA) proszeni są o użycie tego  formularza gdy stawka podatku u źródła wynosi 0% oraz tego formularza we wszystkich innych przypadkach.
• Jeśli Twoja rezydencja podatkowa nie jest wymieniona na powyższej liście krajów, prosimy o kontakt z nami na adres: info@lynxbroker.pl

LYNX nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na tej stronie i nie jest prawnie zobowiązany do udostępniania tych informacji. LYNX działa jedynie jako pośrednik w tym procesie, który jest procesem i odpowiedzialnością IB. Wszelkie informacje, które podajemy, są informacjami utworzonymi przez IB. Podane informacje pochodzą ze strony internetowej IB i zostały przetłumaczone przez LYNX z języka angielskiego na lokalny język. W przypadku odchyleń obowiązuje wersja angielska, którą można znaleźć tutaj. Informacje mogą również podlegać zmianom w dowolnym momencie, a LYNX nie ma wpływu na jakiekolwiek zmiany.

Posiadasz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail,  lub użyj czat w dolnym prawym rogu. Nasi pracownicy dostępni są w każdy dzień roboczy w godzinach od 9:00 do 18:00.

Kontakt z nami

Ewa Wasiak
Ewa Wasiak
Operations Manager