Jakie są limity rachunku marżowego (margin)?

Po otworzeniu rachunku marżowego (margin), masz możliwość handlu na produktach opartych o depozyt zabezpieczający. Ten typ rachunku jest niezbędny aby handlować na opcjach (sprzedaż) lub futures. Na rachunku marżowym wymagany depozyt powinien wynosić przynajmniej 2000 EUR lub równowartość w innych walutach. Jeśli wartość rachunku (posiadane środki + papiery wartościowe) spadnie poniżej tego limitu, rachunek zacznie się zachowywać jak rachunek gotówkowy. 

Podstawowe różnice pomiędzy rachunkiem gotówkowym i marżowym znajdziesz  tutaj.  

LYNX ściśle przestrzega tych zasad i wymaga tego również od swoich klientów. Jeśli np. handlujesz akcjami za pomocą dźwigni, opcjami lub futures narażasz się na większe ryzyko, między innymi związane z płynnością finansową czy też wahaniami kursów walut.

Limity dla handlu na rachunku marżowym

Jeśli używasz rachunku marżowego, istnieją ograniczenia i limity których należy przestrzegać. Jeśli twój rachunek osiągnie te limity, otrzymasz alerty, które można znaleźć na platformie LYNX Trading, klikając w ikonę Account w lewym górnym rogu. Więcej informacji poniżej:

Powiadomienia te otrzymujesz tylko na platformie handlowej LYNX Trading. Firma LYNX w żaden sposób się z Tobą nie kontaktuje.

Kliknij na ikonę Account 1 na platformie LYNY Trading.

1
W tym oknie zwróć uwagę na Available for Trading. Poniżej widzimy rachunek na którym jest więcej wolnych środków niż to jest wymagane. W transakcjach opartych o debet (pożyczone środki) zwróć uwagę na następujące wartości:

Current Excess Liquidity 1 liczone jako różnica pomiędzy dostępnymi środkami a zablokowanymi. Obliczana jako Equity with Loan Value – Maintenance Margin.
Special Memorandum Account 2 która prezentuje stan “cash-flow” Twojego rachunku.
Overnight Excess Liquidity  3 przedstawia wyższe wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających w transakcjach zawieranych overnight.

1
2
3
 

Jeśli wartość Current Excess Liquidity  1  lub  Special Memorandum Account 2 spadnie poniżej 5% wartości netto Twojego rachunku, rząd ten będzie w kolorze żółtym.

Jeśli wartość Current Excess Liquidity 1 lub Special Memorandum Account 2 jest negatywne, oznacza to, że wartość Twojego rachunku jest ujemna, a rząd ten będzie podkreślony na czerwono. Broker w tym przypadku ma prawo (nie obowiązek) do zamykania automatycznie jednej lub więcej pozycji.

Jeśli chcesz zachować swoje otwarte pozycje przez całą noc na następny dzień handlowy, to wartość Overnight Excess Liquidity musi być pozytywna  3 . Jeśli ta wartość jest ujemna, broker ma prawo (a nie obowiązek) do automatycznego zamknięcia jednej lub kilku pozycji.